Sve­ri­ge og Dan­mark i fa­el­les for­svar­s­in­ter­es­se

Kro­nik Pe­ter Hultq­vist og Claus Hjort Fre­de­rik­sen

Berlingske Tidende - - OPINION - Pe­ter Hultq­vist (S) er Sve­ri­ges for­svars­mi­ni­ster og Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) er Dan­marks for­svars­mi­ni­ster. Kro­nik­ken brin­ges sam­ti­dig i Da­gens Nyhe­ter og Ber­ling­s­ke 31. au­gust.

For os hand­ler det ik­ke ba­re om vilj­en til et sta­er­kt for­svar, men og­så om, at vi har en ae­g­te vil­je til at styr­ke sam­ar­bej­det.

Sve­ri­ge og Dan­mark er i de se­ne­re år vok­set sam­men tak­ket va­e­re Øre­sunds­bro­en. Det ga­el­der ik­ke ba­re det fa­el­les­skab for dem, som bor og ar­bej­der om­kring Øre­sund, men og­så når sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen for­va­er­res i vo­res na­er­om­rå­de som føl­ge af Ruslands op­rust­ning og øv­ri­ge frem­fa­erd, kom­mer for­svars­sam­ar­bej­det i fo­kus. Vi er over­be­vist om, at sam­ar­bej­det mel­lem vo­res to lan­de kan bi­dra­ge til at bi­be­hol­de sta­bi­li­tet og fri­hed i Øster­sø­om­rå­det.

Sve­ri­ge og Dan­mark var i krig for la­en­ge si­den, men det er i dag alt sam­men hi­sto­rie og re­la­tio­ner­ne mel­lem vo­res lan­de er i dag na­e­re og ven­ska­be­li­ge. Uan­set Dan­marks NATO-med­lem­skab og Sve­ri­ges mi­li­ta­ert al­li­an­ce­fri po­si­tion har vi en fa­el­les op­ga­ve i at sik­re en tro­va­er­dig af­skra­ek­kel­se over for et sta­digt me­re uro­ligt na­er­om­rå­de.

Beg­ge vo­res lan­de ar­bej­der på at styr­ke vo­res hjem­li­ge for­svar og øge den sam­le­de mi­li­ta­e­re for­må­en. Sve­ri­ge har al­le­re­de øget for­svar­s­ud­gif­ter­ne be­ty­de­ligt, se­ne­st for et par uger si­den med en tred­je for­svar­s­af­ta­le un­der den­ne re­ge­ring. Sve­ri­ge har og­så for­sta­er­ket den mi­li­ta­e­re til­ste­de­va­e­rel­se på Got­land og ge­nind­fø­rer nu va­er­neplig­ten. Den dan­ske re­ge­ring har som mål at til­fø­re for­sva­ret et sub­stan­ti­elt løft til ef­ter­å­ret.

Hand­ler ik­ke om skå­l­ta­ler

Når vi i dag tors­dag mø­des i Sto­ck­holm, hand­ler det der­for ik­ke om høj­ti­de­li­ge skå­l­ta­ler. Vi vil fort­sa­et­te ar­bej­det med den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi un­der­skrev i 2016, og de kon­kre­te sam­ar­bejds­pro­jek­ter, der hand­ler om at øge vo­res fa­el­les sik­ker­hed i et over tid for­va­er­ret sik­ker­heds­bil­le­de.

I det kon­kre­te sam­ar­bej­de ta­el­ler hand­ling me­re end ord. Sam­men med Nor­ge, Fin­land og Island har vi la­en­ge haft et nor­disk for­svars­sam­ar­bej­de med en ma­eng­de ak­ti­vi­te­ter og hand­lin­ger.

Det hand­ler for ek­sem­pel om at hø­ste stor­drifts­for­de­le ved fa­el­les ind­køb af ma­te­ri­el. Vi gen­nem­fø­rer fa­el­les øvel­ser, der gør det nem­me­re at sam­ar­bej­de, og som vi­ser, at vi kan sam­ar­bej­de med hin­an­den i til­fa­el­de af en kri­se. I vo­res respek­ti­ve for­svars­mi­ni­ste­ri­er har vi i dag en sik­ker kom­mu­ni­ka­tion mel­lem de nor­di­ske lan­de. Li­ge nu ar­bej­der vi med at få let­te­re ad­gang til hin­an­dens ter­ri­to­ri­um. Der på­går des­u­den et ar­bej­de om at de­le ra­dar­da­ta mel­lem os i det nor­di­ske for­svars­sam­ar­bej­de – Nor­defco – i freds­tid og i for­la­en­gel­se her­af til­li­ge un­der kri­se og krig.

Sve­ri­ge og Fin­land un­der­skrev i ju­ni en sam­ar­bejds­af­ta­le med den bri­tisk le­de­de ud­ryk­nings­styr­ke, Jo­int Expe­di­tio­nary For­ce (JEF). Her del­ta­ger Dan­mark og­så sam­men med Nor­ge, de bal­ti­ske lan­de og Hol­land. JEF skal hur­tigt kun­ne ud­sen­des i alt fra hu­ma­ni­ta­e­re kri­se­si­tu­a­tio­ner, freds­be­va­ren­de mis­sio­ner til egent­lig krigs­fø­rel­se. Lan­de­ne be­stem­mer selv, hvad de vil del­ta­ge i og bi­dra­ge med, når det nye sam­ar­bej­de bli­ver fuldt ope­ra­tivt na­e­ste år.

Det fak­tum, at Sve­ri­ge og­så går med, til­fø­rer stor vi­den og mi­li­ta­er ka­pa­ci­tet, som er til gavn for den kol­lek­ti­ve sik­ker­hed i Øster­sø­om­rå­det. Vi er med­lem­mer af EU og va­er­ner om so­li­da­ri­te­ten i uni­o­nen, som og­så har en sik­ker­heds­po­li­tisk be­tyd­ning, bl.a. gen­nem sank­tio­ner­ne mod Rusland. Det be­gynd­te med Ge­or­gi­en 2008, der­ef­ter an­nek­te­rin­gen af Krim i 2014, den på­gå­en­de kon­flikt i Ukrai­ne og den mi­li­ta­e­re op­rust­ning i Ruslands ve­st­lig­ste mi­li­ta­er­di­strikt i de bal­ti­ske lan­des umid­del­ba­re na­er­hed.

Urova­ek­ken­de

Rusland har ved en ra­ek­ke til­fa­el­de age­ret på en må­de, som er urova­ek­ken­de. Den mi­li­ta­e­re op­rust­ning og age­ren er det mest ind­ly­sen­de, men og­så den så­kald­te hy­bri­de krigs­fø­rel­se som in­klu­de­rer for­skel­li­ge for­mer for cy­be­ran­greb, mi­s­in­for­ma­tion og fal­ske nyhe­der, som kan ska­be ut­ryg­hed i sam­fun­det.

Når vi ik­ke ty­de­ligt kan skil­le fal­ske nyhe­der og mi­s­in­for­ma­tion fra, hvad der er sandt og rig­tigt, bli­ver vi sted­se me­re usik­re. Vi har hver isa­er op­le­vet det­te fa­eno­men på for­skel­lig vis, og der­for øn­sker vi at bli­ve bed­re til at for­sva­re vo­res sam­fund på det­te om­rå­de. Her kom­mer vi til at styr­ke vo­res sam­ar­bej­de. Der for­dres en grund­la­eg­gen­de mi­li­ta­er ind­sats for at for­ø­ge sik­ker­he­den i vo­res del af Eu­ro­pa, men det kra­e­ver og­så diplo­ma­ti og sam­ar­bej­de. Det er to sider af sam­me sag.

Sve­ri­ge gen­nem­fø­rer in­den for kort tid

for­svar­sø­vel­sen Au­r­ora 17, og i over­ens­stem­mel­se med Wi­en­do­ku­men­tet ind­by­der Sve­ri­ge ob­ser­va­tø­rer for at øge øvel­sens gen­nem­sig­tig­hed. Au­r­ora 17 har et sce­na­rio med et si­mu­le­ret over­ra­skel­ses­an­greb på Sve­ri­ge.

Sand­syn­lig­he­den for det­te er me­get lil­le, men øvel­sen gi­ver et bed­re be­red­skab for sam­ar­bej­de med an­dre un­der for­skel­li­ge ty­per af kri­ser. Au­r­ora 17 er den stør­ste øvel­se i over 20 år med 19.000 del­ta­ge­re. Sve­ri­ge har bl.a. in­vi­te­ret lan­de som Dan­mark, Nor­ge, Fin­land, de bal­ti­ske lan­de og USA til at va­e­re med.

Al­le be­hø­ver ik­ke at va­e­re enig i den po­li­tik, vi fø­rer. Så­dan er det, og så­dan bør det va­e­re i et de­mo­kra­ti. Men når der fo­re­kom­mer mi­s­in­for­ma­tion om Au­r­ora 17-øvel­sen og lig­nen­de øvel­ser, må vi re­a­ge­re, så et fejl­ag­tigt bil­le­de ik­ke bli­ver spredt. Her må vi som fol­ke­valg­te bli­ve bed­re i de­bat­ten til at imø­de­gå un­der­mi­ne­ren­de pro­pa­gan­da.

Styr­ket sam­ar­bej­de

Der fin­des me­get, som er po­si­tivt i et styr­ket svensk-dansk sam­ar­bej­de. Vi skal la­e­re af hin­an­dens go­de er­fa­rin­ger på man­ge om­rå­der, hvil­ket vi kon­kre­ti­se­re­de med den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi un­der­skrev i 2016. Det er na­tur­ligt, at vi styr­ker vo­res sam­ar­bej­de i Øster­sø­en.

I re­la­tio­nen mel­lem vo­res lan­de fin­des en ge­myt­lig­hed og en stor ven­ska­be­lig­hed, men sam­ti­dig en dyb al­vor. Vo­res go­de re­la­tion kom­mer bå­de ud fra nød­ven­dig­hed og vil­je til at ha­ve en me­get sta­er­ke­re svensk-dansk di­men­sion i for­svar­spo­li­tik­ken. Vi skyl­der nem­lig den dan­ske og sven­ske be­folk­ning at gø­re alt for, at for­ud­sa­et­nin­ger­ne er på plads for, at vi be­va­rer vo­res frie, sik­re og åb­ne sam­fund.

For os hand­ler det ik­ke ba­re om vilj­en til et sta­er­kt for­svar, men og­så om, at vi har en ae­g­te vil­je til at styr­ke sam­ar­bej­det.

Sve­ri­ge gen­nem­fø­rer in­den for kort tid for­svar­sø­vel­sen Au­r­ora 17, som har et sce­na­rio med et si­mu­le­ret over­ra­skel­ses­an­greb på Sve­ri­ge. Fo­to: JO­NAT­HAN NACKSTRAND/Scan­pix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.