Rus­ser­ne kom­mer – men hvad vil S?

Berlingske Tidende - - OPINION -

Jeg la­e­ste med stor in­ter­es­se Ni­ck Ha­ek­kerups, uden­rigs­ord­fø­rer (S) og fhv. for­svars­mi­ni­ster, kom­men­tar »Kom­mer rus­ser­ne?« søn­dag 278/. Den ind­le­den­de be­skri­vel­se af rus­ser­nes nye ag­gres­si­vi­tet og me­re selv­be­vid­ste uden­rigs­po­li­tik var bå­de da­ek­ken­de og so­ber. Men der­ef­ter for­ven­te­de man, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil­le forta­el­le, hvor­dan par­ti­et vil lø­se de for­svars­ma­es­si­ge pro­ble­mer. Ik­ke et ord om, hvad det be­ty­der for dansk for­svar?

Kon­klu­sio­nen i kom­men­ta­ren var, at S sto­ler på Jens Stol­ten­berg, som har ud­talt: »Så la­en­ge in­gen er i tvivl om, at NATO kan og vil for­sva­re sig selv, så får vi ik­ke krig.« So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­svar­spo­li­tik er til­sy­ne­la­den­de at tro på de an­dre og la­de »Gud be­va­re Dan­mark«. OLE P. OL­SEN, OBERST, FREDERIKSBERG og klart af­vi­ser det uri­me­li­ge krav, for gra­en­se­kon­trol­len er, trods kri­tik, re­la­tivt ef­fek­tiv og har iføl­ge Rigs­po­li­ti­et be­ty­det, at 4.324 har få­et in­drej­se­for­bud, si­den den mid­ler­ti­di­ge kon­trol blev ind­ført i star­ten af sid­ste år, sam­ti­dig med, at der er fun­det store ma­eng­der narko­ti­ka og en del vå­ben.

Helt pra­e­cist er der fun­det 23 kg ren ko­kain, 400 kg khat og 230 vå­ben i for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er. De fle­ste par­ti­er på Chri­sti­ans­borg bak­ker op om gra­en­se­kon­trol­len – mens de Ra­di­ka­les retsord­fø­rer Ze­nia Stam­pe, er ale­ne om at me­ne, at kon­trol­len er res­sour­ce­mis­brug.

Pres­set på vo­res gra­en­ser er mar­kant, så Dan­mark bør i ste­det for at ret­te ind gø­re gra­en­se­kon­trol­len end­nu me­re fint­ma­sket. Det kan la­de sig gø­re med min­dre po­li­ti – og ud­vi­det sam­ar­bej­de med Hjem­me­va­er­net og Ci­vil­for­sva­ret. TOR­BEN BUSEKIST, HELLERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.