Skat­te­let­tel­ser og skat­te­be­ta­ling

Berlingske Tidende - - OPINION -

En hel del ting er sva­e­re at for­stå (for mig), her er en af dem: Hvis A tje­ner 350.000 kr. om året og B fem mil­li­o­ner kr., så skal sidst­na­evn­te ef­ter skat­te­sy­ste­met betale et no­get stør­re pen­ge­be­løb i skat. Det er den med »de bre­de­ste skul­dre...« osv. Hvis og når der ind­fø­res skat­te­let­tel­ser, som jo ger­ne skul­le kom­me al­le til go­de og som ud­reg­nes i pro­cent, med­fø­rer det, at B får en let­tel­se på et no­get stør­re pen­ge­be­løb end A.

Hvor­dan no­gen åben­bart kan få det til at bli­ve en uret­fa­er­dig­hed, for­står jeg ik­ke, da B i for­vej­en bi­dra­ger med en stor skat­te­be­ta­ling, men alt­så åben­bart skal blok­kes for et for­holds­ma­es­sigt stør­re be­løb, som »tak« for sit bi­drag. Jeg tror, at man skal ind i hjer­nens al­le­rin­der­ste og mør­ke­ste krin­kelkro­ge hos en so­ci­a­list for at for­stå det­te, men det er må­ske til sy­ven­de og sidst blot et spørgs­mål om jan­te­lov og mis­un­del­se. ERIK PE­DER­SEN, PENSIONIST, ESPERGAERDE før­ste om­gang med én pro­cent­po­int og så se, hvad der sker. Jeg tror ik­ke på com­pu­ter­for­ud­si­gel­ser af sligt. Går det uden pro­ble­mer, kan yder­li­ge­re nedsa­et­tel­ser snart føl­ge ef­ter. Virk­nin­gen ses med det sam­me. Må­let må va­e­re, at Dan­mark kom­mer på linje med na­bo­lan­de­ne og ik­ke plyn­drer turi­ster­ne til ska­de for et af lan­dets va­luta­ska­ben­de er­hverv. TRO­ELS KARDEL, HOLTE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.