Kø­ben­havn skal ska­be plads til nye bor­ge­re

Berlingske Tidende - - OPINION -

Sla­get om Ama­ger Fa­el­led og fa­er­dig­gø­rel­sen af Øre­stad teg­ner til at bli­ve en cen­tral del af valg­kam­pen i Kø­ben­havn frem mod 21. novem­ber. Ak­ti­vi­ster og na­tu­rel­ske­re pro­teste­rer vold­somt over op­fø­rel­sen af 2.500 nye bo­li­ger på et seks hektar stort om­rå­de af fa­el­le­den. De støt­tes af ven­stre­fløj­en og de Ra­di­ka­le på Kø­ben­havns Rå­d­hus, som har be­bu­det, at de vil drop­pe byg­ge­ri­et, hvis de fi­re par­ti­er får fler­tal ef­ter val­get.

Hvis det sker, er det ik­ke ale­ne et brud på en gam­mel po­li­tisk af­ta­le om Øre­stad, hvor sal­get af grun­de­ne i by­de­len skal fi­nan­si­e­re den kø­ben­havnsk me­tro. Det er og­så et me­get uhel­digt sig­nal om, at ud­vik­lin­gen og ud­byg­ning­nen af Kø­ben­havn har sna­ev­re gra­en­ser i det rø­de by­sty­re.

Kø­ben­havn vok­ser med om­kring 10.000 ind­byg­ge­re om året. Der er fortsat mu­lig­he­der for at ud­byg­ge hav­ne­a­re­a­ler­ne ved Nord­havn og an­dre ste­der, men på lidt la­en­ge­re sigt er mu­lig­he­der­ne be­gra­en­set. Hvis man på et kort sa­et­ter nå­len af en pas­ser ned på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn og teg­ner en cir­kel med en ra­di­us på fem-ti ki­lo­me­ter for at fin­de ud af, hvor Kø­ben­havn kan ud­vi­des i de kom­men­de år­ti­er, så sprin­ger ét om­rå­de i øj­ne­ne – og det er Ama­ger Fa­el­led, Kal­ve­bod Fa­el­led og he­le det ve­st­li­ge Ama­ger. Et me­get stort ube­byg­get fre­det na­tu­r­om­rå­de ta­et på Kø­ben­havns cen­trum.

Med op­fø­rel­sen af Øre­stad og de bo­li­ger, som stri­den nu står om, er der ta­get en lil­le ki­le af Ama­ger Fa­el­led til en helt ny by­del. Re­sten blev fre­det i for­bin­del­se med af­ta­len om Øre­stad. Nu lover over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S), at der ik­ke bli­ver byg­get el­ler gra­vet yder­li­ge­re på fa­el­le­den, mens han er over­borg­me­ster. En mel­ding, der mest er mønt­et på at skaf­fe grøn­ne stem­mer til kom­mu­nalval­get. En kom­men­de om­fart­s­vej i for­la­en­gel­se af en even­tu­el hav­ne­tun­nel skal iføl­ge Frank Jen­sen bo­res un­der fa­el­le­den. En be­ko­ste­lig af­fa­e­re, må man for­ud­se.

Kon­se­kven­sen af fred­nin­gen og Frank Jen­sens løf­te er, at det bli­ver sva­e­re­re for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner og al­min­de­li­ge men­ne­sker at bo for­holds­vis cen­tralt i Kø­ben­havn. Det er hver­ken sa­er­lig so­ci­alt, so­li­da­risk, ret­fa­er­digt el­ler hvad so­ci­al­de­mo­kra­ter el­lers ple­jer at smyk­ke sig med af moral­ske stan­dar­der. For knap ti år si­den lyk­ke­des det ak­ti­vi­ster hjul­pet på vej af SF at for­hin­dre op­fø­rel­sen af et ene­stå­en­de ar­ki­tek­to­nisk bo­lig­byg­ge­ri på Klø­ver­mar­ken i den an­den en­de af Ama­ger. De højtrå­ben­de ind­byg­ge­re på Ama­ger og de­res grøn­ne ven­ner, som for­ment­lig og­så er imod at man byg­ger højhu­se i ho­ved­stadskom­mu­nen, op­fat­ter Kø­ben­havn som en luk­ket fest, hvor in­gen an­dre skal ha­ve lov at kom­me ind.

Kø­ben­havn skal pas­se på si­ne re­kre­a­ti­ve om­rå­der og fortsat va­e­re en grøn by. Det er de fle­ste eni­ge om. Men Kø­ben­havn er og­så en stor­by, en ho­ved­stad, som skal ha­ve mu­lig­hed for at eks­pan­de­re og gø­re plads til al­le, der ger­ne vil bo der. Det kan sag­tens ske i respekt for de na­tu­r­om­rå­der, som man­ge hol­der af. Mo­der­ne stor­by­men­ne­sker vil helst bo midt i by­en og ude på lan­det sam­ti­dig. Det er sva­ert at for­e­ne og har desva­er­re en ten­dens til at kam­me over i en hyste­risk fun­da­men­ta­lis­me, når kam­pen om en byg­ge­plads få ki­lo­me­ter fra Rå­d­hus­plad­sen kom­mer til at hand­le om sja­eld­ne plan­ter og fre­de­de frø­er.

De højtrå­ben­de ind­byg­ge­re og de­res grøn­ne ven­ner op­fat­ter Kø­ben­havn som en luk­ket fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.