Ud­sig­ten er tå­get, men fle­re pen­ge er på vej til dig

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Bom­bar­de­men­tet af po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om den en­kel­te dan­skers pri­va­te øko­no­mi­ri­si­ke­rer at en­deis tør­re­for­vir­ring frem­for en stor for­løs- ning. De te­ru­mu­ligt at fin­de­ho­ved og ha­le i, hvad skat­teud­spil le tog v ae k st ini­ti­a­ti­ver­ne kon­kret be­ty­der for dig og mig. Der er fo­re­lø­big ale­ne ta­le om ud­spil, som skal igen­nem sva­e­re for­hand­lin­ger for til sidst at en­de s om­en po­li­tisk fler­tals­be­slut­ning. På det tids­punk­tvil­de r uva­e­ger­ligt va­e­re bar­be­ret en hel del bort fra de nu­va­e­ren­de ud­spil.

Po­li­ti­ke­re og øko­no­mi­ske eks­per­ter af for­skel­li­ge ob­ser­van­ser tra­ek­ker li­ge pra­e­cis de for­de­le og ulem­per frem, som pas­ser ind i de­res dags­or­den. Na­tur­ligt nok, men det ef­ter­la­der den al­min­de­li­ge dan­sker på her­rens mark.

Så hvad er da de over­ord­ne­de kon­se­kven­ser? Hvil­ke sig­na­ler kan man la­e­se ud af dis­se ud­spil?

Sam­let set ef­ter­la­der skat­teud­spil­let fle­re pen­ge til for­brug for den en­kel­te dan­sker. Det lig­ger fast. Og ja, der er store for­skel­le på, hvor me­get en højt­løn­net og en lav­t­løn­net får me­re til for­brug. Uan­set om man så reg­ner i rig­ti­ge men­ne­ske­kro­ner el­ler i de me­re fik­ti­ve pro­cen­ter. Det gi­ver og­så god me­ning, ef­ter­som de højt­løn­ne­de i for­vej­en be­ta­ler mest i skat.

I et de­mo­kra­ti som det dan­ske kra­e­ver vi kon­stant mil­li­me­ter­ret fa­er dig hed på det øko­no­mi­ske om­rå­de, men det fin­des ik­ke i den vir­ke­li­ge ver­den. Det vil­le va­e­re sa­lig­gø­ren­de, hvis po­li­ti­ker­ne vil­le er­ken­de det.

Jeg sy­nes, at man må kvit­te­re for, at re­ge­rin­gen vover sig frem med et of­fen­sivt ud­spil til po­li­tisk de­bat. Ud­spil­le­ne er dog na­ep­pe helt så re­for­m­ag­ti­ge, som po­li­ti­ker­ne selv på­står, men i hø­je­re grad ju­ste­rin­ger og til­pas­nin­ger af ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning. Vi ta­ler trods alt »kun« om at flyt­te rundt på nog­le få mil­li­ar­der over en år­ra­ek­ke.

Ons­da­gens er­hvervs- og iva er­ks a et­ter ud spil­med tit­len »Sam­men om frem­ti­dens virk­som­he­der« sen­der sig­na­let om for­bed­re­de ram­me­vil­kår for iva er­ks a et­ter-og in­ve­ste­rings­kul­tu­ren. De ter po­si­tivt. Det er her­fra, at den kom­men­de va­ekst skal kom­me. Og ta­enk om vi på et tids­punkt kun­ne kom­me frem til, at in­ve­ste­rin­ger i ak­tier li­ge­frem kan ud­vik­le sig til en fol­kesport frem for at bli­ve be­trag­tet som et fa­elt spil­for sam­funds­ska­de­li­ge ka­pi­ta­li­ster. Og­så til mang­ler­ne.

T id­li­ge­re re­ge­rin­ger af bå­de rød og blå ob­ser­vans har of­te talt om af­bu­reau­kra­ti­se­ring og re­gel­for­enkling. Uden at der dog er sket no­get som helst. Po­in­ten er jo, at er­hvervs­li­vet og de man­ge hund­redt­u­sin­de virk­som­he­der, små så­vel som store, bedst selv fin­der for­ret­nings­mu­lig­he­der­ne.

Det kan sta­ten ik­ke gø­re med nok så man­ge til­skud­skro­ner. Der­for bur­de en­hver re­ge­ring ka­em­pe me­get hår­de­re for at be­gra­en­se det om­sig­gri­ben­de ind­be­ret­nings- og kon­trol­hel­ve­de. Alt­så se­ri­øst be­gra­en­se det og ik­ke nø­jes med at ta­le om det.

Jeg tror ik­ke på snup­tags­løs­nin­ger, men hvis po­li­ti­ker­ne ik­ke kon­kret sa­et­ter re­gel­for­enklin­ger på dags­or­de­nen, sker der ab­so­lut in­gen­ting.

Tors­dag drys­ser re­ge­rin­gen så end­nu et po­li­tisk kamp­skrift ud, nem­lig for­sla­get til fi­nans­lo­ven for 2018.

Ugens tre øko­no­mi­ske ud­spil ef­ter­la­der ind­tryk­ket af en re­ge­ring, der vil no­get of­fen­sivt for at ska­be den va­ekst, vi al­le sam­men er så pi­ne­død af­ha­en­gi­ge af. Det store spørgs­mål er så, om isa­er Dansk Fol­ke­par­ti og op­po­si­tio­nen ved So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og­så vil no­get. Det mang­ler vi svar på.

Jens Chr. Han­sen er Ber­ling­s­kes er­hvervskom­men­ta­tor

JENS CHR. HAN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.