ATPs topchef: Va­en jer til et hef­tigt fald i af­kast

Dan­marks stør­ste pen­ge­tank ser et brat og snar­ligt skif­te i de af­kast, den er i stand til at ska­be. De nu­va­e­ren­de »ex­cep­tio­nelt« hø­je pen­ge­strøm­me fra isa­er ak­tie­in­ve­ste­rin­ger kan iføl­ge ATPs topchef na­ep­pe va­re ved.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

Det her er ex­cep­tio­nelt. Vi tje­ner på alt .« Top­che­fen for Dan­marks su­ve­ra­ent størs te­in­ve­stor, pen­sions­kas­sen AT P, la eg g erik­ke fin­gre­ne imel­lem, når han til pres­se­mø­de­ti­kølvan­det på of­fent­lig­gø­rel­sen af hal­vårs­regn­ska­bets k al­be skri­ve­ud­vik­lin­gen i in­ve­ste­rings­af­ka­stet for­å­rets før­ste seks må­ne­der.

Her har ATP for­må­et at ge­ne­re­re et af­kast på 14,7 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­kets tort set over­går tid­li­ge­re ti­ders helår sp r ae sta­tio­ner.

»Vi har tjent på al­le gyn­ger og kar­ru­sel­ler. Vo­res be­sty­rel­ses­for­mand, Jør­gen Søn­der­gaard, har sagt til mig, at han i si­ne knap 15 år som for­mand for ATP kun har op­le­vet det­te en en­kelt gang før – det er ret unikt,« si­ger ATP­di­rek­tør Chri­sti­an Hyl­da­hl.

Top­che­fen for­kla­rer, at det har va­e­ret en »rig­tig fa­vora­bel« pe­ri­o­de at in­ve­ste­re og ta­ge ri­si­ko i over de se­ne­ste tre år, men isa­er det se­ne­ste år har va­e­ret ex­cep­tio­nelt. Det er isa­er ATPs ak­tie­in­ve­ste­rin­ger, der tra­ek­ker la­es­set.

ATP har i før­ste hal­vår for­må­et at hen­te 16,7 pro­cent på børsno­te­re­de dan­ske ak­tier og 15,1 pro­cent på børsno­te­re­de uden­land­ske ak­tier.

»Ak­tiesi­den har pra­este­ret helt fan­ta­stisk. Vi har et stort bi­drag fra dan­ske børsno­te­re­de ak­tier, og vo­res po­r­te­føl­je af dan­ske ak­tier har pra­este­ret rig­tigt godt i for­hold til det dan­ske ak­tie­in­deks,« si­ger Chri­sti­an Hyl­da­hl.

Her stop­per op­ti­mis­men på sin vis så og­så, for den øver­ste chef for ATP me­ner ik­ke, at de nu­va­e­ren­de af­kast­gra­der kan fort­sa­et­te.

»Ak­tie­mar­ke­der­ne er ste­get rig­tigt me­get. Vi for­ven­ter ik­ke, at der kom­mer et stort crash, men man skal fak­tisk ik­ke for­ven­te at ha­ve me­re end fem pro­cent i af­kast på ak­tier i de her da­ge. Ri­si­kop­ra­e­mi­en på ak­tier er på om­kring fi­re pro­cent­po­int i for­hold til den lan­ge ri­si­kof­rie ren­te, som i gen­nem­snit lig­ger på en pro­cent. Vo­res af­kast er me­get hø­je,« si­ger Chri­sti­an Hyl­da­hl.

En for­vent­ning om ud­sigt til la­ve­re af­kast fra ak­tier fal­der godt i tråd med, at pen­sions­kas­sen har ned­bragt an­de­len af ak­tie­ri­si­ko i in­ve­ste­rings­por­te­følj­en. Vedå­rets ind­gang hav­de ATP så­le­des for stor en over­va­egt af ak­tie­ri­si­ko i sin sam­le­de po­r­te­føl­je i for­hold til le­del­sens lang­sig­te­de pej­le­ma­er­ke, og man har der­for i årets ned­løb ned­bragt den­ne.

En ting er ak­tie­af­kast, no­get an­det er af­ka­stet på den sam­le­de for­mue, som skal sik­re pen­sions ud­be­ta­lin­ger­ne til­kom­men de­ge­ne­ra­tio­ner af dan ske­pen­sio­ni­ster. Ford é r for­ven­ter Chri­sti­an Hyl da­hl no­get af et skif­te i for­hold til gen­nem­snit­tet på ti pro­cent, som ATP har skabt i pe­ri­o­den fra 2007 til 2016.

»Hvis man ser på, hvad dyg­ti­ge in­ve­sto­rer rundt om i ver­den for­ven­ter, og hvis vi selv bru­ger vo­res lom­me­reg­ner, så er det et ni­veau i af­kast på om­kring tre pro­cent, vi kan for­ven­te de na­e­ste år,« si­ger Chri­sti­an Hyl­da­hl.

»De na­e­ste år« stra­ek­ker sig i det­te til­fa­el­de frem til 2025, og top­che­fen har ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt et svar på, hvor­dan ATP skal kom­pen­se­re for det for­ven­te­de fald i for­hold til at sik­re frem­ti­di­ge pen­sio­ni­ster. I hvert fald ik­ke et svar, han end­nu er klar til at de­le med om­ver­de­nen.

»Der er et hi­sto­risk gab ned til det ni­veau på tre pro­cent, og vi dis­ku­te­rer i le­del­sen og be­sty­rel­sen, hvad vi kan gø­re ved det. Hvor­dan kan vi tu­ne vo­res ma­ski­ne til at sik­re hø­je­re af­kast for at sik­re hø­je­re pen­sion? Jeg har ik­ke no­get svar nu og her, men det kan jeg for­hå­bent­ligt forta­el­le me­re om, når vi pra­e­sen­te­rer vo­res helårs­re­sul­tat i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar.«

Fo­to: Ma­le­ne Ant­ho­ny Ni­el­sen

Portra­et af di­rek­tør i ATP, Chri­sti­an Hyl­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.