Re­ge­rin­gen vil åb­ne for me­re ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal – men der er sta­dig langt til Si­li­con Val­ley

Med 22 er­hvervs-og v ae k st ini­ti­a­ti­ver vil V LAK re­ge­rin­gen styr­ke­er­hvervs­li­ve­tog iva er­ks a et­ter kul­tur. Eks­per­ter og or­ga­ni­sa­tio­ner ro­ser re­ge­rin­gens pla­ner, men ser sta­dig plads til for­bed­rin­ger.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af An­dreas Løn­strup an­ln@ber­ling­s­ke.dk Jakob Chor jakc@ber­ling­s­ke.dk og Fre­de­rik M. Ju­el fmj@ber­ling­s­ke.dk

Det er ik­ke no­gen til­fa­el­dig­hed, at den suc­ces­ful­de iva er­ks a et­ter virk­som­hed Trust­pi­lot ons­dag lag­de lo­ka­ler til pra­e­sen­ta­tio­nen af VLAK-re­ge­rin­gens er­hvervs-og iva er­ks a et­ter ud­spil. Med ud­spil­let »Sam­men om frem­ti­dens virk­som­he­der« hå­ber re­ge­rin­gen at adres­se­re det pro­blem, der i år­ti­er har va­e­ret en stor sten i sko­en for lan­dets ivaerksaettere: Mang­len på ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal.

Si­den 1996 er der kun ble­vet etab­le­ret én dansk virk­som­hed med fle­re end 1.000 an­sat­te, Netcom­pa­ny, og dan­ske virk­som­hed­s­e­je­re har i stor stil kig­get mod na­bo­lan­det Sve­ri­ge, når de skul­le ta­ge de­res virk­som­hed på bør­sen.

»Den stør­ste ud­for­dring, iva­er­ksa­et­ter­ne har, er ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal. Det er smad­der­nemt at stif­te egen virk­som­hed i Dan­mark. Nu gør vi det så og­så me­get at­trak­tivt at in­ve­ste­re i de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der,« si­ger er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) om de nye ini­ti­a­ti­ver.

Re­ge­rin­gens ud­spil be­står af 22 nye ini­ti­a­ti­ver in­den for fi­re ho­ved­over­skrif­ter: »Iva­er­ksa­et­te­ri og ak­tie­kul­tur«, »di­gi­ta­li­se­ring og nye for­ret­nings­mo­del­ler«, »la­ve­re om­kost­nin­ger for bor­ge­re og virk­som­he­der« samt »glo­ba­li­se­ring«.

For­sla­ge­ne er blandt an­det la­ve­re ak­tieskat, en ud­vi­det for­sker­ord­ning og et nyt in­ve­stor­fradrag. Som reg­ler­ne er i dag, be­skat­tes ak­tie­ge­vin­ster op til 51.700 kro­ner om året med 27 pct., mens stør­re ge­vin­ster be­skat­tes med 42 pct. Den gra­en­se vil VLAK ha­e­ve til 100.000 kr.

Der­u­d­over vil re­ge­rin­gen la­ve en ny svensk in­spi­re­ret ak­ties­pa­re­kon­to. Kon­kret la­eg­ges der op til, at op til 500.000 kr. vil kun­ne indsa­et­tes på en sa­er­lig kon­to, der ude­luk­ken­de be­skat­tes ud fra, hvor stor ak­tie­be­hold­nin­gen er. År­ligt vil pa­pi­rer­ne på kon­to­en bli­ve be­skat­tet med 1,25 pct.

En­de­lig fo­re­slår re­ge­rin­gen et in­ve­stor­fradrag. Det be­ty­der, at per­so­ner, der in­ve­ste­rer i små og mel­lem­sto­re uno­te­re­de virk­som­he­der, fra 2023 får mu­lig­hed for at fradra­ge halv­de­len af in­ve­ste­rin­ger for op til 400.000 kr. med en skat­te­va­er­di på 30 pct.

»Det be­ty­der, at virk­som­he­der­ne får ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal til at ska­be in­nova­tion og bli­ve stør­re. Får vi så et nyt Goog­le i Dan­mark? Det kan man kryd­se fin­gre for og hå­be på. Vi får i hvert fald fle­re va­eksti­va­er­ksa­et­te­re, der ud­vik­ler sig i Dan­mark,« si­ger Bri­an Mik­kel­sen.

Hvor man­ge suc­ce­ser som Trust­pi­lot el­ler Goog­le, der så skal kom­me ud af re­ge­rin­gens ud­spil, er der ik­ke sat no­get mål for, for­kla­rer er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen.

Dan­ske ivaerksaettere skal da hel­ler ik­ke for­ven­te, at Dan­mark med et tryl­leslag bli­ver til Si­li­con Val­ley, hvis re­ge­rin­gens v a eks t ini­ti­a­ti­ver bli­ver før tu­di li­vet, vur­de­rer fle­re ken­de­re af in­ve­ste­rings­bran­chen.

Re­ge­rin­gen på ret­te spor

Al­li­ge­vel va­ek­ker re­ge­rin­gens nye for­slag gla­e­de hos Jep­pe Chri­sti­an­sen, der er adm. di­rek­tør i Maj In­vest. Han tror, at de nye reg­ler kan bli­ve en hja­elp til den dan­ske ak­tie­kul­tur og ska­be me­re in­ter­es­se for ak­tie­mar­ke­det blandt al­min­de­li­ge men­ne­sker.

Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen

1 2 3 Re­ge­rin­gens er­hvervs- og iva­er­ksa­et­ter­ud­spil med tit­len »Sam­men om frem­ti­dens virk­som­he­der« blev ons­dag pra­e­sen­te­ret af 1 fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V), 2 er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) og 3 in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll (LA).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.