Al­le 22 ini­ti­a­ti­ver

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

IVAERKSAETTER- OG AK­TIE­KUL­TUR

Ak­ties­pa­re­kon­to La­ve­re skat på ak­tie­ind­komst

In­ve­stor­fradrag (fradrag for ind­skud i små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der)

Bed­re vil­kår for til­de­ling af me­d­ar­bej­derak­tier

Øget af­ta­le­fri­hed og klar­hed om reg­ler­ne i me­d­ar­bej­derak­tie­pro­gram­mer

Bed­re skat­te­vil­kår for op­spa­ring i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger

Til­tra­ek­ning af uden­land­sk ka­pi­tal til­dan ske­in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger

Lem­pe­de reg­ler for pla­ce­ring af pri­va­ta­d­mi­ni­stre­re­de pen­sions­ord­ning er

Øget gen­nem­sig­tig­hed i pen­sions sel­ska­ber­nes ak­tie­in­ve­ste­rin­ger

DI­GI­TA­LI­SE­RING OG NYE FOR­RET­NINGS­MO­DEL­LER

Stra­te­gi for Dan­marks di­gi­ta­le va­ekst

Stra­te­gi for de­leø­ko­no­mi

Cir­ku­la­er øko­no­mi

LA­VE­RE OM­KOST­NIN­GER FOR BOR­GE­RE OG VIRK­SOM­HE­DER

La­ve­re tak­ster for Sto­re­ba­elts­bro­en

Af­skaf­fel­se af nød­de­af­gif­ten

Sa­ne­ring af af­gif­ter

Ud­form­ning af kon­kret mo­del for ACE

Sa­en­kel­se af ka­pi­tal­krav for ak­tie­sel­ska­ber

GLO­BA­LI­SE­RING

Hø­je­re skat­te­fradrag for forsk­ning og ud­vik­ling (FoU)

Ud­vi­del­se af for­sker­skat­te­o­rd­ning fra fem til syv år

Va­ekst­plan for Li­fe Sci­en­ce

Ud­vi­del­se af DIS-ord­nin­gen til sø­folk på of­fsho­re spe­ci­alski­be

Af­skaf­fel­se af re­gi­stre­rings­af­gift på han­dels­ski­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.