Re­ge­rin­gen vil sky­de mil­li­ar­der i dansk er­hvervs­liv

22 nye er­hvervs-og v ae k st ini­ti­a­ti­ver til 2 mia. kro­ner om året skal styr­ke ram­me­vil­kå­re­ne for dansk er­hvervs­liv. Her er ud­valg­te punk­ter, der vi­ser de va­ri­ge skat­te­tab.

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

»Ak­tie­mar­ke­det ska­ber ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal til nye virk­som­he­der. Det at ha­ve en ak­tie­kul­tur og et sta­er­kt ak­tie­mar­ked er godt for et land. Så jeg er glad for et for­slag, der tra­ek­ker i den ret­ning,« si­ger Jep­pe Chri­sti­an­sen og til­fø­jer om de re­el­le ef­fek­ter af for­sla­get:

»Jeg tror, det har en vis prak­tisk ef­fekt, som man nok ik­ke skal over­vur­de­re. Men det har og­så en bre­de­re ef­fekt, for­di det på­vir­ker hold­nin­gen til ak­tie­mar­ke­det og den funk­tion, ak­tie­mar­ke­det har,« si­ger Jep­pe Chri­sti­an­sen.

Per Han­sen, in­ve­ste­rings­ø­ko­nom i Nord­net, der ar­ran­ge­rer in­ter­net­han­del med va­er­di­pa­pi­rer for tu­sind­vis af dan­ske­re, er me­re skep­tisk.

Han tviv­ler på, at re­ge­rin­gens ud­spil vil for­an­dre ak­tie­kul­tu­ren mar­kant i Dan­mark. Dan- s ker­ne er for til­bø­je­li­ge ti lat­in­ve­ste­re ide klas­si­ske dan ske­er­hvervs­k­leno­di­er som FLS­midth, No­vo Nor­disk el­ler Co­l­o­p­last, me­ner han.

Der­u­d­over går dan­sker­ne me­re op i de­res bo­li­gø­ko­no­mi end mu­lig­he­den for at sco­re en ge­vin­st­ve­da t sky­de­pen­ge i en iva er­ks a et­ter virk­som­hed, vur­de­rer Per Han­sen.

»Hvis man snak­ker med sven­ske­re i fest­ligt lag, vil de forta­el­le om de sel­ska­ber, de li­ge er ble­vet me­de­je­re af. Dan­ske­re vil ta­le om de­res lej­lig­he­der el ler­hu­se, o mF 1- lån og pri­o­ri­te­ter ,« si ger­han og pe­ger på, at ejen­doms­be­skat­nin­ger mar­kant la­ve­re end ak­tie­be­skat­nin­gen i Dan­mark.

Der­for er der iføl­ge Per Han­sen en stor for­skel på dansk og svensk ak­tie­kul­tur.

»Vi har et af ver­dens mest ka­pi­tal­fjend­ske re­gi­mer. Der fin­des in­gen lan­de i ver­den af dem, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med, der har så vold­som en ka­pi­tal­be­skat­ning,« si­ger han.

I dag be­skat­ter man ak­tiea­van­cer med 42 pro­cent. Skar man den mar­kant ned, vil det hja­el­pe med et en­kelt tryl­leslag, si­ger Per Han­sen.

Ejer af Ak­tie­in­fo Jo­hn Sti­høj, der selv in­ve­ste­rer pro­fes­sio­nelt og har fulgt det dan­ske ak­tie­mar­ked i en lang år­ra­ek­ke, er li­ge­le­des skep­tisk over for ef­fek­ter­ne af re­ge­rin­gens ud­spil. Det vil gan­ske vist få fle­re til at in­ter­es­se­re sig for ak­tier, me­ner han, men na­ep­pe ska­be en ny ak­tie­kul­tur i Dan­mark. Der­til er til­ta­ge­ne for be­sked­ne.

»Det bli­ver me­re at­trak­tivt, ja, men om­vendt er spørgs­må­let ik­ke, om den gevinst blot vil til­fal­de dem, der i for­vej­en tje­ner på de­res in­ve­ste­rin­ger. Jeg har sva­ert ved at se, at al­le dan- ske­re med den her ty­pe re­gela­en­drin­ger vil klap­pe i ha­en­der­ne og gå ud i et nyt stort ak­tie­e­ven­tyr,« si­ger han.

An­der­le­des po­si­tivt er for­sla­ge­ne ble­vet mod­ta­ge­tid e dan­ske er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner.

»Vi h ar­den ud­for­dring i Dan­mark, a ti Stor­bri­tan­ni­en er der dob­belts å man­ge va­ekst- iv a er­ks a et­te­re i for­hold til an­tal ind­byg­ge­re, og i Nor­ge og Sve­ri­ge er der dob­belt så man­ge som her­hjem­me. Re­ge­rin­gens op­la­eg er en rig­tigt god be­gyn­del­se til at få gjort no­get ved det pro­blem,« si­ger Jan­ni­ck Nytoft, adm. di­rek­tør i DVCA, de rer bran­che­or­ga­ni­sa­tion for­vent ureog ka­pi­tal­fon­des amt bu­si­ness an­gels.

Og­så Dansk Er­hverv og Dansk In­du­stri er po­si­ti­ve over for for­sla­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.