Iva­er­ksa­et­ter­pa­nel: Vi er me­re ambitiøse end re­ge­rin­gen

Iva er­ks aet terp ane­letsav­ner lidt fle­re am­bi­tio­ner i re­ge­rin­gens er­hverv­s­ud­spil, mens in­ve­stor or­ga­ni­sa­tion kal­der det »en god be­gyn­del­se«.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen mlau@ber­ling­s­ke.dk og Fre­de­rik M. Ju­el fmj@ber­ling­s­ke.dk

Når det po­li­tisk ned­sat­te iva er­ks a et­ter­pa­ne­lo­men må­neds­tid p r ae sen­te­rer sit for­slag til at ska­be bed­re ram­mer for dan­ske ivaerksaettere, vil det in­de­hol­de stør­re arm­be­va­e­gel­ser end det, re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re­de ons­dag. Det me­ner Tom­my Ah­lers, se­rie iva er­ks a et­ter, in­ve­stor og for­mand for Iva er­ks a et­ter­pa­ne­let.

Som de fle­ste an­dre i bran­chen fulg­te han med ons­dag, da re­ge­rin­gen – med er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) i spid­sen – pra­e­sen­te­re­de 22 ini­ti­a­ti­ver, der skal »styr­ke dansk er­hvervs­liv« og ska­be en »bed­re iva­er­ksa­et­te­rog ak­tie­kul­tur«.

Iva er­ks a et­ter pa­ne­let b lev­ned sa­ti april af re­ge­rin­gen og be­står for­u­den Tom­my Ah­lers af 14 ivaerksaettere, in­ve­sto­rer og eks­per­ter, og man har lø­ben­de kon­sul­te­ret re­ge­rin­gen og bi­dra­get med kon­kre­te ind­s­park til ud­spil­let. Og Tom­my Ah­lers aner da og­så sin grup­pes af­tryk på ud­spil­let.

»Der er kon­kre­te ting, hvor vi kan se, at de har lyt­tet til os,« si­ger han og af­bry­der sig selv:

»Men de mang­ler sgu li­ge at lyt­te or­dent­ligt ef­ter!«

Han ha­ef­ter sig sa­er­ligt ved det in­ve­stor­fradrag, re­ge­rin­gen fo­re­slår at ind­fø­re, og som vil gø­re det me­re at­trak­tivt for pri­vat­per­so­ner at in­ve­ste­re i iva er­ks a et­ter virk­som­he­der. I for­slag et­la eg ges derop til, at pri­vat­per­son er­kan få fradrag på in­ve­ste­rin­ger på op til 200.000 kro­ner i små- og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. Et ind­greb, der la­en­ge har va­e­ret ef­ter­s­purgt i bran­chen, hvor in­ve­sto­rer har sku­et mis­un­de­ligt mod Sve­ri­ge og Stor­bri­tan­ni­en, hvor sta­ten har delt ri­si­ko­en med in­ve­sto­rer­ne.

Tom­my Ah­lers me­ner dog ik­ke, at re­ge­rin­gen med sit ud­spil får luk­ket hul­let til net­op de to lan­de.

»I Sve­ri­ge er gra­en­sen hø­je­re, og i Stor­bri­tan­ni­en de­ler sta­ten ri­si­ko­en med 50 pro­cent. Ud­spil­let her­hjem­me er for lavt på fradra­get og på fradrags­gra­en­sen,« si­ger han.

Og selv om fradra­get er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, kan for­sig­tig­he­den få kon­se­kven­ser, me­ner Tom­my Ah­lers.

»Vi kan ri­si­ke­re, at det ik­ke vir­ker hen­sigts­ma­es­sigt, og at man dra­ger fejl­ag­ti­ge kon­klu­sio­ner,« si­ger han.

»Et godt skridt«

Til gen­ga­eld ro­ser Tom­my Ah­lers re­ge­rin­gen for at for­bed­re virk­som­he­ders mu­lig­he­der for at til­by­de me­d­ar­bej­derak­tier.

»Her har vi ar­me­ne helt op­pe,« kon­sta­te­rer han. Over­ord­net an­er­ken­der han, at re­ge­rin­gen ope­re­rer i en po­li­tisk vir­ke­lig­hed, der of­te re­sul­te­rer i me­re af­da­em­pe­de ud­spil, end dem hans eget pa­nel kom­mer med.

»Vi er ik­ke fa­er­di­ge med ar­bej­det, men det lig­ger fast, at der kom­mer fle­re for­slag ved vo­res pra­e­sen­ta­tion,« si­ger han.

Hos DVCA, bran­che­or­ga­ni­sa­tion for­ven­tu­reog ka­pi­tal­fon­des amt bu­si­ness an­gels, ta­ger adm. di­rek­tør Jan­ni­ck Nytoft godt imod ud­spil­let, som han kal­der et »skridt i den rig­ti­ge ret­ning«.

»Vi h ar­den ud­for­dring i Dan­mark, a ti Stor­bri­tan­ni­en er der dob­belts å man­ge v ae k stiv a er­ks a et­te­re i for­hold til an­tal ind­byg­ge­re, og i Nor­ge og Sve­ri­ge er der dob­belt så man­ge som her­hjem­me. Re­ge­rin­gens op­la­eg er en rig­tigt god be­gyn­del­se til at få gjort no­get ved det pro­blem,« si­ger Jan­ni­ck Nytoft.

Han me­ner, at spe­ci­elt ord­nin­gen med en ak­ties­pa­re­kon­to me­get ger­ne skul­le ud­byg­ges frem­over.

»I Dan­mark er der sim­pelt­hen for få børsno­te­rin­ger. I Sve­ri­ge har de man­ge fle­re. Det skyl­des bland tan­det ak­ties­pa­re­kon­to­en, som der nu er en mio. sven­ske­re, der har,« si­ger Jan­ni­ck Nytoft.

»Det er rig­tigt godt, at den ord­ning og­så kom­mer i Dan­mark, men vi ser ger­ne, at ord­nin­gen i frem­ti­den bli­ver end­nu me­re po­tent og am­bi­tiøs end det, re­ge­rin­gen la­eg­ger op til nu. Det skal kun va­e­re en be­gyn­del­se,« me­ner Jan­ni­ck Nytoft.

I Sve­ri­ge er gra­en­sen hø­je­re, og i Stor­bri­tan­ni­en de­ler sta­ten ri­si­ko­en med 50 pro­cent. Ud­spil­let her­hjem­me er for lavt på fradra­get og på fradrags­gra­en­sen. Tom­my Ah­lers. se­rie iva er­ks a et­ter

Er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K), fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) og øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll (LA) pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens er­hvervs- og va­ek­st­ud­spil hos virk­som­he­den Trust­pi­lot i Kø­ben­havn. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.