Dansk Fol­ke­par­ti om skat­te­let­tel­ser: »Det ly­der vold­somt«

Dansk Fol­ke­par­tis er­hvervsord­fø­rer, Hans Kri­sti­an Ski­b­by, har sva­ert ved at fo­re­stil­le sig ak­tieskat­te­let­tel­ser for 670 mio. kro­ner om året i en ny er­hvervs­af­ta­le. DF ser dog fle­re over­lap med par­tiets eget er­hverv­s­ud­spil.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af An­dreas Løn­strup an­ln@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

22nye er­hvervs- og va­eksti­ni­ti­a­ti­ver til en sam­let pris på to mia. kro­ner om året.

Det er op­skrif­ten på va­ekst fra VLAK-re­ge­rin­gen, der med et nyt­er­hverv­s­ud­spil vil b rin­ge­dans ki­va er­ks a et­ter kul­tu­ro­pi ver­den­se­li­ten.

Af de to mia. kro­ner er 670 mio. øre­ma­er­ket til at sa­en­ke ak­tieskat­ten.

Som reg­ler­ne er i dag, be­skat­tes ak­tie­ge­vin­ster op til 51.700 kro­ner om året med 27 pct., mens stør­re ge­vin­ster be­skat­tes med 42 pct. Den gra­en­se vil VLAK ha­e­ve til 100.000 kr. Det vil gi­ve et va­rigt prove­nutab på 270 mio. kr.

Sam­ti­dig vil re­ge­rin­gen la­ve en ny ak­ties­pa­re­kon­to, hvor op til 500.000 kr. vil kun­ne indsa­et­tes på en sa­er­lig kon­to, der ude­luk­ken­de be­skat­tes ud fra, hvor stor ak­tie­be­hold­nin­gen er. År­ligt vil pa­pi­rer­ne på kon­to­en bli­ve be­skat­tet med 1,25 pct. Ak­ties­pa­re­kon­to­en vil gi­ve et va­rigt prove­nutab på 400 mio. kro­ner.

Men skal VLAK-re­ge­rin­gen igen­nem med si­ne va­eksti­ni­ti­a­ti­ver – der­i­blandt en la­ve­re ak­tieskat – bli­ver støt­ten fra Dansk Fol­ke­par­ti af­gø­ren­de.

Er­hvervsord­fø­rer Hans Kri­sti­an Ski­b­by er­kla­e­rer sig klar til at for­hand­le, men han kan på for­hånd si­ge, at lem­pel­ser i ak­tieskat­ten, der sam­let be­lø­ber sig til 670 mio. kro­ner, sand­syn­lig­vis ik­ke bli­ver en del af en en­de­lig af­ta­le.

»Det ly­der vold­somt, vil jeg si­ge. Jeg tror ik­ke på, at det vil fyl­de så me­get i sid­ste en­de,« si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by.

Er det grund­la­eg­gen­de den bed­ste må­de at ska­be dansk va­ekst på, når man sa­en­ker skat­ten på ak­tie­ge­vin­ster for pri­va­te?

»Nej, det er jeg ik­ke sik­ker på, for hvis vi kig­ger på ak­tier­ne, så må man da si­ge, at det i hvert fald ik­ke har va­e­ret no­gen dår­lig for­ret­ning at ha­ve ak­tier i den se­ne­ste pe­ri­o­de. Så jeg ved ik­ke, om det er li­ge der,« si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by.

Han ser hel­le­re, at af­gif­ter­ne bli­ver sat ned. Kon­kret frem­ha­e­ver han, at Dansk Fol­ke­par­ti ger­ne ser, at NO x-af­gif­ten o gem bal­la­ge­af­gif­ten på pant bel ag­te­em bal­la­ger­skal­fjer­nes, og at en plan­lagt stig­ning i cho­ko­la­de- og suk­ker­af­gif­ten i 2018 skal af­ly­ses.

Over­lap fra DFs er­hverv­s­ud­spil

Der er dog fle­re an­dre af re­ge­rin­gens 22 ini­ti­a­ti­ver, der ser po­si­ti­ve ud, si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by, og han no­te­rer sig og­så, at der er fle­re over­lap fra DFs eget er­hverv­s­ud­spil fra for­å­ret.

Ek­sem­pel­vis fo­re­slår re­ge­rin­gen et in­ve­stor­fradrag, der kon­kret be­ty­der, at per­so­ner, der in­ve­ste­rer i små og mel­lem­sto­re uno­te­re­de virk­som­he­der, fra 2023 får mu­lig­hed for at fradra­ge halv­de­len af in­ve­ste­rin­ger på op til 400.000 kr. med en skat­te­va­er­di på 30 pct., og det min­der om DFs eget for­slag om, at nye v ae k st virk­som­he­der skal­ha­ve­nem­me re ad­gang til in­ve­stor ka­pi­tal.

»De ting, som re­ge­rin­gen fo­re­slår, er jo ik­ke i sig selv ufor­nuf­ti­ge for­slag. Men re­ge­rin­gen ta­ger ba­re ik­ke hånd om, at de ik­ke har fler­tal. Vi har en lang ra­ek­ke an­dre ting, som vi ger­ne vil ha­ve ind i af­ta­len,« si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by, in­den han pe­ger på den helt af­gø­ren­de og åben­ly­se knast: Fi­nan­si­e­rin­gen.

»Vi skal ha­ve en sik­ring af, hvor­dan det bli­ver fi­nan­si­e­ret, for det er den an­den han­ke i det. Jeg er ik­ke helt sik­ker på, at den fi­nan­si­e­ring, de vil til­ve­je­brin­ge, er den sam­me som den, vi vil til­ve­je­brin­ge, og det skal vi selv­føl­ge­lig se, om vi kan mø­de hin­an­den på,« si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by.

Re­ge­rin­gen frem­la­eg­ger sit bud på fi­nan­si­e­rin­gen af er­hvervs­pak­ken i for­bin­del­se med sit fi­nans­lo­v­s­ud­spil tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.