Ud­spil får pa­e­ne klapsal­ver fra er­hvervs­li­vet

Dansk Er­hverv ro­ser re­ge­rin­gens er­hverv­s­ud­spil. Men ak­ties­pa­re­kon­to­en skal kun va­e­re en start.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Fre­de­rik M. Ju­el fmj@ber­ling­s­ke.dk

I Dansk Er­hverv gla­e­der adm. dir. Jens Klarskov sig over, at der kom­mer fle­re pen­ge til di­gi­ta­li­se­rin­gen af virk­som­he­der­ne. Di­rek­te ads­purgt hvad der mang­ler i pak­ken, har han to øn­sker til re­ge­rin­gen.

»Den for­ø­ge­de ord­ning med for­sker­skat­ten ser vi me­get ger­ne bli­ver ind­fa­set hu­ti­ge­re, end re­ge­rin­gen la­eg­ger op til. Det kan li­ge så godt ske nu,« si­ger han.

»Der kun­ne li­ge­le­des godt kom­me no­get på ener­gi­af­gif­ter­ne. Det er sta­dig så­dan, at det er dy­re­re at op­var­me et ho­telva­e­rel­se end at op­var­me et rum med to­ma­ter. Der er brug for et ud­spil med me­re sek­tor­neut­ra­le ener­gi­af­gif­ter,« si­ger Jens Klarskov. I Dansk In­du­stri, DI, er man og­så glad. »Den helt over­ord­ne­de kom­men­tar er, at vi er po­si­ti­ve over for ud­spil­let. Der bli­ver gjort no­get ved iva­er­ksa­et­te­ri­et og ak­tie­kul­tu­ren. Det va­erds­a­et­ter vi me­get,« si­ger adm. di­rek­tør i DI Kar­sten Dybvad.

»Re­ge­rin­gen går ind og gør det nem­me­re at skaf­fe ka­pi­tal til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. Det er no­get af det, som er brug for, så de kan kom­me til at ska­be me­re va­ekst og ar­bejds­plad­ser,« si­ger Kar­sten Dybvad, der godt kun­ne ta­en­ke sig, at den en­de­li­ge pak­ke kom­mer til at in­de­hol­de et ek­stra ele­ment.

»Re­ge­rin­gen må me­get ger­ne gå ind og sa­et­te sel­skabs­skat­ten ned. Men det må ik­ke skyg­ge for, at vi er rig­tigt gla­de for den sam­le­de pak­ke og hå­ber, at det he­le går igen­nem,« si­ger Kar­sten Dybvad.

Che­fø­ko­nom i Nykre­dit To­re Stra­mer me­ner, at ide­en med en ak­ties­pa­re­kon­to er god. »En ak­ties­pa­re­kon­to vil øge vel­stan­den i dansk øko­no­mi. Der kan der­for og­så va­e­re rig­tigt god for­nuft i at mo­ti­ve­re fle­re dan­ske­re til at hol­de ak­tier. Hvis fle­re va­el­ger at in­ve­ste­re i ak­tier, vil det på sigt øge for­mu­e­af­ka­stet og der­med dan­sker­nes for­brugs­mu­lig­he­der,« si­ger han.

De ting, som re­ge­rin­gen fo­re­slår, er jo ik­ke i sig selv ufor­nuf­ti­ge for­slag. Men re­ge­rin­gen ta­ger ba­re ik­ke hånd om, at de ik­ke har fler­tal. Hans Kri­sti­an Ski­b­by, Dansk Fol­ke­par­tis er­hvervsord­fø­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.