OW Bun­ker­ku­ra­to­rer i in­ter­nt slags­mål

Mens dom­sto­le­ne skal ta­ge stil­ling til søgs­mål for om­kring 1,5 mia. kro­ner, un­der­sø­ger den ene OW Bun­ker-ku­ra­tor nu et krav mod den an­den. Kra­vet vil spra­en­ge ga­engse ad­vo­kat­for­sik­rin­ger.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Kors­gaard mi­cn@ber­ling­s­ke.dk

Bedst som tå­gen var ved at let­te fra det rets­li­ge ef­ter­spil ef­ter OW Bun­kers kon­kurs, er der nu et slags­mål un­der op­sej­ling mel­lem to af Dan­marks før­en­de ad­vo­kat­kon­to­rer, der de­ler rol­len som ku­ra­tor i det krak­ke­de olie­han­dels­sel­skab.

En ak­tind­sigt, som Fi­nans.dk har få­et, vi­ser, at Ples­ner og ku­ra­tor Per­nil­le Bi­gaard un­der­sø­ger, om Gor­ris­sen Fe­der­spi­el og ku­ra­tor Jo­hn Som­mer-Sch­midt kan gø­res an­svar­li­ge for at ha­ve for­pas­set en sta­ev­ning, der po­ten­ti­elt kun­ne ind­brin­ge kon­kurs­bo­et 1,1 mia. kr.

Kon­kret har Gor­ris­sen Fe­der­spi­el ret­tet et krav mod in­ve­ste­rings­ban­ken Jef­fe­ri­es på 1,1 mia. kr., men for­pas­set at føl­ge op med en sta­ev­ning, som loven el­lers fo­re­skri­ver.

Gor­ris­sen me­ner, at man har haft en af­ta­le med Jef­fe­ri­es ad­vo­kat, der er part­ner hos Ples­ner, om at sus­pen­de­re fora­el­del­ses­fri­sten, men det af­vi­ser Ples­ner, og der­for af­sø­ger selv sam­me ad­vo­kat­kon­tor nu mu­lig­he­den for at ind­dri­ve de 1,1 mia. kr. hos Gor­ris­sen.

Ik­ke no­get at kom­me ef­ter

Over for Fi­nans.dk af­vi­ser le­den­de part­ner i Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, To­mas Haa­gen, dog, at der er no­get at kom­me ef­ter.

»Der er ik­ke fugls fø­de på den sag, og jeg har hel­ler ik­ke hørt no­gen si­ge, at der skul­le fo­re­lig­ge et an­svars­grund­lag, så det er sim­pelt­hen for spe­ku­la­tivt til, at jeg vil kom­men­te­re, hvad det be­ty­der,« si­ger han.

To­mas Haa­gen vil hel­ler ik­ke kom­men­te­re på, hvor­dan ad­vo­kat­kon­to­rets for­sik­rings­ma­es­si­ge si­tu­a­tion er i til­fa­el­de af, at kra­vet fak­tisk bli­ver rejst imod dem.

Ad­vo­ka­ter har dog pligt til at teg­ne en an­svar­for­sik­ring med en da­ek­ning på mini­mum 2,5 mio. kr., og da Gor­ris­sen har 153 ad­vo­ka­ter, gi­ver det 382 mio. kr.

Kil­der i for­sik­rings­mil­jø­et forta­el­ler Ber­ling­s­ke, at de stør­ste ad­vo­kat­kon­to­rers an­svar­for­sik­rin­ger ty­pisk top­per på om­kring 250 mio. kr., men at det gen­nem for­sik­rings­ma­eg­le­re er mu­ligt at la­ve kon­stel­la­tio­ner, så man kom­mer op over en mia. kr. i da­ek­ning.

Op­sigtsva­ek­ken­de

Det in­ter­ne ku­ra­tor­slags­mål er gan­ske op­sigtsva­ek­ken­de, men det er end­nu ik­ke sa­er­ligt frem­skre­dent, og der­for er det og­så for tid­ligt at ta­le om for­sik­rings­da­ek­ning.

Først skal det un­der­sø­ges, om kon­kurs­bo­et vil­le ha­ve haft et be­ret­ti­get krav mod Jef­fe­ri­es, og den af­kla­ring fo­re­lig­ger først sidst på året.

Klar­hed over søgs­mål

Det in­ter­ne ku­ra­tor­slags­mål kom­mer på et tids­punkt, hvor det el­lers var ved at va­e­re klart, hvem der skal mø­de op i ret­ten – en­ten til en straf­fesag el­ler en er­stat­nings­sag. Indtil vi­de­re er der fi­re søgs­mål i gang mod OW Bun­ker­kon­kurs­bo­et, den tid­li­ge­re be­sty­rel­se, den tid­li­ge­re le­del­se, De­loit­te og den tid­li­ge­re ho­ve­d­ak­tio­na­er, Altor.

Til sam­men be­lø­ber søgs­må­le­ne sig i 1,5 mia. kr., men det er end­nu uklart, hvor­når rets­sa­le­ne slår dø­re­ne op til det spek­taku­la­e­re ef­ter­spil på den li­ge så spek­taku­la­e­re kon­kurs.

Straf­fe­ret­ligt har Bag­mand­spo­li­ti­et for­talt, at der ik­ke vil bli­ve rejst til­ta­le mod an­dre end den tid­li­ge­re di­rek­tør i Dy­na­mic Oil Tra­ding (DOT), Lars Møl­ler. DOT var OW Bun­kers dat­ter­sel­skab i Sin­ga­po­re, og en del af år­sa­gen til OW Bun­kers kon­kurs var et stør­re tab i den­ne af­de­ling af sel­ska­bet. Lars Møl­ler er til­talt for man­datsvig på 800 mio. kr., og han na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.