La­ek­ket do­ku­ment: Re­ge­rin­gen vil fjer­ne ud­ska­eldt re­gel om mørkla­eg­ning

Med et nyt ud­spil vil re­ge­rin­gen aen­dre den ud­ska­eld­te of­fent­lig­heds­lov. En re­el opblød­ning af loven, me­ner en eks­pert i for­valt­nings­ret. Ren »kos­me­tik« ind­ven­der en an­den.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ber­ling­s­ke.dk

Ef­ter et langt til­løb la­eg­ger re­ge­rin­gen nu i luk­ke­de for­hand­lin­ger op til en opblød­ning af den om­dis­ku­te­re­de of­fent­lig­heds­lov. I et for­tro­ligt do­ku­ment, der er sendt til par­ti­er­ne bag of­fent­lig­heds­lo­ven, og som Ber­ling­s­ke er i be­sid­del­se af, fo­re­slår re­ge­rin­gen ju­ste­rin­ger af loven, der blev solgt som en åb­ning af den of­fent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion.

Men selv de Kon­ser­va­ti­ve, de Ra­di­ka­le og SF, som sam­men med Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ind­gik den po­li­ti­ske af­ta­le i 2013, har si­den er­kendt, at det mod­sat­te er ble­vet til­fa­el­det. Mod­vilj­en er og­så nå­et så langt ud i be­folk­nin­gen, at 88.000 dan­ske­re i 2013 pro­teste­re­de mod loven på skri­vun­der.net.

Re­ge­rin­gens nye aen­drings­for­slag in­de­ba­e­rer bl.a., at den sa­er­ligt ud­ska­eld­te mi­ni­ster­be­tje­nings­re­gel skal op­ha­e­ves og er­stat­tes af to nye und­ta­gel­ses­reg­ler. Pro­ble­met med mi­ni­ster­be­tje­nings­reg­len – lovens pa­ra­graf 24 – er, at den i prak­sis har ført til va­e­sent­lig ind­s­kra­enk­ning af ret­ten til ak­tind­sigt, vur­de­re­de Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand sid­ste år i en un­der­sø­gel­se af of­fent­lig­heds­lo­ven.

Me­re spe­ci­fikt af­ska­e­rer mi­ni­ster­be­tje­nings­reg­len bor­ge­re, pres­se og an­dre fra at få ak­tind­sigt i in­ter­ne do­ku­men­ter og op­lys­nin­ger, der ud­veks­les mel­lem et mi­ni­ste­ri­um og dets un­der­ord­ne­de myn­dig­he­der. Sam­ti­dig blo­ke­rer reg­len for ad­gan­gen til op­lys­nin­ger, der er ud­veks­let mel­lem for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er på et tids­punkt, hvor en mi­ni­ster har haft brug for em­beds­ma­en­de­nes rå­d­giv­ning og bi­stand.

En cen­tral del af kri­tik­ken mod of­fent­lig­heds­lo­ven er, at den ud­gør et bens­pa­end i sa­ger som dén om ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) og ulov­lig ad­skil­lel­se af asyl­par, hvor den ene er min­dre­årig. Det sam­me er til­fa­el­det i sa­gen om fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) og de så­kald­te kvo­te­kon­ger. Mi­ni­ster­be­tje­nings­reg­len gør, at em­beds­ma­en­de­nes even­tu­el­le ad­vars­ler und­ta­ges ret­ten til ak­tind­sigt.

Re­ge­rin­gens op­la­eg til en aen­dring af of­fent­lig­heds­lo­ven in­de­ba­e­rer nu bl.a.:

»Ud­gangs­punk­tet bli­ver, at mi­ni­ster­be­tje­nings­do­ku­men­ter skal ud­le­ve­res. do­ku­men­ter, som ud­gør den in­der­ste ker­ne af en re­ge­rings in­ter­ne og po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces kan und­ta­ges fra ak­tind­sigt på sam­me må­de som i dag,« ly­der det med føl­gen­de til­fø­jel­se:

»Op­lys­nin­ger om den in­ter­ne og po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces i de øv­ri­ge mi­ni­ster­be­tje­nings­do­ku­men­ter kan dog und­ta­ges.«

Smin­ke el­ler opblød­ning Kun

Og hvor­dan skal det så for­stås? Det er to af de juri­ster, der har be­ska­ef­ti­get sig mest ind­gå­en­de med of­fent­lig­heds­lo­ven, ue­ni­ge om ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et do­ku­men­tet for Ber­ling­s­ke.

»Det ty­der på, at Justits­mi­ni­ste­ri­et vil und­gå ordet ’mi­ni­ster­be­tje­ning’, men vil fast­hol­de und­ta­gel­ser, som be­ty­der, at man fort­sat kan hem­me­lig­hol­de det fag­li­ge grund­lag for re­ge­rin­gens be­slut­nin­ger,« si­ger Oluf Jør­gen­sen, forsk­nings­chef eme­ri­tus ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le:

»Det er kos­me­ti­ske aen­drin­ger, som de la­eg­ger op til. Jeg er over­ra­sket over, at der ik­ke er tegn på re­el be­va­e­gel­se i ud­spil­let.«

Det vil f.eks. ef­ter hans vur­de­ring for­sat va­e­re mu­ligt – hvis re­ge­rin­gens ud­spil re­a­li­se­res – at hem­me­lig­hol­de cen­tra­le do­ku­men­ter i sa­gen om In­ger Støj­bergs in­struks fra 2016 om ulov­lig ad­skil­lel­se af asyl­par.

Sten Bøn­sing, lek­tor og for­valt­nings­ret­s­eks­pert ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, ser an­der­le­des på ud­spil­let.

Han la­e­ser det så­dan, at no­get, der har ka­rak­ter af kon­kret rå­d­giv­ning til en mi­ni­ster – f.eks. In­ger Støj­berg i sa­gen om ulov­lig ad­skil­lel­se af asyl­par el­ler Es­ben Lun­de Lar­sen om »kvo­te­kon­ger­ne« – frem­over skal va­e­re om­fat­tet af bor­ger­nes ret til ak­tind­sigt.

Sten Bøn­sing ha­ef­ter sig og­så ved, at kla­ge­in­stan­ser­ne skal styr­kes, og f.eks. Om­buds­man­den skal til­fø­res mid­ler, der er må­l­ret­tet be­hand­lin­gen af kla­ger i sa­ger om ak­tind­sigt.

»Jeg be­trag­ter det som en åb­ning, der kom­mer ta­et­te­re på det, som vi hav­de før mi­ni­ster­be­tje­nings­reg­len,« si­ger Sten Bøn­sing:

»Jeg sy­nes hel­ler ik­ke, at man kan slå det hen som en flig, der ba­re skal få of­fent­lig­heds­lo­ven til at se pa­e­ne­re ud. Men det er en po­li­tisk vur­de­ring, om man sy­nes, det er nok el­ler for lidt.«

Pe­ter Skaarup, Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand, er ik­ke i tvivl. Som DFs da­va­e­ren­de retsord­fø­rer var han imod ind­fø­rel­sen af of­fent­lig­heds­lo­ven. Han har kri­ti­se­ret den i prak­sis. Og han vur­de­rer, at re­ge­rin­gens aen­drings­for­slag ik­ke vil for­bed­re mu­lig­he­den for at få ind­sigt i den of­fent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion.

»Jeg vil vir­ke­lig ad­va­re de par­ti­er, som er med i af­ta­len, mod at kø­be kat­ten i sa­ek­ken,« si­ger Pe­ter Skaarup:

»Som det ser ud, vil det sta­dig va­e­re me­get let at na­eg­te ind­sigt i cen­tra­le ting og sa­ger, for­di man al­tid kan hen­vi­se det til no­get, der har med Øko­no­mi­ud­val­get, Ko­or­di­na­tions­ud­val­get el­ler an­det at gø­re. For det tra­e­ne­de øje

De­mon­stra­tion mod den me­get om­dis­ku­te­re­de of­fent­lig­heds­lov på Chri­sti­ans­borg Slots­plads 4. ju­ni 2013. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.