Bil­le­der af ef­ter­søg­te kan frem­over bli­ve delt på so­ci­a­le me­di­er

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Kas­per Schultz Lund kasl@ber­ling­s­ke.dk

ter­forsk­nin­gen. Den vur­de­ring fo­re­ta­ger den ef­ter­forsk­nings­ansvar­li­ge,« si­ger hun.

Jan Sch­nei­der er sa­er­ligt be­kym­ret for, at det vil ska­be grund­lag for of­fent­lig hetz mod de per­so­ner, hvis bil­le­de of­fent­lig­gø­res – ik­ke mindst i de til­fa­el­de, hvor en uskyl­dig fejl­ag­tigt lan­der på hjem­mesi­den og so­ci­a­le me­di­er.

»Det er kun et spørgs­mål om tid, før no­gen, der er uskyl­dig, ry­ger på net­tet. Det vil va­e­re altø­de­la­eg­gen­de for den per­son at bli­ve ha­engt ud. Sam­ti­dig er pro­ble­met, at det na­ep­pe bli­ver delt med sam­me in­ter­es­se, hvis det se­ne­re vi­ser sig, at per­so­nen er uskyl­dig. I så fald ri­si­ke­rer ved­kom­men­de at va­e­re stemp­let til evig tid,« si­ger Jan Sch­nei­der.

Men iføl­ge Stine Ar­neskov Mat­hie­sen er den be­kym­ring ube­grun­det.

»Hvis den fejl skul­le ske, vil­le den og­så va­e­re sket, før den nye hjem­mesi­de kom frem. For­de­len ved den nye hjem­mesi­de, som vi ser det, er, at po­li­ti­et sam­ler bil­le­der­ne ét sted, som bor­ger­ne så kan va­el­ge at de­le. Som det er i dag, er der en vis ri­si­ko for, at bor­ger­ne de­ler ting på eget ini­ti­a­tiv. Så vi hå­ber, at den nye hjem­mesi­de gør, at folk ret­ter sig ef­ter po­li­tiets an­vis­nin­ger og ale­ne de­ler det, vi an­be­fa­ler,« si­ger hun.

Jan Sch­nei­ders be­kym­ring føl­ges dog op af en klar op­for­dring om, at der ska­bes et sy­stem for, hvad der gø­res i til­fa­el­de af, at for­ker­te per­so­ner »ha­en­ges ud« på so­ci­a­le me­di­er.

»Jeg har haft kli­en­ter, der er hav­net i den of­fent­li­ge ga­be­stok, hvor det ef­ter­føl­gen­de har va­e­ret umu­ligt at få po­li­ti­et til at la­ve et de­men­ti. Så jeg be­kym­rer mig om, hvor­vidt po­li­ti­et er gea­ret til det her. Der må sim­pelt­hen ska­bes et sy­stem for, hvor­dan man hånd­te­rer så­dan­ne si­tu­a­tio­ner,« si­ger Jan Sch­nei­der.

Iføl­ge Stine Ar­neskov Mat­hie­sen vil rigs­po­li­ti­et hol­de nø­je øje med, om den nye hjem­mesi­de får det øn­ske­de re­sul­tat.

Det er bil­le­der som dis­se, po­li­ti­et frem­over vil sam­le på en hjem­mesi­de, hvor­fra bor­ge­re så kan de­le dem på so­ci­a­le me­di­er. Ber­ling­s­ke har dog, af eti­ske grun­de, valgt at slø­re per­so­ner­ne på bil­le­det. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.