Gym­na­siepi­ger pro­gram­me­rer i ef­ter­års­fe­ri­en

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

IT-Uni­ver­si­te­tet hol­der den 16. og 17. ok­to­ber IT-Camp for kvin­de­li­ge gym­na­sie­e­le­ver og stu­den­ter med en spi­ren­de in­ter­es­se for IT og tek­no­lo­gi.

Her kan te­e­na­gepi­ger­ne prø­ve kra­ef­ter med pro­gram­me­ring, ro­bot­ter og big da­ta.

Ef­ter den før­ste IT-Camp, der blev af­holdt i for­å­ret, søg­te 16 af de 48 del­ta­ge­re ind på en ud­dan­nel­se på IT-Uni­ver­si­te­tet, her­af 13 på softwa­re­ud­vik­ling.

Cam­pen skal vi­se de un­ge kvin­der, at IT og tek­no­lo­gi er no­get for dem, og fle­re kvin­der va­el­ger i dis­se år da og­så de tra­di­tio­nelt mands­do­mi­ne­re­de IT-ud­dan­nel­ser. I som­mer søg­te na­e­sten dob­belt så man­ge kvin­der ind på IT-Uni­ver­si­te­tets ba­chel­or­ud­dan­nel­se i softwa­re­ud­vik­ling i for­hold til an­tal­let af an­sø­ge­re sid­ste år. An­de­len af kvin­der på stu­di­et er nu 22 pro­cent.

Del­ta­gel­se i IT-Cam­pen er gra­tis og kra­e­ver in­gen er­fa­ring med IT. De 50 plad­ser er re­vet va­ek.

boj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.