For­ret­nings­ma­end og kio­ske­je­re fa­engs­let for sy­ste­ma­tisk svin­del og ha­e­le­ri

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens An­ton Bjør­na­ger jabj@ber­ling­s­ke.dk

grad med sig­te­de, ad­vo­ka­ter, på­rø­ren­de, po­li­ti­folk, jour­na­li­ster og juri­ster, at der fle­re gan­ge måt­te hen­tes ek­stra sto­le og bor­de.

Un­der for­styr­rel­sen sneg to af de yn­gre sig­te­de sig til at ud­veks­le et par ord.

»Hav­de du fjern­syn i din cel­le?« spurg­te en vel­fri­se­ret mand i en ta­et­sid­den­de strik­trø­je hen over skul­de­ren. En kraf­tig fyr i La­co­stesport­sjak­ke bag ham sva­re­de, at selv­føl­ge­lig hav­de han det.

»Jeg hav­de ik­ke en skid, kun en madras!« nå­e­de den før­ste at si­ge, før en be­tjent tys­se­de på dem.

Et ka­ta­log af svin­del

Sig­tel­ser­ne mod de 11 mista­enk­te bed­ra­ge­re fyl­der 28 si­der og er et om­fat­ten­de ka­ta­log af moms­svig, skat­te­fusk og ha­e­le­ri, alt sam­men iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den »af sa­er­lig grov ka­rak­ter«.

For­bry­del­ser­ne skal va­e­re be­gå­et mel­lem 2015 og 2017.

Al­le 11 sig­te­de na­eg­te­de sig un­der grund­lovs­for­hø­ret skyl­di­ge i an­kla­ger­ne.

Iføl­ge po­li­ti­in­spek­tør Flem­m­ing Madsen fra Sa­er­lig Ef­ter­forsk­ning Øst er der ta­le om »sy­ste­ma­tisk« svin­del.

»Man har i den grad ud­nyt­tet de mu­lig­he­der, der er for at la­ve for­skel­li­ge sel­skabs­kon­struk­tio­ner. Og vi kan se, at man­ge af sel­ska­ber­ne - for ik­ke at si­ge dem al­le - har haft en me­get kort le­ve­tid. Man har etab­le­ret et fir­ma, fak­tu­re­ret det, og så har man luk­ket fir­ma­et ned, før der er af­reg­net moms og skat. Ef­ter­føl­gen­de har man etab­le­ret et nyt fir­ma, og i alt det her har man brugt strå­ma­end til at fa­ci­li­te­re de for­skel­li­ge ni­veau­er af kri­mi­na­li­te­ten,« si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren:

»Vi kan se, at det­te kri­mi­nel­le net­va­erk har ar­bej­det me­get sy­ste­ma­tisk med det­te.«

Via vek­sel­bu­reau­er

Af sig­tel­ser­ne mod de 11 an­hold­te kan man la­e­se, at de man­ge mil­li­o­ner af kro­ner blev ka­na­li­se­ret vi­de­re til vek­sel­bu­reau­er, »hvor­ef­ter pen­ge­ne blev ud­be­talt kon­tant til en ukendt per­son­kreds«.

»Dis­se virk­som­heds­kon­struk­tio­ner har nog­le strå­ma­end, og de skal jo og­så af­løn­nes. Så der er for­skel­li­ge led i kri­mi­na­li­te­ten, hvor al­le på en el­ler an­den må­de har haft en for­vent­ning om at skul­le ha­ve no­get ud af det­te,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Flem­m­ing Madsen.

Han af­vi­ser, at de 11 sig­te­de har for­bin­del­se til ro­ck­er- el­ler ban­de­grup­pe­rin­ger.

»Der er ik­ke ro­ck­er­ban­de­re­la­tio­ner. Men det er nog­le, vi ken­der i for­vej­en. Det er et net­va­erk, som ty­de­lig­vis be­ska­ef­ti­ger sig med ITbå­ret øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, og som har und­dra­get det of­fent­li­ge rig­tig, rig­tig man­ge pen­ge,« si­ger Flem­m­ing Madsen og til­fø­jer, at sa­gen og­så har trå­de til ud­lan­det, »i og uden for Eu­ro­pa«.

Po­li­ti­in­spek­tø­ren un­der­stre­ger, at ef­ter­forsk­nings­en­he­den i øje­blik­ket - i sam­ar­bej­de med Statsad­vo­ka­ten for Sa­er­lig Øko­no­misk og International Kri­mi­na­li­tet - for­sø­ger at »få pen­ge­ne til­ba­ge, som er und­dra­get«.

»Det kan va­e­re kon­tan­ter, bi­ler og smyk­ker, men og­så fast ejen­dom for­skel­li­ge ste­der i in­dog ud­land. Det er vi i gang med li­ge nu, og her lig­ger et stort styk­ke ar­bej­de for­an os,« si­ger Flem­m­ing Madsen.

I køvan­det på fle­re kon­kur­ser

Ber­ling­s­ke har gen­nem­gå­et de 11 sig­te­des for­ret­nings­for­bin­del­ser i til­ga­en­ge­li­ge dan­ske er­hvervs­re­gi­stre.

Her frem­går det, at fle­re har en ra­ek­ke kon­kurs­ram­te sel­ska­ber bag sig, mens an­dre er nu­va­e­ren­de el­ler tid­li­ge­re di­rek­tø­rer el­ler eje­re af in­ve­ste­rings­fir­ma­er, au­tova­er­k­ste­der, ho­tel­ler og kio­sker.

Grund­lovs­for­hø­ret ons­dag fo­re­gik for luk­ke­de dø­re, og of­fent­lig­he­den har ik­ke ad­gang til yder­li­ge­re de­tal­jer fra rets­sa­len. Der er fo­re­lø­bigt ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.