Aste­roi­de drø­ne­de ta­et for­bi Jor­den

En aste­roi­de på stør­rel­se med et fle­re eta­ger højt hus pas­se­re­de i går i en af­stand af kun 42.000 km.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Lars Hen­rik Aa­gaard lha@ber­ling­s­ke.dk

Der var in­gen grund til at duk­ke sig. Men i astro­no­misk for­stand kom den i går gan­ske ta­et på Jor­den, og det, vi ta­ler om, er en aste­roi­de på stør­rel­se med et hus. Den him­mel­ske sten- og me­tal­klump hed­der 2012 TC4 og har en di­a­me­ter på mel­lem 15 og 30 me­ter.

Der­med har den no­gen­lun­de sam­me stør­rel­se som den om­trent 10.000 ton tun­ge Tjel­ja­binsk-me­teor, der i fe­bru­ar 2013 ham­re­de ned over det syd­li­ge Rusland og med sit enor­me brag smadre­de tu­sind­vis af vin­du­er.

Da tors­da­gens me­teor var ta­et­test på, var af­stan­den ca. 42.000 ki­lo­me­ter. Det er kun en smu­le la­en­ge­re ude end de man­ge så­kald­te geo­sta­tio­na­e­re sa­tel­lit­ter, der sva­e­ver i et ba­el­te om klo­den om­trent 36.000 ki­lo­me­ter over os.

Astro­no­mer for­sik­rer dog om, at 2012 TC4 ik­ke kom­mer til at ud­gø­re no­gen fa­re for sa­tel­lit­ter og lig­nen­de.

Som nav­net an­ty­der blev aste­roi­den al­le­re­de op­da­get i 2012, og den ta­et­te for­bi­flyv­ning blev af for­ske­re an­vendt til at stu­de­re, hvor­dan vi kan få et ad­var­sels­sy­stem for tru­en­de så­kald­te na­erjord­s­ob­jek­ter op at stå.

»Vi kom­mer til at bru­ge den­ne aste­roi­de til at in­dø­ve sy­ste­met, der kan ob­ser­ve­re en aste­roi­de, ka­rak­te­ri­se­re den og be­reg­ne, hvor ta­et den kom­mer på i fald, vi en dag har én, som er på vej mod os, og som kan ram­me,« si­ger Paul Cho­das fra NA­SAs aste­roi­de­over­våg­nings­pro­gram til BBC.

Astro­no­mer har ef­ter­hån­den op­da­get over 90 pro­cent af de po­ten­ti­elt dom­me­dags- ud­lø­sen­de aste­roi­der med en di­a­me­ter på over 1.000 me­ter.

Men de min­dre, langt hyp­pi­ge­re og sta­dig po­ten­ti­elt yderst ri­si­kab­le af slagsen på 100, 200 el­ler 300 me­ter har man kun op­da­get an­slå­et om­kring 20 pro­cent af.

Aste­roi­den 2012 TC4 kom ta­et­test på klo­den tors­dag mor­gen kl. 7.42 dansk tid, da den su­se­de hen over An­tark­tis.

Il­lu­stra­tion af aste­roi­den 2012 TC4’s na­e­re for­bi­flyv­ning i dag. Fo­to: NA­SA-Cal­tech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.