Rusland kri­ti­se­rer Claus Hjort for »uven­lig« re­to­rik

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Simon Kru­se simk@ber­ling­s­ke.dk

Den rus­si­ske re­ge­ring blan­der sig nu i de­bat­ten om den dan­ske re­ge­rings for­svar­s­ud­spil, der blev pra­e­sen­te­ret ons­dag.

De dan­ske po­li­ti­ke­re bru­ger Rusland som skra­em­me­bil­le­de for at øge for­svar­s­ud­gif­ter­ne i Dan­mark, ly­der det fra det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

»Vi må kon­sta­te­re, at vi igen hø­rer ik­ke-kon­struk­tiv, uven­lig re­to­rik i for­hold til den an­gi­ve­li­ge rus­si­ske trus­sel fra dan­ske em­beds­ma­end. Desva­er­re er det ble­vet en tra­di­tion og en va­ne, en dår­lig va­ne,« sag­de mi­ni­ste­ri­ets talskvin­de Ma­ria Sak­ha­rova tors­dag for­mid­dag un­der en pres­se­bri­e­fing.

Hun ret­te­de sin kri­tik imod for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V), der iføl­ge hen­de spe­ku­le­rer i »an­gi­ve­ligt ag­gres­si­ve in­ten­tio­ner fra Rusland«.

»Det er åben­lyst, at den slags af­stik­ke­re har til for­mål at øge for­svar­s­ud­gif­ter­ne i kon­ge­ri­get. Vi be­der de dan­ske po­li­ti­ke­re hol­de op med at bed­ra­ge de­res be­folk­ning,« sag­de Ma­ria Sak­ha­rova.

Hvad for­be­re­der I jer på?

Talskvin­den frem­ha­e­ve­de den dan­ske mi­ni­sters ud­ta­lel­ser om den mi­li­ta­e­re kon­flikt i Østu­krai­ne, hvor Claus Hjort Fre­de­rik­sen for to uger si­den sag­de om kon­flik­ten, der har ko­stet fle­re end 10.000 men­ne­sker li­vet si­den 2014, at »det vi ik­ke tro­e­de, vi skul­le se igen – nem­lig krig på eu­ro­pa­ei­sk jord – er ble­vet en re­a­li­tet«.

»Det er sva­ert for os at for­stå, hvil­ke mi­li­ta­e­re sce­na­ri­er Kø­ben­havn for­be­re­der sig på,« sag­de Ma­ria Sak­ha­rova om for­svar­s­ud­spil­let.

Hun yt­re­de øn­ske om, at Dan­mark i ste­det vil bi­dra­ge til fa­el­les drøf­tel­ser om sik­ker­hed i Øster­sø­en.

Den dan­ske re­ge­ring pra­e­sen­te­re­de ons­dag et for­svar­s­ud­spil, der skal løf­te for­svars­bud­get­tet med 4,8 mil­li­ar­der i 2023 fra de nu­va­e­ren­de 21,7 mil­li­ar­der kro­ner. Det vil sva­re til, at Dan­mark til den tid bru­ger 1,3 pro­cent af BNP.

Rusland brug­te i 2016 5,3 pro­cent af BNP på for­sva­ret iføl­ge Sto­ck­holm International Pea­ce Re­search In­sti­tu­te, SIPRI.

Simon Kru­se er Ber­ling­s­kes korrespondent i Rusland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.