»Jeg skal ha­ve hja­elp. Vi la­ver al­le fejl …«

Har­vey We­in­ste­in er flø­jet i be­hand­ling for se­xaf­ha­en­gig­hed. Men er det over­ho­ve­det en li­del­se – el­ler er det en fi­dus de ri­ge bru­ger for at slip­pe for at ta­ge an­svar?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Poul Høi hoi@ber­ling­s­ke.dk

Har­vey We­in­ste­in er nu gå­et i be­hand­ling for se­xaf­ha­en­gig­hed, og de sam­me pa­pa­ra­zzi, som fulg­te ham he­le vej­en op, fulg­te ham he­le vej­en ned. De fulg­te ham ons­dag til hans dat­ters hus i Los An­ge­les, og her kun­ne de hø­re, hvor­dan han råb­te op. Han tru­e­de med selv­mord, og dat­te­ren blev så ban­ge, at hun rin­ge­de til alarm­cen­tra­len, og po­li­ti­et send­te en pa­trul­je­vogn, skri­ver Daily Mail og TMZ. Nat­ten til tors­dag dansk tid duk­ke­de We­in­ste­in så op i Van Nuys-luft­hav­nen i Los An­ge­les, og igen var fo­to­gra­fer og jour­na­li­ster der. Han sag­de til dem: »Jeg har det ik­ke så godt, men jeg for­sø­ger … jeg skal ha­ve hja­elp. Vi la­ver al­le fejl«. Han var ty­de­lig­vis bit­ter på de ken­dis­ser, som i de se­ne­ste da­ge har vendt sig mod ham, og som han iføl­ge TMZ sag­de til me­di­e­fol­ke­ne:

»Jeg har al­tid be­hand­let jer or­dent­ligt, i mod­sa­et­ning til al­le de fuck­ing pri­cks, som be­hand­ler jer som shit.«

Og så fløj han i pri­vat­fly til sex-re­hab (se­xaf­vaen­ning, i Arizo­na.

red.) Fi­dus el­ler di­ag­no­se

Men han fløj ik­ke ud af bal­la­den. Og det ik­ke kun for­di af­slø­rin­ger­ne og for­døm­mel­ser­ne bli­ver ved med at kom­me – men og­så for­di han på ny har åb­net en de­bat om be­gre­bet »se­xaf­ha­en­gig­hed.« Er det en til­stand – el­ler en fi­dus?

Vi­den­ska­ben er ue­nig om, hvor­vidt be­gre­bet ek­si­ste­rer, og kri­ti­ke­re me­ner, at det blot er ri­ge men­ne­skers und­skyld­ning for dår­lig op­før­sel. Og så er der og­så en tred­je grup­pe, som sy­nes, at »se­xaf­ha­en­gig­hed« lug­ter langt va­ek af sur mora­lis­me – en må­de at af­vi­se apar­te sex på.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det ble­vet den slag­ne vej for ken­dis­ser, som hav­ner i en klem­me, som in­vol­ve­rer li­bi­do. Ti­ger Woods, Mi­cha­el Doug­las, Bil­ly Bob Thor­n­ton, Tom­my Lee og Rob Lowe har al­le tur­ne­ret i hi­sto­ri­er, som in­vol­ve­rer først en ube­kvem of­fent­lig af­slø­ring og der­ef­ter sex-re­hab. Og­så ken­dis­ser in­den for ame­ri­kansk po­li­tik og re­li­gion ken­der tu­ren, f.eks. Ant­ho­ny We­i­ner, Eli­ot Spitzer, Mark Fo­ley og Ted Hag­gard.

Den slags lig­ner et for­søg på at spil­le kor­tet med »af­ha­en­gig­he­den fik mig til at gø­re det«, som psy­ko­lo­gen og for­fat­te­ren Mi­cha­el Ba­der har skre­vet i Psy­cho­lo­gy To­day. El­ler som plot­tet i et af­snit af sa­ti­re­se­ri­en South Park, hvor ma­eg­ti­ge ma­end bli­ver eni­ge om, at de ik­ke kan gø­re for det, og at det er en ond trold­mand fra det yd­re rum, som in­fi­ce­rer dem med se­xaf­ha­en­gig­hed.

Fora­el­del­ses­fri­sten op­ha­e­vet

Har­vey We­in­ste­ins ind­la­eg­gel­se til af­vaen­ning sker sam­ti­digt med, at po­li­ti­et i New York har be­slut­tet at genåb­ne sin vold­ta­egts­ef­ter­forsk­ning af ham, skri­ver New York Post. Det sker ef­ter at tre kvin­der tid­li­ge­re på ugen i ma­ga­si­net New Yor­ker for­tal­te, hvor­dan de var ble­vet vold­ta­get af We­in­ste­in. I det ene til­fa­el­de dre­je­de det sig om en vor­den­de sku­e­spil­ler, Lucia Evans, som i 2004 blev in­vi­te­ret til et mø­de på film­bos­sens kon­tor i New York. Hun var den­gang 21 år, og »han ka­ste­de sig over mig«, for­tal­te Evans til ma­ga­si­net. We­in­ste­in tvang hen­de til oral­sex. »Jeg sag­de igen og igen, at jeg ik­ke vil­le. ’Stop, stop, stop, jeg vil ik­ke.’ Jeg for­søg­te at flyg­te, men må­ske for­søg­te jeg ik­ke hårdt nok. Jeg vil­le ik­ke spar­ke ham el­ler slå ham.«

Hvis Evans har ret, ta­ler vi om den ame­ri­kan­ske de­fi­ni­tion af »vold­ta­egt« – tvun­gen sex – og i New York blev fora­el­del­ses­fri­sten for den slags for­bry­del­ser af­skaf­fet i 2006.

Po­li­ti­et i New York ef­ter­for­sker nu den sag og og­så en sag, hvor han an­gi­ve­ligt for­søg­te at vold­ta­ge en mo­del, Am­bra Gu­ti­er­rez. En tals­mand for Har­vey We­in­ste­in har i en mail til New Yor­ker be­na­eg­tet vold­ta­egt.

Po­li­ti­et ap­pel­le­rer sam­ti­digt til an­dre ofre om at kom­me frem, og som en po­li­tikil­de si­ger til New York Post: »Han er en su­per­pre­da­tor. Hans op­før­sel vi­ser, at han har gjort det her i lang tid, og at han er pro­fes­sio­nel. Så det er so­le­klart, at der er an­dre ofre der­u­de.«

Blot en høj li­bi­do?

Der­for gi­ver det tak­tisk god me­ning for Har­vey We­in­ste­in at ind­la­eg­ge sig til re­hab og even­tu­elt bli­ve ud­sty­ret med en di­ag­no­se om »se­xaf­ha­en­gig­hed.« For det vil gi­ve ham den und­skyld­ning, som Mi­cha­el Ba­der na­evn­te – at af­ha­en­gig­he­den fik ham til at gø­re det. Men det vil i gi­vet fald åb­ne dis­kus­sio­nen om sel­ve di­ag­no­sen. Se­xaf­ha­en­gig­hed er ik­ke an­er­kendt som en li­del­se i bib­len over psy­ki­a­tri­ske li­del­ser, den ame­ri­kan­ske Di­ag­nostic and Sta­ti­sti­cal Ma­nu­al of Men­tal Disor­ders, og neu­rovi­den­ska­ben tviv­ler og­så. I 2015 un­der­søg­te Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten hos 122 for­søgs­per­so­ner, som føl­te sig af­ha­en­gi­ge af po­r­no­gra­fi. Hvis der var ta­le om re­el af­ha­en­gig­hed, vil­le hjer­nen op­fø­re sig som ved af­ha­en­gig­hed af to­bak og al­ko­hol, men det gjor­de den ik­ke. Der­for var de på­ga­el­den­de ik­ke af­ha­en­gi­ge, men hav­de blot en høj li­bi­do. »Se­xaf­ha­en­gig­hed« er of­test ud­tryk for no­get an­det, som psy­ki­a­te­ren David Ley har skre­vet i Daily Te­le­graph. Et ae­g­te­par hen­vend­te sig til ham, for­di man­den hav­de haft fle­re af­fa­e­rer, og par­ret var eni­ge om, at man­den var se­xaf­ha­en­gig, for det var den mest be­lej­li­ge di­ag­no­se. Men i lø­bet af be­hand­lin­gen vi­ste det sig, at man­den hav­de an­dre pro­ble­mer, som gjor­de, at han ru­ti­ne­ma­es­sigt traf im­pulsi­ve og for­ker­te be­slut­nin­ger. Til­fa­el­dig sex var en af de for­ker­te be­slut­nin­ger, men »pro­ble­met var ik­ke sex. Pro­ble­met var de be­slut­nin­ger, som han tog.« Så­dan en kon­klu­sion er unyt­tig for We­in­ste­in og de an­dre ken­dis­ser, for den fjer­ner ide­en om den »on­de trold­mand fra det fjer­ne rum,« som in­fi­ce­rer dem med »se­xaf­ha­en­gig­hed.« Og den pla­ce­rer an­sva­ret hos dem og den må­de, som de va­el­ger at op­fø­re sig på. Så er det nem­me­re at gå i re­hab.

We­in­ste­in (ind­sat) er ik­ke ale­ne om at ud­sa­et­te sig for en ube­kvem of­fent­lig af­slø­ring og der­ef­ter sex-re­hab. Og­så ken­dis­ser in­den for ame­ri­kansk po­li­tik og re­li­gion ken­der tu­ren, f.eks. po­li­ti­ker­ne Eli­ot Spitzer og Ant­ho­ny We­i­ner og pra­e­sten Ted...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.