Sko­lela­e­rer und­skyl­der for krav om at la­e­se hjem­me hver dag: »Jeg hav­de ik­ke over­ve­jet, hvil­ke kon­se­kven­ser det har«

Det er et for stort ind­greb i fa­mi­li­e­li­vet, når sko­ler kra­e­ver, at fora­el­dre dag­ligt la­e­ser ty­ve mi­nut­ter med de­res børn, ly­der det fra la­e­re­ren. Forsk­ning på om­rå­det vi­ser dog, at det har en må­l­bar ef­fekt.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Simon Freies­le­ben sifh@ber­ling­s­ke.dk

Da Char­lot­te Birk Bruun ef­ter som­mer­fe­ri­en fik be­sked på at la­e­se ty­ve mi­nut­ter dag­ligt med sin dat­ter i 1. klas­se, gik det op for hen­de, hvad hun i si­ne syv år som fol­ke­sko­lela­e­rer hav­de ud­sat fora­el­dre og ele­ver i ind­sko­lin­gen for. Det fik hen­de til at si­ge und­skyld. »Jeg vil ger­ne si­ge und­skyld til al­le de børn og fora­el­dre, som jeg som la­e­rer har bedt om at la­e­se ty­ve mi­nut­ter hjem­me hver dag,« skrev hun i et de­bat­ind­la­eg til Fag­bla­det Fol­ke­sko­len den 9. ok­to­ber.

Som man­ge an­dre la­e­re­re gjor­de Char­lot­te Birk Bruun en dyd ud af at min­de ele­ver så­vel som fora­el­dre om at la­e­se ty­ve mi­nut­ter sam­men der­hjem­me. For at fø­re kon­trol med ele­ver­nes la­e­se­va­ner skul­le de af­le­ve­re en la­e­se­log og et tids­af­krys­nings­ske­ma un­der­skre­vet af de­res fora­el­dre. Alt det for­try­der hun den dag i dag:

»Jeg hav­de sim­pelt­hen ik­ke over­ve­jet, hvad det egent­lig har af kon­se­kven­ser ude på den an­den si­de. I nog­le til­fa­el­de har mi­ne krav og for­vent­nin­ger end­da få­et fora­el­dre og børn til at ly­ve om, at de har la­est hjem­me,« ud­dy­ber Char­lot­te Birk Bruun og fort­sa­et­ter:

»Det har få­et nog­le fora­el­dre til at pres­se de­res børn over gra­en­sen, når jeg kom­mer med en mas­se myn­dig­hed og fag­lig pon­dus, som de ik­ke kan sva­re igen på.«

Gør en for­skel

Sid­ste år på­vi­ste et dansk forsk­nings­pro­jekt, at der dog er en po­si­tiv ef­fekt ved at en­ga­ge­re fora­el­dre i de­res børns la­e­se­tra­e­ning.

Un­der­sø­gel­sen in­vol­ve­re­de 1.587 børn i 2. klas­se, der blev delt i to grup­per. Grup­pen, hvis fora­el­dre fulg­te for­sker­nes råd om at la­e­se og dis­ku­te­re bø­ger­ne på to­mands­hånd med bør­ne­ne, vi­ste mar­kan­te frem­skridt i de­res la­e­se­fa­er­dig­he­der. Det gjaldt dog isa­er de børn med fora­el­dre, der op­fat­te­de la­e­se­ev­nen som no­get med­født.

»Jeg kan sag­tens se ud­for­drin­gen med at få tid til at la­e­se med sit barn i en travl hver­dag, men sam­ti­dig kan vi i vo­res un­der­sø­gel­se se, at det alt­så ryk­ker rig­tig me­get hos bør­ne­ne,« forta­el­ler Simon Cal­mar An­der­sen, cen­ter­chef ved TrygFon­dens Bør­ne­forsk­nings­in­sti­tut og pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Char­lot­te Birk Bruun ar­bej­der i dag som ord­blin­dela­e­rer i Na­est­ved Kom­mu­ne, og hun me­ner, at der er sket et skred i an­svars­for­de­lin­gen mel­lem sko­len og hjem­met. Hun har op­le­vet et dra­stisk fald i an­tal­let af ti­mer, der er sat af til per­son­lig la­e­se­tra­e­ning med ele­ver­ne.

»Vi har en ten­dens til at flyt­te fle­re og fle­re op­ga­ver fra sko­len og over på fora­el­dre­ne. Man gør rig­tig me­get for at få de sva­ge la­e­se­re med, men de fle­ste pro­jek­ter hand­ler fak­tisk om, at fora­el­dre­ne skal på ba­nen.«

Iføl­ge Simon Cal­mar An­der­sen gi­ver det dog god me­ning, hvis fora­el­dre og la­e­re­re kan kom­pli­men­te­re hin­an­dens kom­pe­ten­cer.

»Det er en me­get lil­le om­kost­ning sam­men­lig­net med ef­fek­ten og om­kost­nin­ger­ne ved at ha­ve en ek­stra la­e­rer i klas­sen el­ler fi­re ek­stra dansk­ti­mer om ugen. Med nog­le for­be­hold for for­skel på tva­ers af klas­se­trin er ef­fek­ten mindst li­ge så god,« si­ger han.

Sko­len fyl­der me­get

Det vir­ker må­ske ik­ke af me­get, men i en travl fa­mi­lie­hver­dag med lan­ge sko­le­da­ge, fri­tidsak­ti­vi­te­ter og le­ge­af­ta­ler kan det sim­pelt­hen va­e­re et unø­digt pres at skul­le le­ve op til kra­vet om at la­e­se ty­ve mi­nut­ter hver dag, forta­el­ler Char­lot­te Birk Bruun:

»Man kom­mer til at in­vi­te­re sko­len med ind i stu­en der­hjem­me. De ty­ve mi­nut­ter kun­ne må­ske bru­ges på no­get an­det godt samva­er – som at gå en tur el­ler at nørk­le med no­get hån­d­ar­bej­de.«

Ma­rie El­me­gaard, for­mand for Fol­ke­sko­le­sek­tio­nen i Dans­kla­e­rer­for­e­nin­gen, sy­nes, det er en ae­r­ger­lig dis­kus­sion, der i vir­ke­lig­he­den ik­ke hand­ler om la­es­nin­gen der­hjem­me:

»Jeg tror me­re, at det hand­ler om den må­de, vi har ind­ret­tet sko­len på, og ma­eng­den af ti­mer, som bar­net er i sko­le. Det er det, der får fora­el­dre­ne til at stå af på la­es­nin­gen der­hjem­me.«

Ma­rie El­me­gaard un­der­stre­ger dog vig­tig­he­den af, at la­es­nin­gen ik­ke blot skal va­e­re en ske­ma­lagt be­gi­ven­hed på sko­le­ske­ma­et – det skal ide­elt set va­e­re en del af hverdagen. Der­for me­ner hun ik­ke, at det er Char­lot­te Birk Bruun, der bur­de und­skyl­de for sin op­før­sel.

»Jeg hå­ber, at de fora­el­dre, som ik­ke sid­der med de­res barn og vi­ser dem bø­ger­nes mang­fol­dig­hed og fan­ta­sti­ske uni­ver­ser, si­ger und­skyld. Børn har brug for den in­spira­tion, som vi voks­ne kan gi­ve,« si­ger hun.

Char­lot­te Birk Bruun ar­bej­der til dag­ligt som ord­blin­dela­e­rer i Na­est­ved Kom­mu­ne. Hun forta­el­ler, at det isa­er går ud over børn med la­e­se­van­ske­lig­he­der, når fora­el­dre­ne bli­ver på­dut­tet an­sva­ret for at la­e­re de­res børn at la­e­se. Fo­to As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.