FCN sat­ser nu på kvin­der­ne

FC Nord­s­ja­el­land pra­e­sen­te­re­de i går klub­bens nye sats­ning på kvin­de­fod­bold. Det gør man, for­di det er rig­tigt – ik­ke for at tje­ne sto­re pen­ge, hed­der det.

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Jo­na­tan Wi­be, Ritzau

En »no­brai­ner«. Så­dan be­grun­de­de FC Nord­s­ja­el­lands for­mand, Tom Ver­non, be­slut­nin­gen om at søsa­et­te et pro­jekt om at ska­be kon­trakt­fod­bold for kvin­der i klub­ben i Farum. Ik­ke for­di det er en sik­ker kom­merci­el suc­ces, men for­di det har mang­let i klub­ben, der slår sig op på at re­a­li­se­re drøm­me for al­le.

»Vi gør ik­ke det her for pro­fit­tens skyld. Vi gør det, for­di vi er en del af en stør­re grup­pe, der hed­der »Right to Dream«, som er en non­pro­fit or­ga­ni­sa­tion, hvor vi ar­bej­der på, at folk får de­res drøm­me op­fyldt,« si­ger FCN-di­rek­tør Sø­ren Chri­sten­sen.

»I FC Nord­s­ja­el­land har vi et va­er­di­grund­lag, hvor vi ger­ne vil til­by­de al­le sam­me mu­lig­he- der, og det er der­for, vi gør det.« Iføl­ge ham in­ve­ste­rer klub­ben et mil­li­on-be­løb i pro­jek­tet med at ska­be et fod­bol­da­ka­de­mi for pi­ger, som skal bli­ve fø­de­ka­e­den til det eli­te­hold, der ef­ter pla­nen vil va­e­re at fin­de i 3F-Liga­en fra som­me­ren 2019. Og som fra 2023 skal spil­le i Cham­pions Le­ague.

Li­ge­som på her­re­si­den vil man ska­be spil­le­re bå­de på aka­de­mi­et i Dan­mark samt det aka­de­mi i Gha­na, som man sam­ar­bej­der med.

Hjul­mand: »På hø­je tid«

Her­rer­ne i FCN ny­der stor suc­ces for ti­den og ind­ta­ger før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en. Og hol­dets ch­eftra­e­ner, Kas­per Hjul­mand, ser frem til at få fø­jet kvin­de­fod­bol­den til klub­ben.

»Det er på hø­je tid, ik­ke kun i vo­res klub, men i Dan­mark ge­ne­relt, at der bli­ver gjort en ind­sats på kvin­desi­den. Og jeg sy­nes med vo­res pro­jekt – med FC Nord­s­ja­el­land og »Right to Dream« – at det har va­e­ret et pa­ra­doks, at vi ik­ke har kun­net gi­ve li­ge mu­lig­he­der for pi­ger og dren­ge,« si­ger Hjul­mand.

»Jeg bor selv i Nord­s­ja­el­land og ken­der mas­ser af pi­ger, der spil­ler fod­bold. Når de pi­ger på 10-11 år kom­mer hen til mig og si­ger, at de drøm­mer om at bli­ve pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re og spør­ger mig, hvor de skal ta­ge hen, så kan jeg ik­ke sva­re, hvor der er et godt aka­de­mi, som kan gi­ve dem den mu­lig­hed, jeg kan forta­el­le den dreng om, som står li­ge ved si­den af.«

Hos FCN-le­del­sen hå­ber man, at an­dre sto­re klub­ber i Dan­mark vil føl­ge trop, men der er ik­ke kend­te pla­ner hos kon­kur­ren­ter­ne li­ge nu.

Som chef for kvin­de­af­de­lin­gen har FCN hen­tet Chri­sti­an Tay­l­or i Brønd­by, hvor han har for­søgt at over­ta­le klu­be­jer Jan Bech An­der­sen til at in­ve­ste­re yder­li­ge­re i kvin­de­af­de­lin­gen.

Det er ik­ke lyk­ke­des, men det be­ty­der ik­ke, at han kom­mer til FCN med for­vent­ning om, at kvin­de­af­de­lin­gen skal dri­ves på ka­em­pe bud­get­ter. Ud­mel­din­gen er, at det bli­ver kon­trakt­fod­bold, men om det bli­ver på fuld­tid el­ler del­tid af­ha­en­ger og­så af, hvad der kan ska­bes af kom­merci­el in­ter­es­se med ti­den.

Chri­sti­an Tay­l­or la­eg­ger dog ik­ke skjul på, hvad hans am­bi­tion for pro­jek­tet i Farum er.

»Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, det bli­ver fuld­tidspro­fes­sio­nelt, men det kan jeg ik­ke si­ge end­nu. Men hvis vi vil det 100 pro­cent, så skal det selv­føl­ge­lig va­e­re det. Alt­så, hvis vi vil kun­ne be­gå os i Cham­pions Le­ague og ik­ke ba­re kva­li­fi­ce­re os,« si­ger han.

Før­ste step på vej­en er at få li­cens til at få det kom­men­de U18-hold med i den bed­ste ra­ek­ke fra na­e­ste som­mer.

Ef­ter kvin­delands­hol­dets sto­re suc­ces – bå­de sport­s­ligt og til­sku­er­ma­es­sigt – ved EM, er fle­re su­per­liga­klub­ber ble­vet nys­ger­rig på kvin­de­fod­bold. Se­ne­st FCN. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.