Tan­te mø­der gam­mel oberst?

Berlingske Tidende - - OPINION -

Som chef for Ha­e­rens Of­fi­cer­s­sko­le – og tro­fast la­e­ser – er det nød­ven­digt at gå i ret­te med Ber­ling­s­kes le­der 12. ok­to­ber, der be­skri­ver vo­res ar­bejds­plads på Fre­de­riks­berg Slot som en »al­de­les ueg­net« ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion. Det er no­get vrøvl, hvil­ket ef­ter min op­fat­tel­se un­der­byg­ges af, at Ber­ling­s­ke mig be­kendt ik­ke har va­e­ret for­bi slot­tet, der i snart 150 år har ud­gjort ram­men for Ha­e­rens of­fi­cer­s­ud­dan­nel­se. Må­ske skyl­des kri­tik­ken, at »slot« ly­der dyrt, og 150 år ly­der gam­melt og stø­vet? Må­ske ta­en­ker »tan­te Ber­lin­ge­ren« til­ba­ge på »oberst Ha­ck­el«?

Sik­kert er, at Ber­ling­s­ke åben­bart har glemt de sid­ste me­re end 20 års krig, hvor Ha­e­rens sol­da­ter er ble­vet rost – og­så af Ber­ling­s­ke – for de­res pro­fes­sio­nel­le og de­di­ke­re­de ind­sats for Dan­mark. Som be­kendt ud­dan­nes, tra­e­nes og indsa­et­tes Ha­e­ren til kamp af of­fi­ce­rer­ne fra Ha­e­rens Of­fi­cer­s­sko­le og det til­sva­ren­de dyg­ti­ge be­fa­lings­mand­skor­ps fra Ha­e­rens Ser­gentsko­le.

Når For­sva­ret ger­ne vil flyt­te sko­len bun­der det i et øn­ske om at ef­fek­ti­vi­se­re samt ud­nyt­te de sy­ner­gi­er, der ska­bes ved at sam­le of­fi­cer­s­sko­ler­ne og For­svar­sa­ka­de­miets for­ske­re og la­e­rer­stab samt de tre va­erns ka­det­ter på Sva­ne­møl­lens Ka­ser­ne. Det er ik­ke, for­di ud­dan­nel­sen af Ha­e­rens of­fi­ce­rer sker un­der håb­lø­se for­hold. NI­CO­LAS T. VEICHERTS, OBERST, CHEF FOR HA­E­RENS OF­FI­CER­S­SKO­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.