Sy­geple­je kan ik­ke må­les og ve­jes

Berlingske Tidende - - OPINION -

I 15 år har skif­ten­de re­ge­rin­ger kra­e­vet, at per­so­na­let på sy­ge­hu­se­ne løb to pro­cent hur­ti­ge­re hvert år. Nu er det for­had­te krav drop­pet. Det sto­re spørgs­mål er, hvil­ken ny sty­re­form, der kom­mer i ste­det.

Vi kan nemt ta­el­le an­tal ind­la­eg­gel­ser, pa­tien­ter og re­cep­ter. Vi kan la­ve sta­ti­sti­ker om me­di­cin og be­hand­lin­ger, kryd­se af i ske­ma­er og ark. Men god sy­geple­je, om­sorg og na­er­va­er la­der sig van­ske­ligt kvan­ti­fi­ce­re. Der fin­des ik­ke sta­ti­stik­ker på, hvor­dan et varmt bad gi­ver pa­tien­ten velva­e­re. Hvad et kvar­ters sam­ta­le be­ty­der for den sva­ert sy­ge pa­tient. Men en ope­ra­tion, en pil­le og en hur­tig ud­skri­vel­se kan må­les og ve­jes.

Ame­ri­kansk forsk­ning vi­ser, at ho­spi­ta­ler, der sør­ger for, at den en­kel­te sy­geple­jer­ske ik­ke har me­re end fem pa­tien­ter at ple­je, har en sig­ni­fi­kant la­ve­re dø­de­lig­hed blandt pa­tien­ter­ne. Om­vendt sti­ger dø­de­lig­he­den blandt pa­tien­ter­ne, hvis sy­geple­jer­skens fag­lig­hed re­du­ce­res. Po­li­ti­ker­ne bør ska­be et sund­heds­va­e­sen, hvor om­sorgs­ar­bej­det pri­o­ri­te­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.