Thor­ning har me­get at va­e­re stolt af

Berlingske Tidende - - OPINION -

At tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt er ved at snub­le i sit eget ef­ter­ma­e­le, kan hun kun tak­ke sig selv for. Ved i en ny bog, »Hvad man ik­ke dør af«, og i DR-pro­gram­met »Stats­mi­ni­stre­ne« at sky­de skyl­den på al­le an­dre, for­sø­ger hun at lø­be fra an­sva­ret for en pe­ri­o­de i dansk po­li­tik, som vil gå over i hi­sto­ri­en som en af de mest ka­o­ti­ske i ny­e­re tid. Først var det SFs man­ge in­ter­ne de­bat­ters skyld, og se­ne­re de tid­li­ge­re S-for­ma­end Mo­gens Lyk­ke­toft og Poul Nyrup Ras­mus­sen, der iføl­ge Thor­ning var skyld i, at hun kun fik knap fi­re år som stats­mi­ni­ster.

I vir­ke­lig­he­den var hen­des re­ge­ring spa­endt ud mel­lem nog­le na­e­sten ufor­e­ne­li­ge po­li­ti­ske mod­po­ler – den selv­be­vid­ste ra­di­ka­le Mar­gret­he Ves­ta­ger på den ene si­de og En­heds­li­sten og SFs ven­stre­fløj på den an­den. Det slog så man­ge gni­ster, bå­de i for­hold til den øko­no­mi­ske po­li­tik og i va­er­dipo­li­tik­ken, og ka­ste­de re­ge­rin­gen ud i så man­ge al­vor­li­ge løf­te­brud, at den hur­tigt kom til at se me­get for­pju­sket ud. Og jo me­re Thor­ning og da­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don for­søg­te at trom­le »nød­ven­dig­he­dens po­li­tik« igen­nem med en sta­er­kt top­sty­ret le­del­se, des me­re vend­te gra­es­rød­der­ne sig imod dem.

Til gen­ga­eld er det pa­ra­doksalt og tem­me­lig urova­ek­ken­de at se, hvor­dan Thor­nings arv­ta­ge­re og par­ti­fa­el­ler i dag har travlt med at la­eg­ge af­stand til den re­ge­rings­pe­ri­o­de, hvor So­ci­al­de­mo­kra­tiets nu­va­e­ren­de le­del­se selv sad som mi­ni­stre. For nok var dansk po­li­tik ka­o­tisk, og nok blev der skif­tet ud på mi­ni­sterta­bu­ret­ter­ne i et tem­po, så Ma­jesta­e­ten må ha­ve haft sva­ert ved at føl­ge med. Og nok var der me­get ama­tø­ris­me i en re­ge­ring, hvor stort set in­gen hav­de prø­vet det før. Men når det kom­mer til re­for­mer­ne og ind­hol­det af den øko­no­mi­ske po­li­tik, der blev ført 2011-15, så har den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster me­get at va­e­re stolt af.

Det var Thor­nings re­ge­ring, der i for­lig med de bor­ger­li­ge par­ti­er sa­en­ke­de gra­en­sen for top­skat, som gen­nem­før­te be­ty­de­li­ge re­for­mer af før­tids­pen­sion og kon­tant­hja­elp, som vedt­og til­ba­ge­tra­ek­nings­re­for­men og sa­en­ke­de re­gu­le­rin­gen af over­før­sels­ind­kom­ster­ne, som sør­ge­de for, at det skran­ten­de ener­gi­sel­skab DONG fik en le­ve­dyg­tig frem­tid, som re­for­me­re­de ud­dan­nel­ses­støt­ten og fol­ke­sko­len, og tog et la­en­ge ven­tet liv­tag med la­e­rer­nes overenskomst om ar­bejds­tid. Alt sam­men var det med til i bre­de for­lig at fø­re Dan­mark ud af den øko­no­mi­ske kri­se.

Desva­er­re teg­ner der sig i dag et helt an­det So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i op­po­si­tion, el­ler og­så er So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ba­re et an­det par­ti uden Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Bjar­ne Cory­don i spid­sen. I hvert fald har ef­ter­føl­ge­ren Met­te Fre­de­rik­sen og hen­des par­ti­fa­el­ler i dag lagt sig godt til ret­te i den po­li­ti­ske ha­en­ge­kø­je. Her lig­ger de og vil ik­ke for­styr­res. »Re­form­stop«, »nej til skat­te­let­tel­ser« og »fle­re pen­ge til vel­fa­erd« står der på de flag, de hej­ser, mens de til­sy­ne­la­den­de enes om, at Thor­ning-ti­den og »cory­do­nis­men« var no­get skidt.

Det er hver­ken tro­va­er­digt el­ler fair, og når hi­sto­ri­en om Thor­nings re­ge­rings­pe­ri­o­de skal skri­ves, vil det for­ment­lig va­e­re hen­des mo­di­ge op­gør med dog­mer­ne i hen­des eget par­ti, der står til­ba­ge. Men må­ske hun skul­le af­hol­de sig fra selv at på­vir­ke sit ef­ter­ma­e­le. Den slags går of­test galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.