Stakkels ri­ge nord­ma­end

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Jeg ken­der en nord­mand bo­sat her i Dan­mark. Hver gang vi dan­ske­re skru­er op for dril­le­ri­er el­ler ud­for­drer ham, har han al­tid et over­skud­s­ag­tigt svar, og det le­ve­res med et stort grin.

Og det er ik­ke, for­di han al­tid har ret. Det er, for­di han – og de øv­ri­ge godt 5,2 mio. nord­ma­end – har et tungt­ve­jen­de ar­gu­ment i bag­hån­den. 1,3 mio. ar­gu­men­ter.

For så man­ge pen­ge – plus/ mi­nus – vil­le hver nord­mand få, hvis man be­slut­te­de at op­lø­se den enor­me oliefond, som i sep­tem­ber run­de­de en sam­let va­er­di på me­re end 1.000 mia. dol­lar.

Med den gam­le fejl­ag­ti­ge van­dre­hi­sto­rie in men­te om, hvor­dan Nor­ge »snød« Dan­mark for en del af de enor­me oli­e­re­ser­ver i un­der­grun­den af Nord­s­ø­en, er det klart, at vi her i Dan­mark let kan bli­ve mis­un­de­li­ge på nord­ma­en­de­ne.

Det er godt for nord­ma­en­de­ne. Og langt hen ad vej­en har de hånd­te­ret de­res plud­se­li­ge rig­dom på en helt fan­ta­stisk må­de.

For mens an­dre, der er kom­met hur­tigt til be­ty­de­lig rig­dom, f.eks. Hol­land, un­der et til­sva­ren­de ga­se­ven­tyr i 1960er­ne og 1970er­ne, lod sti­gen­de ind­ta­eg­ter føl­ge af sti­gen­de ud­gif­ter i sam­fun­det, har Nor­ge be­vidst valgt at si­ge, at de enor­me ind­ta­eg­ter, som er fulgt med olie­e­ven­ty­ret si­den 1970er­ne, ik­ke ba­re til­hø­rer de nu­va­e­ren­de ge­ne­ra­tio­ner. Man var tid­ligt be­vidst om, at ind­ta­eg­ter­ne skul­le over­fø­res til kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, og at man ale­ne måt­te bru­ge af­ka­stet fra den vok­sen­de for­mue til at for­sø­de til­va­e­rel­sen for nord­ma­en­de­ne og finansiere sta­tens for­brug.

Den mo­del har vir­ket i man­ge år. De før­ste man­ge år vok­se­de og vok­se­de for­mu­en, for­di Nor­ge fandt me­re og me­re olie, og sam­ti­dig steg pri­sen på olie. For­mu­en vok­se­de ha­stigt og der­med det af­kast, som den nor­ske stat kun­ne bru­ge løs af. Si­den faldt olie­ind­ta­eg­ter­ne på grund af fal­den­de pri­ser. Men det er de se­ne­ste år ble­vet kom­pen­se­ret af en for­mue, som ik­ke mindst er pla­ce­ret i ak­tier og fast ejen­dom, og det har va­e­ret gyld­ne ak­tie­da­ge i fle­re år. Så igen hev nord­ma­en­de­ne nye mil­li­ar­der hjem, så grund­for­mu­en vok­se­de, og af­ka­stet blev stør­re og kun­ne smi­des ind i vel­fa­erd og sam­fund­s­in­ve­ste­rin­ger.

Men må­ske er Nor­ge ved at nå gra­en­sen for, om de kan ta­ge det for gi­vet, at olie­fon­dens for­mue pr. au­to­ma­tik fort­sa­et­ter med at vok­se.

Tors­dag frem­lag­de den nor­ske re­ge­ring bud­get­tet for 2018. Pla­nen er, at 2,9 pct. af stats­bud­get­tet skal kom­me fra af­ka­stet fra olie­fon­den. Det er i lig­hed med de se­ne­ste to år hø­je­re end af­ka­stet, og bil­le­det har si­den fi­nanskri­sen i 2008-2009 va­e­ret, at af­ha­en­gig­he­den af olie­af­ka­stet er ble­vet stør­re og stør­re.

Nor­ske øko­no­mer er der­for be­kym­re­de over, at norsk øko­no­mi, trods reg­len om kun at bru­ge af­ka­stet fra olie­for­mu­en, er ved at bli­ve for af­ha­en­gig af olie­pen­ge­ne. Det skyl­des, at alt an­det i norsk øko­no­mi ne­top nu står så godt som sja­el­dent set. Det ga­el­der be­ska­ef­ti­gel­se, va­ek­sten i norsk øko­no­mi og skat­te­ind­ta­eg­ter­ne. Så hvis be­ho­vet for at bru­ge løs af olie­af­ka­stet er så stort, som det er, fryg­ter øko­no­mer­ne for, hvad man skal gø­re, hvis va­ek­sten fal­der. Olie­pri­sen fal­der. Ren­ten sti­ger, og af­ka­stet fra ak­tier fal­der. Så vil det nem­lig kun­ne ef­ter­la­de et be­ty­de­ligt hul i stats­bud­get­tet, og så bli­ver den nor­ske olie­mo­del for al­vor ud­for­dret.

Men det er en ud­for­dring til frem­ti­den. Fo­re­lø­big kan nord­ma­en­de­ne nø­jes med at gla­e­de sig over de­res rig­dom.

Pe­ter Sup­pli Ben­son er Ber­ling­s­kes er­hvervs­re­dak­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.