Fransk sig­tel­se: Dan­ske Bank spil­le­de ak­tiv rol­le i glo­bal hvidvask-sag

Pen­ge­strøm­me gen­nem Dan­ske Bank er knyt­tet til en død rus­sisk ad­vo­kat, der har star­tet en diplo­ma­tisk kri­se.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Povl Dengsøe po­de@ber­ling­s­ke.dk og Fre­de­rik M. Ju­el fmj@ber­ling­s­ke.dk

Mens de pri­va­te bil­kø­be­re kan gla­e­de sig over et pris­fald på langt de fle­ste bi­ler på grund af de nye bilafgifter, er der brem­set hårdt op for bil­lea­sing til bå­de pri­va­te og virk­som­he­der. Det kan til­sy­ne­la­den­de ik­ke la­de sig gø­re at be­reg­ne nye pri­ser på lea­sing på grund af for man­ge uklar­he­der i for­sla­get. Og som det er skru­et sam­men, van­ker der øko­no­mi­ske sma­ek til for ek­sem­pel virk­som­he­der og kom­mu­ner, der er stor­for­bru­ge­re af lea­se­de bi­ler, hvis lov­for­sla­get ved­ta­ges i sin nu­va­e­ren­de form, når Fol­ke­tin­get går i gang med at be­hand­le for­sla­get 25. ok­to­ber.

Sma­ek­ket kom­mer, når va­er­di­en af en lea­set fir­ma­bil skal gen­vur­de­res ef­ter fi­re må­ne­der.

Nor­malt ind­kø­bes lea­sing­bi­ler i sto­re par­ti­er med sto­re ra­bat­ter, og når bi­ler­ne ef­ter fi­re må­ne­der skal vur­de­res som en­hver an­den, til­sva­ren­de brugt bil på mar­ke­det til li­ste­pri­sen, er der ud­sigt til en so­lid va­er­di­stig­ning i for­hold til den pris, som lea­sings­el­ska­bet kun­ne op­nå.

Den­ne nye, for­hø­je­de va­er­di og der­med re­gi­stre­rings­af­gift skal virk­som­he­der be­ta­le i form af en for­hø­jet lea­sin­g­y­del­se, mens me­d­ar­bej­der­ne dog går fri af at skul­le be­ta­le skat af den for­hø­je­de va­er­di.

I en mail til Ber­ling­s­ke be­kra­ef­ter Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, at ind­gre­bet er helt be­vidst.

»Af­gif­ter­ne på lea­sing­bi­ler har i man­ge til­fa­el­de va­e­ret me­get la­ve som føl­ge af bl.a. kre­a­ti­ve an­ven­del­ser af af­gifts­reg­ler­ne. Så­le­des har virk­som­he­der­ne og­så kun­net dra­ge nyt­te af de la­ve pri­ser,« hed­der det i mai­len.

»Det ret­tes der op på med de nye reg­ler, så­dan at det frem­over bli­ver en kor­rekt mar­kedspris, der lig­ger til grund for af­gifts­be­reg­nin­gen,« skri­ver Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Dansk Su­per­mar­ked Group er en af de virk­som­he­der, der med ca. 550 fir­ma­bi­ler i Dan­mark på hvi­de pla­der al­le­re­de nu ma­er­ker kon­se­kven­ser­ne af de nye reg­ler, op­ly­ser Allan Møl­ler Sø­ren­sen, som er di­rek­tør med an­svar for om­rå­det i Dansk Su­per­mar­ked.

Han har ud fra op­lys­nin­ger­ne i den fo­re­lø­bi­ge af­ta­le, der er ind­gå­et, be­reg­net mer­ud­gif­ten til en fir­ma­bil i mel­lem­klas­sen til at va­e­re knap 26.000 kr. el­ler godt 700 kr. om må­ne­den i lea­sing­pe­ri­o­den.

»En­ten ae­der vi som virk­som­hed den mer­ud­gift og sen­der den vi­de­re til vo­res kun­der, el­ler og­så skal vi som virk­som­hed tør­re den af på me­d­ar­bej­der­ne som øget egen­be­ta­ling,« si­ger Allan Møl­ler Sø­ren­sen.

Han på­pe­ger, at hvis Dansk Su­per­mar­ked Group og lig­nen­de virk­som­he­der be­gyn­der at va­el­ge min­dre bi­ler på grund af be­skat­nin­gen, så ha­en­ger pra­e­mis­ser­ne for lov­for­sla­get ik­ke sam­men – det er nem­lig at frem­me me­re sik­re bi­ler.

»Hø­je­re pri­ser til vo­res kun­der går stik mod in­ten­tio­nen med af­skaf­fel­se af fjol­le­de af­gif­ter så­som nød­de­af­gift og sa­ne­ring af af­gif­ter i øv­rigt, som jo ne­top fra re­ge­rin­gens si­de hav­de til hen­sigt at sik­re bil­li­ge­re va­rer,« si­ger Allan Møl­ler Sø­ren­sen.

KL: Det vil ko­ste kom­mu­ner­ne

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) gør i sit hø­rings­svar og­så op­ma­er­k­som på, at lea­sing­fir­ma­er kan op­nå en ma­eng­de­ra­bat ved ind­køb af bi­ler­ne, som gi­ves vi­de­re til kom­mu­ner­ne i form af la­ve­re drifts­ud­gif­ter, end hvis kom­mu­nen selv skul­le kø­be bi­ler­ne.

Des­u­den ri­si­ke­rer kom­mu­ner­ne og­så en ef­ter­reg­ning, når en lea­sing­bil ef­ter fi­re må­ne­der skal gen­vur­de­res som al­min­de­lig brugt­bil.

»Lov­for­sla­gets ele­ment om ef­ter­re­gu­le­ring af re­gi­stre­rings­af­gif­ten på lea­sing­bi­ler vil in­de­ba­e­re, at kom­mu­ner­ne fremad­ret­tet vil bli­ve stil­let øko­no­misk rin­ge­re ef­ter ind­gå­el­sen af en lea­sin­gaf­ta­le, når lea­sing­fir­ma­et har op­nå­et en fa­vora­bel ind­købspris og der­med lea­sing­pris for kom­mu­nen. Kom­mu­ne­lea­sing har så­le­des op­lyst over for KL, at de fremad­ret­tet vil ta­ge for­be­hold for re­gu­le­ring af re­gi­stre­rings­af­gif­ten, så­dan at en even­tu­el mer­ud­gift skal be­ta­les af kom­mu­nen,« skri­ver KL.

Des­u­den på­pe­ger KL, at en ef­ter­re­gu­le­ring af re­gi­stre­rings­af­gif­ten vil med­fø­re en ui­gen­nem­sig­tig pris, »hvor lea­sing­fir­ma­er­ne kan ha­ve in­ci­ta­ment til at un­der­vur­de­re pri­sen i de­res til­bud for ef­ter­føl­gen­de at la­de kom­mu­nen af­reg­ne en stør­re ef­ter­re­gu­le­ring«, som det hed- der i hø­rings­sva­ret. En­de­lig luf­ter KL og­så en for­vent­ning om, at sta­ten selv kom­pen­se­rer kom­mu­ner­ne for den for­ø­ge­de ud­gift til lea­sing af bi­ler, som for­sla­get ef­ter KLs me­ning vil med­fø­re.

Lea­sing­mar­ked lagt i dybfry­se­ren

He­le mar­ke­det for lea­sing er lagt i dybfry­se­ren frem til tid­ligst 25. ok­to­ber, hvor lov­for­sla­get skal første­be­hand­les i Fol­ke­tin­get.

En af de sto­re lea­sing­ud­by­de­re, ALD, skri­ver så­le­des på sin hjem­mesi­de: »Af­ta­len in­de­hol­der en ra­ek­ke aen­drin­ger og ube­kend­te fak­to­rer for lea­sing­om­rå­det, som gør, at vi på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke er i stand til at la­ve pra­e­ci­se be­reg­nin­ger. Vi ven­der til­ba­ge, så snart vi ken­der de en­de­li­ge kon­se­kven­ser.«

Det frem­går og­så, at der ik­ke kan aen­dres i or­drer på bi­ler, der al­le­re­de er be­stilt, for­di be­stil­lin­ger­ne er gå­et vi­de­re til fa­brik­ker­ne.

»De nye be­skat­nings­grund­lag på bi­ler, der er om­fat­tet af lova­en­drin­gen, vil bli­ve op­lyst umid­del­bart ef­ter le­ve­ring af bi­len (cir­ka to-tre uger ef­ter),« op­ly­ses det.

Det be­ty­der og­så, at virk­som­he­der ik­ke kan få nye lea­sing­bi­ler i øje­blik­ket, og Dansk Su­per­mar­ked må al­le­re­de nu le­je bi­ler til si­ne me­d­ar­bej­de­re.

»Mens det­te fo­re­går, er alt gå­et i stå. Vi er i flow med 15-20 nye bi­ler hver må­ned, og vi be­stil­ler som re­gel nye bi­ler seks må­ne­der i for­vej­en. Det kan vi ik­ke nu,« si­ger di­rek­tør Allan Møl­ler Sø­ren­sen:

»Fra den ene dag til den an­den har hver­ken vi el­ler lea­sings­el­ska­ber­ne ben at stå på. Vi har me­d­ar­bej­de­re, der har af­le­ve­ret bi­ler, og de er nu in­stal­le­re­de i le­je­bi­ler. Dem er der snart hel­ler ik­ke fle­re til­ba­ge af, og ud­lej­nings­fir­ma­er­ne tør hel­ler ik­ke be­stil­le fle­re bi­ler. Når for­sla­get kom­mer til første­be­hand­ling, vil vi ha­ve mel­lem 30 og 50 ud­løb­ne lea­sing­bi­ler,« kon­sta­te­rer han.

Mens det­te fo­re­går, så er alt gå­et i stå. Allan Møl­ler Sø­ren­sen, di­rek­tør, Dansk Su­per­mar­ked Group

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.