Det kan bli­ve sva­ert for pri­va­te at lea­se bi­ler

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Povl Dengsøe po­de@ber­ling­s­ke.dk

ind­køb fjer­net fra den va­er­di, der skal be­ta­les af­gift af.

Det har få­et al­le lea­sings­el­ska­ber­ne til at luk­ke for lea­sing, mens af­ta­len har kurs mod at bli­ve første­be­hand­let i Fol­ke­tin­get 25. ok­to­ber. De har iføl­ge Chri­sti­an Brandt, di­rek­tør i Fi­nans og Lea­sing, ik­ke mu­lig­hed for at be­reg­ne pri­ser, for­di der er så man­ge uaf­kla­re­de punk­ter i af­ta­len.

»Ved pri­vat­lea­sing bli­ver sel­ska­ber­ne jo nødt til at ta­ge høj­de for den for­hø­je­de af­gift ef­ter fi­re må­ne­der – en­ten ved at sa­et­te pri­sen højt, for­di man ik­ke ken­der stig­nin­gen, el­ler ved at ta­ge et for­be­hold for pri­sen, for­di vi ik­ke ken­der den en­de­li­ge pris ef­ter gen­be­reg­nin­gen. Og en så­dan af­ta­le kan man na­ep­pe fo­re­stil­le sig, at no­gen vil ind­gå,« si­ger Chri­sti­an Brandt. Han er sta­er­kt kri­tisk over for af­ta­len – isa­er for­di den stil­ler lea­sings­el­ska­ber­ne rin­ge­re, når de ik­ke kan ud­nyt­te de­res stør­rel­se og mu­lig­he­der for at kø­be bi­ler til go­de pri­ser.

»Det er jo et brud med prin­cip­pet om, at man bli­ver be­løn­net for godt køb­mand­skab. På al­le mu­li­ge an­dre om­rå­der be­ta­ler man jo for ek­sem­pel moms af pri­sen – og­så selv om den er la­ve­re nog­le ste­der end an­dre,« si­ger han.

Sent tors­dag trak Ven­stre-skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen iføl­ge Fi­nans.dk den del af ind­gre­bet til­ba­ge, som dre­jer sig om fi­nan­si­el lea­sing og fle­xlea­sing – en ty­pe lea­sing, hvor kun­den over­ta­ger bi­len ved endt lea­sing.

Det har isa­er va­e­ret brugt til at im­por­te­re eks­klu­si­ve bi­ler, men ind­gre­bet vil­le ha­ve ind­ført fuld re­gi­stre­rings­af­gift i mod­sa­et­ning til den for­holds­vi­se af­gift, man ved al­min­de­lig lea­sing kan nø­jes med at be­ta­le for lea­sing­pe­ri­o­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.