Re­ge­rin­gen vil ud­vi­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens over­våg­ning til fle­re virk­som­he­der

Ef­ter ha­ck­e­ran­gre­bet mod Ma­ersk la­eg­ger for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) op til at få ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens for­svar mod cy­be­ran­greb styr­ket. Eks­pert og po­li­ti­ker ud­tryk­ker be­kym­ring over pla­ner­ne.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mik­kel Ran­de­ris mirk@ber­ling­s­ke.dk og Tho­mas Bre­in­strup tho­mas.bre­in­strup@ber­ling­s­ke.dk

For­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) si­ger det igen og igen: Ha­ck­e­ran­gre­bet mod Ma­ersk med Wan­na­cryvirus­sen af­slø­re­de, hvor sår­bart Dan­mark er over for trus­len fra ha­ck­e­ran­greb. Der­for skal Cen­ter for Cy­ber­sik­ker­hed (CFCS), der er For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stes (FE) en­hed til for­svar mod cy­be­ran­greb, styr­kes.

»Vi har i dag et sen­sor­netva­erk på mi­ni­ste­ri­er, in­sti­tu­tio­ner m.m., som kan alar­me­re ved an­greb med malwa­re. Det vil vi ger­ne ud­byg­ge. Vi la­eg­ger og­så op til, at fle­re pri­va­te virk­som­he­der kom­mer ind og får et alarm­sy­stem,« sag­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen på pres­se­mø­det om re­ge­rin­gens ud­spil til nyt for­svars­for­lig ons­dag.

19 virk­som­he­der og myn­dig­he­der er med i cen­te­rets »net­sik­ker­hed­s­tje­ne­ste«, der har til for­mål at over­vå­ge net­va­erk og slå alarm i til­fa­el­de af et an­greb. Det ga­el­der blandt an­dre en ra­ek­ke mi­ni­ste­ri­er, Re­gion Ho­ved­sta­den, TDC og DONG Ener­gy. Ma­ersk er ik­ke med.

Mi­ni­ste­ren si­ger, at det hidtil har va­e­ret for dyrt for nog­le virk­som­he­der, og vil der­for se på, om man kan gø­re tje­ne­sten bil­li­ge­re.

Over­vej­el­ser om at ud­vi­de CFCS’ be­fø­jel­ser har tid­li­ge­re mødt kri­tik, for­di eks­per­ter vur­de­re­de, at det kun­ne gi­ve ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten ad­gang til pri­va­te da­ta. I re­ge­rin­gens ud»En spil hed­der det, at »styr­kel­sen af cy­ber­for­sva­ret skal ske med respekt for dan­sker­nes rets­sik­ker­hed og per­son­li­ge fri­hed«. Mi­ni­ste­ren for­ven­ter ik­ke, at det nye ud­spil kra­e­ver en lova­en­dring af cen­trets nu­va­e­ren­de ram­mer.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kommentar fra Ma­ersk til, om hvor­vidt kon­cer­nen øn­sker at va­e­re en del af CFCS’ net­sik­ker­hed­s­tje­ne­ste. DI af­ven­ter de­tal­jer­ne i ud­spil­let.

»Vo­res prin­ci­pi­el­le hold­ning er, at jo me­re der la­eg­ges over i CFCS, jo me­re kon­trol skal der og­så va­e­re. Vi har ik­ke blind til­lid. Der skal va­e­re en af­ba­lan­ce­ring af, hvor me­get de har ad­gang til, og hvor stor kon­trol de bli­ver ud­sat for. Vi er dog rig­tigt gla­de for, at cy­ber­sik­ker­hed bli­ver højt pri­o­ri­te­ret, og det bli­ver me­get in­ter­es­sant at få kon­kre­ti­se­ret ud­spil­let,« si­ger Mor­ten Ro­sted Vang, chef­kon­su­lent i DI Di­gi­tal un­der Dansk In­du­stri, som for­ven­ter, at even­tu­elt del­ta­gen­de virk­som­he­der – uan­set stør­rel­se – og­så får no­get den an­den vej i form af hja­elp og di­a­log.

IT-eks­pert: Husk Snow­den

Pla­ner­ne va­ek­ker be­kym­ring hos IT-sik­ker­hed­s­eks­pert og medstif­ter af virk­som­he­den CSIS Pe­ter Kru­se. Han hen­vi­ser til Edward Snow­dens af­slø­ring af ame­ri­kan­ske myn­dig­he­ders mas­se­over­våg­ning.

ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stes for­nem­ste op­ga­ve er at ind­sam­le ef­ter­ret­nin­ger, så de har en na­tur­lig in­ter­es­se i de da­ta, der lø­ber ind og ud af en virk­som­hed. Og­så selv om det ik­ke har no­get med et an­greb at gø­re. Det kan bli­ve ef­fek­ten af, at tje­ne­sten kom­mer ud til fle­re virk­som­he­der« si­ger Pe­ter Kru­se.

Det me­ner mi­ni­ste­ren dog ik­ke, at Pe­ter Kru­se har ret i: »Det er ik­ke ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens op­ga­ve at sna­ge i no­get som helst. Det er ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens op­ga­ve at be­skyt­te Dan­mark mod ha­ck­e­ran­greb fra ud­lan­det, og tro mig, det bli­ver en me­get vig­tig op­ga­ve, for vi op­le­ver fle­re hund­re­de an­greb hvert år,« si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Me­get lidt po­li­tisk kon­trol

På Chri­sti­ans­borg er der li­ge­le­des forun­dring over, at op­ga­ven med at be­skyt­te mod cy­be­ran­greb skal lig­ge hos ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten.

»Det er vig­tigt med sik­ring i for­hold til cy­ber­sik­ker­hed, men det vil­le gi­ve me­re me­ning, hvis det var en ci­vil myn­dig­hed, der stod for det, så man hav­de styr på, hvor da­ta en­der,« si­ger for­svarsord­fø­rer Eva Flyv­holm (EL).

Chef for Cen­ter for Cy­ber­sik­ker­hed un­der FE Tho­mas Lund-Sø­ren­sen har tid­li­ge­re for­kla­ret til Ber­ling­s­ke, at det er nød­ven­digt for cen­tret at hø­re un­der ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, så de kan de­le for­tro­li­ge in­for­ma­tio­ner på tva­ers med an­dre lan­des ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Det gør ik­ke Eva Flyv­holm min­dre be­kym­ret.

»Der er me­get lidt po­li­tisk kon­trol med For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, og op­lys­nin­ger kan bli­ve ud­le­ve­ret til an­dre lan­de. Det er hver­ken trygt el­ler ri­me­ligt. Jeg er me­get be­kym­ret, for at det her gi­ver pro­ble­mer,« si­ger Eva Flyv­holm.

»Jeg bru­ger mi­ne kra­ef­ter på at sik­re Dan­mark mod cy­be­ran­greb,« sva­rer mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.