Sag om død rus­sisk ad­vo­kat bag fransk hvidvask-sig­tel­se mod Dan­ske Bank

Det er pen­ge­strøm­me med for­bin­del­se til sa­gen om den rus­si­ske ad­vo­kat Ser­gej Mag­nitski­js død, som har få­et fransk po­li­ti til at sig­te Dan­ske Bank for brud på hvidvask-loven, kan Ber­ling­s­ke nu af­slø­re. Stor­ban­kens pro­ble­mer bre­der sig.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Eva Jung ev­ju@ber­ling­s­ke.dk Mi­cha­el Lund mlun@ber­ling­s­ke.dk og Simon Bendtsen si­be@ber­ling­s­ke.dk

Fransk po­li­tis sig­tel­se mod Dan­ske Bank skyl­des ban­kens in­vol­ve­ring i en af de se­ne­re års mest om­tal­te sa­ger om international kri­mi­na­li­tet, hvidvask og men­ne­ske­ret­tig­he­der, den så­kald­te Mag­nitskij-sag. Det kan Ber­ling­s­ke nu forta­el­le – ef­ter at Dan­ske Bank ons­dag af­ten selv kort­fat­tet meld­te ud, at ban­ken er sig­tet for brud på hvid­va­skreg­ler­ne i Frank­rig.

Den be­ta­end­te sag om ad­vo­ka­ten Ser­gej Mag­nitskij, der råb­te op om skat­tesvin­del og end­te med at dø i et rus­sisk fa­engsel, har af­født lov­giv­ning i en stri­be lan­de ver­den over og om­fat­ten­de ame­ri­kan­ske sank­tio­ner mod navn­giv­ne rus­se­re med en diplo­ma­tisk kri­se til føl­ge.

Mag­nitskij-sa­gen om­hand­ler bl.a. skat­tesvin­del og kor­rup­tion for i alt 230 mil­li­o­ner dol­lar – om­kring 1,4 mil­li­ar­der kr. – i Rusland. Bag­ma­en­de­ne har ef­ter­føl­gen­de hvid­va­sket en del af pen­ge­ne gen­nem skat­te­ly­sel­ska­ber og ban­ker i he­le ver­den – her­un­der alt­så iføl­ge fransk po­li­ti og­så Dan­ske Bank.

Ons­dag af­ten of­fent­lig­gjor­de Dan­ske Bank selv sig­tel­sen fra fransk po­li­ti. Dog uden at na­ev­ne at sa­gen hav­de trå­de til Mag­nitski­jsa­gen.

Men over for Ber­ling­s­ke be­kra­ef­ter Mag­nitski­js tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver, for­ret­nings­man­den Wil­li­am Brow­der, at den fran­ske sig­tel­se skyl­des pen­ge­strøm­me fra Mag­nitskij-sa­gen.

»Ja, den­ne straf­fesag er et svar på vo­res kla­ge­mål om hvidvask i Frank­rig, som er en føl­ge af bed­ra­ge­ri for 230 mil­li­o­ner dol­lar, som Ser­gej Mag­nitskij af­slø­re­de og blev slå­et ihjel på grund af,« skri­ver Wil­li­am Brow­der i en mail til Ber­ling­s­ke.

Ber­ling­s­ke har gen­nem 2017 af­slø­ret, hvor­dan Dan­ske Banks esti­ske af­de­ling har va­e­ret dybt in­vol­ve­ret i fle­re al­vor­li­ge hvid­va­sk­sa­ger. Her­til har Dan­ske Bank for­kla­ring gen­tag­ne gan­ge lydt, at de »ik­ke øn­sker at bli­ve mis­brugt« af kri­mi­nel­le.

Men den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed me­ner ik­ke, at Dan­ske Bank blot er ble­vet mis­brugt. Af sig­tel­sen frem­går det, at Dan­ske Bank har spil­let en me­re ak­tiv rol­le i sa­gen.

Dan­ske Bank sig­tes ek­sem­pel­vis for »at ha­ve ydet hja­elp til an­brin­gel­ser, slø­ring el­ler kon­ver­te­ring« af pen­ge tjent på »kri­mi­nel­le hand­lin­ger,« og det frem­går des­u­den af sig­tel­sen, at lov­brud­de­ne ske­te »på or­ga­ni­se­ret vis.«

Det er »en me­get al­vor­lig sig­tel­se«, me­ner en eks­pert.

»Det ly­der me­get vold­somt. An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner åben­bart, at man i Dan­ske Bank i Estland ik­ke ale­ne har kendt til ulov­lig­he­der­ne, men og­så har va­e­ret med­vir­ken­de til dem,« si­ger Jakob De­den­ro­th Bern­hoft, eks­pert i hvid­va­skreg­ler­ne og in­de­ha­ver af kon­su­lent­fir­ma­et Re­visorju­ra.dk.

»Ek­stremt op­sigtsva­ek­ken­de«

Dan­ske Banks chefjurist, Flem­m­ing Pri­sted, vil ik­ke kom­men­te­re den kon­kre­te sag, så la­en­ge der er en ef­ter­forsk­ning i gang.

»Som vi tid­li­ge­re har sagt, er om­fan­get af mista­en­ke­li­ge transak­tio­ner i vo­res esti­ske fi­li­al i den her pe­ri­o­de og­så kom­met bag på os. Det er på den bag­grund, at vi har lan­ce­ret en grun­dig gen­nem­gang af kun­der og transak­tio­ner i den så­kald­te »non-resi­dent« (ik­ke-her­bo­en­de, po­r­te­føl­je i Estland frem til 2015,« skri­ver Flem­m­ing Pri­sted i en mail til Ber­ling­s­ke.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den hos Tri­bu­nal de Gran­de In­stan­ce de Pa­ris skal de om­kring 110 mil­li­o­ner kr., den fran­ske sag dre­jer sig om, va­e­re ble­vet hvid­va­sket i Dan­ske Bank mel­lem ja­nu­ar 2008 og juli 2011. I stort set sam­me pe­ri­o­de – fra 2009 til 2012 – var Dan­ske Banks nu­va­e­ren­de top­chef, Tho­mas Bor­gen, selv di­rek­te an­svar­lig for for­hol­de­ne i Dan­ske Banks bal­ti­ske en­he­der, her­un­der Estland.

Tho­mas Bor­gen si­ger i en skrift­lig kommentar:

»Selv om vi end­nu ik­ke ved, om der er fo­re­gå­et no­get ulov­ligt i den kon­kre­te sag, så er det klart util­freds­stil­len­de, at vi i Estland hi­sto­risk ik­ke har va­e­ret go­de nok til at und­gå, at vi po­ten­ti­elt kun­ne bli­ve mis­brugt til hvidvask.«

At Dan­ske Bank nu hvirv­les ind i Mag­nitski­jsa­gen, er »ek­stremt op­sigtsva­ek­ken­de«, si­ger Jakob De­den­ro­th Bern­hoft, eks­pert i hvid­va­skreg­ler­ne.

»Det be­kra­ef­ter, at der er strøm­met pen­ge gen­nem ban­ken, som stam­mer fra al­vor­lig kri­mi­na­li­tet,« si­ger han og pe­ger på, at det af sig­tel­sen frem­går, at pen­ge­ne stam­mer fra bl.a. bed­ra­ge­ri og skat­tesvig.

red.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.