Luft­hansa: Ud­skil­nings­lø­bet i luf­ten er skudt i gang

Den frag­men­te­re­de eu­ro­pa­ei­ske luft­fart­sin­du­stri står over for en stør­re kon­so­li­de­ring, me­ner Luft­hansa, der er klar til selv at spil­le en rol­le. SAS vil se kon­so­li­de­rin­gen, før man tror på den.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Kors­gaard mi­cn@ber­ling­s­ke.dk

Si­den maj har den eu­ro­pa­ei­ske luft­fart­s­sek­tor set tre kon­kur­ser. Først kom Ali­ta­lia un­der kon­kurs­be­hand­ling, så fulg­te Air Ber­lin trop og se­ne­st har det bri­ti­ske lav­pris­sel­skab Mo­narch gi­vet fortabt. Luft­fart­sin­du­stri­en er vel ik­ke den før­ste bran­che, hvor der har va­e­ret tre mel­lem­sto­re kon­kur­ser på kort tid, men i Frankfurt Am Main føl­ger man al­li­ge­vel me­get in­ter­es­se­ret med. Hos Luft­hansa ser man nem­lig den tredob­bel­te kon­kurs som be­gyn­del­sen på en kon­so­li­de­ring af luft­fart­sin­du­stri­en i Eu­ro­pa.

»Hvis vi ser, hvor in­du­stri­en har be­va­e­get sig hen si­den de­re­gu­le­rin­gen, har lav­pris­sel­ska­ber­ne ta­get mar­kan­te mar­keds­an­de­le. Det be­gynd­te i USA, og den sam­me ud­vik­ling har vi set i Eu­ro­pa. Kon­so­li­de­rin­gen i USA er al­le­re­de på et helt an­det ni­veau. I USA har de stør­ste luft­fart­s­sel­ska­ber en langt hø­je­re mar­keds­an­del end i Eu­ro­pa, og vi for­ven­ter, at det sam­me kom­mer til at ske i Eu­ro­pa,« si­ger Ste­fan Kreuz­paint­ner, an­svar­lig for de eu­ro­pa­ei­ske ak­ti­vi­te­ter i Luft­hansa-grup­pen.

»De ek­semp­ler, som du na­ev­ner (Mo­narch og Air Ber­lin, in­di­ke­rer, at me­get af­gø­ren­de ting vil ske i den na­e­re frem­tid, og Luft­hansa vil som den før­en­de luft­farts­grup­pe i ver­den spil­le en ak­tiv rol­le i den ud­vik­ling. Vi føl­ger ta­et, hvad der sker, og så ta­ger vi vo­res be­slut­nin­ger og for­holds­reg­ler,« si­ger han.

red.), Fi­nan­si­el­le pro­ble­mer

Kon­so­li­de­ring har va­e­ret et te­ma i luft­fart­sin­du­stri­en i man­ge år, og Luft­hansa har al­le­re­de ta­get del i den. I 2005 køb­te man schweizi­ske Swiss, fi­re år se­ne­re Au­stri­an og se­ne­st i 2016 Brus­sels Air­li­nes. I år har Luft­hansa gjort sin in­ter­es­se klar i det kon­kurs­ram­te Air Ber­lin, hvor man vil over­ta­ge en ra­ek­ke af sel­ska­bets fly. Kon­so­li­de­rin­gen, som Luft­hansa ser kom­me, kan be­stå af over­ta­gel­ser som med Swiss og Au­stri­an, men og­så som op­de­ling af sel­ska­ber i fi­nan­si­el nød, vur­de­rer Ste­fan Kreuz­paint­ner.

»Det er spe­ku­la­tion, men jeg kun­ne godt se beg­ge de­le ske. Der er luft­fart­s­sel­ska­ber med fi­nan­si­el­le pro­ble­mer – med al­vor­li­ge fi­nan­si­el­le pro­ble­mer, hvil­ket vi ik­ke har set så me­get de se­ne­ste ti år,« si­ger Ste­fan Kreuz­paint­ner og na­ev­ner de tre kon­kur­ser fra i år.

»Der er luft­fart­s­sel­ska­ber med fi­nan­si­el­le pro­ble­mer på den ene si­de, og der er luft­fart­s­sel­ska­ber på den an­den, der skal be­slut­te, om de vil va­e­re en del af en stør­re grup­pe og dens for­de­le.« Tan­ker­ne om op­køb og fu­sio­ner i Eu­ro­pa har va­e­ret luf­tet man­ge gan­ge før. SAS hav­de på et tids­punkt en stra­te­gi, der skul­le gø­re sel­ska­bet til »One in Fi­ve 95« – alt­så ét ud af fem fly­sel­ska­ber i Eu­ro­pa i 1995. Selv om kon­so­li­de­rings­trom­mer­ne før har lydt, fø­ler Luft­hansa sig over­be­vist om, at det er an­der­le­des den­ne gang. »Jeg fø­ler mig ri­me­ligt sik­ker på, at vi har nå­et et punkt i mar­ke­det, hvor kon­so­li­de­rin­gen for al­vor vil be­gyn­de. Der er over­ka­pa­ci­tet i mar­ke­det, og der er fi­nan­si­el­le pro­ble­mer for et par luft­fart­s­sel­ska­ber, og ti­der­ne, hvor man kun­ne ta­ge let på det, er ov­re nu,« si­ger Ste­fan Kreuz­paint­ner.

SAS er skep­tisk

Hos Luft­hansas skan­di­na­vi­ske kon­kur­rent, SAS, er kon­cern­di­rek­tør med an­svar for drift Lars San­da­hl Sø­ren­sen langt fra så sik­ker som sit ty­ske mod­styk­ke. Klog af tid­li­ge­re ti­ders ufor­lø­ste drøm­me om kon­so­li­de­ring vil han se sam­men­la­eg­nin­ger­ne ske, før han tror på det.

»I de se­ne­ste 15-20 år har man med va­ri­e­ren­de skråsik­ker­hed sagt, at kon­so­li­de­rin­gen kom­mer. Den har ba­re ik­ke fun­det sted end­nu. Den har fun­det sted i USA, men det bul­drer sta­dig løs i Mel­le­mø­sten, Asi­en og Eu­ro­pa,« si­ger Lars San­da­hl Sø­ren­sen, der ik­ke en­ty­digt me­ner, at man kan over­fø­re ud­vik­lin­gen i USA til Eu­ro­pa.

»USA er trods alt et me­re ho­mo­gent mar­ked. Det er et ka­em­pe mar­ked, men det er ét stort hjem­me­mar­ked. Og så var der en lang ra­ek­ke sel­ska­ber, som al­le var ved at gå ban­kerot, og som så sam­le­de sig. Eu­ro­pa rum­mer en stri­be sto­re og små lan­de med for­skel­lig lov­giv­ning og man­ge fle­re små og mel­lem­sto­re ak­tø­rer. Det er sva­e­re­re at sam­le på tva­ers,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.