Ana­ly­ti­ker om Luft­hansa og SAS: De pas­ser rig­tigt godt sam­men

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mi­cha­el Kors­gaard mi­cn@ber­ling­s­ke.dk

Hvis DONG Ener­gy og A.P. Møl­ler Ma­ersk til sidst var tra­et­te af, at al­le spå­e­de om en fu­sion mel­lem de to sel­ska­bers olie­for­ret­nin­ger, skal de nok ik­ke kla­ge de­res nød til hver­ken Car­sten Spo­hr el­ler Ri­ck­ard Gust­af­sson. De to her­rer er di­rek­tø­rer i hen­holds­vis Luft­hansa og SAS, der hver isa­er ud­gør den kø­ben­de og køb­te part i det for­ment­lig mest ved­hol­den­de ryg­te om en virk­som­heds­han­del i Skan­di­navi­en i det­te årtu­sin­de.

Nu ta­ler Luft­hansa om sti­gen­de kon­so­li­de­ring i luft­fart­sin­du­stri­en, hvor ty­sker­ne godt kan fo­re­stil­le sig op­køb, som man tid­li­ge­re har gjort med sel­ska­ber­ne Swiss, Au­stri­an og Brus­sels Air­li­nes. Spør­ger man Syd­banks man­ge­åri­ge SAS-ana­ly­ti­ker, Ja­cob Pedersen, kan man og­så her sta­dig sag­tens fo­re­stil­le sig, at SAS en dag bli­ver tysk.

»Ja, det me­ner jeg, at man kan. For de to sel­ska­ber pas­ser rig­tigt godt sam­men, og SAS er i en til­stand, hvor man er in­ter­es­sant at kø­be. Så dyr er ak­tien ik­ke, sel­ska­bet har tjent pen­ge i tre år og har lagt pla­ner til at tje­ne pen­ge de na­e­ste tre år. SAS skal re­fi­nan­si­e­re no­get ga­eld og nog­le pra­e­fe­ren­ce­ak­tier. Det ta­ler og­så for, at det kun­ne va­e­re et godt tids­punkt for an­dre at kig­ge på SAS,« si­ger Ja­cob Pedersen, der ha­ef­ter sig ved, at to af de fi­re ho­ve­d­ak­tio­na­e­rer i SAS har sagt, at de vil ud af sel­ska­bet.

»Jeg har sva­ert ved at se SAS som en del af Eu­rowings-kon­cep­tet, men det er ik­ke det sam­me, som at man ik­ke kun­ne fo­re­stil­le sig at ska­be me­re tra­fik ned i Eu­ro­pa ved at la­de SAS ind­gå i Luft­hansa, li­ge­som man har gjort med Swiss, Au­stri­an og Brus­sels. SAS-bran­det er til­stra­ek­ke­ligt sta­er­kt i Skan­di­navi­en til, at man ik­ke li­ge pil­ler ved det,« til­fø­jer han.

Syd­bank-ana­ly­ti­ke­ren ser des­u­den et skif­te ge­ne­relt i luft­fart­sin­du­stri­en, der godt kun­ne pe­ge i ret­ning af me­re kon­so­li­de­rings­ak­ti­vi­tet. Det går ge­ne­relt bed­re for de sto­re sel­ska­ber, og det er vig­tigt, for det er dem, der un­der al­le om­sta­en­dig­he­der skal dri­ve kon­so­li­de­rin­gen.

»For­ud­sa­et­ning for kon­so­li­de­ring er, at man har nog­le kø­be­re, som bli­ver me­re ak­ti­ve. De stør­ste luft­fart­s­sel­ska­ber har få­et langt me­re kraft de se­ne­ste år, og det er et me­get vig­tigt skif­te i for­hold til, hvad vi har set tid­li­ge­re,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.