»Det er sva­ert at se for­nuf­ten i det her«: Eks­per­ter un­drer sig over stille­leg i Ma­tas-top­pen

Det va­ek­ker un­dren hos fag­folk, at le­del­sen i den pres­se­de de­tail­ka­e­de Ma­tas har valgt at kry­be i fly­ver­skjul i kølvan­det på en ned­ju­ste­ring på 100 mio. kro­ner. Vi har ik­ke det ful­de over­blik end­nu, ly­der fra Ma­tas’ besty­rel­ses­for­mand.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Tho­mas Mik­kel Mortensen th­mo@ber­ling­s­ke.dk og Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk

Le­del­sen i de­tail­ka­e­den Ma­tas ka­ste­de for et par da­ge si­den en gra­nat i ho­ve­d­et på si­ne in­ve­sto­rer be­stå­en­de af en ka­em­pe ned­ju­ste­ring på om­kring 100 mio. kr. og med­føl­gen­de usik­ker­hed om Ma­tas-ka­e­dens frem­tids­ud­sig­ter. Alt imens ak­tie­kur­sen i Ma­tas ban­ke­de ned, krøb sel­ska­bets le­del­se i fly­ver­skjul og af­vi­ste at for­kla­re de helt pra­e­ci­se grun­de til, at den børsno­te­re­de de­tail­ka­e­de måt­te fo­re­ta­ge en enorm ned­ju­ste­ring.

Den sto­re ned­ju­ste­ring fra Ma­tas hand­ler ik­ke kun om kro­ner og øre, men rok­ker og­så helt grund­la­eg­gen­de ved ka­e­dens egen forta­el­ling om va­ekst og frem­gang på den lan­ge ba­ne.

Hos fonds­ma­eg­ler­sel­ska­bet For­mu­eple­je un­drer ak­tie­stra­teg Ot­to Fri­edri­ch­sen sig over, at le­del­sen i Ma­tas dy­best set over­la­der det til mar­ke­det at ga­et­te på, hvor­dan der i vir­ke­lig­he­den ser ud in­de i ma­skin­rum­met i de­tail­ka­e­den.

»Det er isa­er iøj­ne­fal­den­de, at sel­ska­bet ik­ke føl­ger op på no­get, der er så vold­somt som det, der blev of­fent­lig­gjort tirs­dag af­ten. Sel­ska­bet ned­ju­ste­rer og kom­mer i vid ud­stra­ek­ning med nye in­for­ma­tio­ner, som, man ved, kom­mer til at pra­e­ge mar­ke­det gan­ske vold­somt da­gen ef­ter. Det sker uden at føl­ge op med di­a­log og klar­la­eg­gel­se af, hvad år­sa­ger­ne er,« si­ger Ot­to Fri­edri­ch­sen.

Han har sva­ert ved at se ra­tio­na­let i Ma­ta­s­le­del­sens stra­te­gi:

»Det ska­ber et stort in­for­ma­tions­vaku­um, som i hvert fald ik­ke er med til at gø­re si­tu­a­tio­nen bed­re,« si­ger ak­tie­stra­te­gen.

Om Ma­tas-top­pens be­slut­ning om at gå i fly­ver­skjul fast­slår Ot­to Fri­edri­ch­sen:

»Jeg kan ik­ke umid­del­bart hu­ske at ha­ve set et lig­nen­de ek­sem­pel.«

Pro­fes­sor: Det ska­ber ut­ryg­hed

Per Ni­ko­laj Bukh, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, fin­der det be­syn­der­ligt, at le­del­sen i Ma­tas har valgt at luk­ke ned.

Han pe­ger på, at ud­vik­lin­gen hos de børsno­te­re­de sel­ska­ber i åre­vis er gå­et i ret­ning af stør­re åben­hed.

»Det er en ud­vik­ling, der har va­e­ret i gang de se­ne­ste 10-20 år. Du ser det bå­de i den klas­si­ske regn­skabs­kom­mu­ni­ka­tion med års­rap­por­ter­ne, men der er og­så sket det, at in­ve­stor­pra­e­sen­ta­tio­ner­ne er ble­vet me­re og me­re ind­holds­ri­ge. Det er sva­ert at se for­nuf­ten i det her, som dy­best set er med til at ska­be ut­ryg­hed,« si­ger pro­fes­soren.

På sam­me må­de som Ot­to Fri­edri­ch­sen kan Per Ni­ko­laj Bukh hel­ler ik­ke hu­ske, at han »skul­le ha­ve set no­get til­sva­ren­de«.

Hos Ma­tas for­kla­rer sel­ska­bets for­mand, Lars Fre­de­rik­sen, at Ma­tas-top­pen ik­ke vil gå na­er­me­re i de­tal­jer med ka­e­dens ned­ju­ste­ring, for­di bu­tiks­ka­e­den be­fin­der sig i en så­kaldt stil­le­pe­ri­o­de, der lø­ber frem til of­fent­lig­gø­rel­sen af sel­ska­bets hal­vårs­rap­port, der ser da­gens lys 8. novem­ber.

Sel­vop­fun­det mund­kurv

Be­gre­bet stil­le­pe­ri­o­de er en form for sel­vop­fun­det mund­kurv, som man­ge børs­sel­ska­ber fri­vil­ligt ifø­rer sig frem mod en regn­skabs­frem­la­eg­gel­se.

Lars Fre­de­rik­sen si­ger sam­ti­dig, at Ma­tas fort­sat ik­ke har et »fuldt over­blik over de­tal­jer­ne«.

»Vi kun­ne se, at vi var nødt til at aen­dre på vo­res for­vent­nin­ger. Der­for var vi nødt til at gå ud og sen­de en med­del­el­se på et tids­punkt, hvor vi end­nu ik­ke har et fuldt over­blik over de­tal­jer­ne. Vi hav­de ik­ke mu­lig­hed for at ven­te, til vi hav­de et stør­re over­blik,« si­ger Ma­ta­s­for­man­den.

»Nej, vi hav­de ik­ke mu­lig­hed for at gi­ve fle­re de­tal­jer. Li­ge så snart vi ved no­get, er vi nødt til at gå ud, og vi kun­ne i med­del­el­sen ik­ke forta­el­le me­re. Nu kan vi ik­ke gå ud, for­di vi er i stil­le­pe­ri­o­de.«

»Ja, det er no­get, vi va­el­ger, og der er ik­ke no­get juri­disk i det. Vi gør det, for­di vi ik­ke har me­re in­for­ma­tion.«

»Vi er helt klar over, at det ska­ber usik­ker­hed, som ik­ke er hen­sigts­ma­es­sigt, men vi kan ik­ke gø­re det på en an­den må­de li­ge nu,« si­ger Lars Fre­de­rik­sen.

Sam­let set er Ma­tas-ak­tien si­den le­del­sens ka­ta­stro­fe­mel­ding tirs­dag af­ten fal­det med me­re end 17 pct. Ak­tien er si­den tirs­dag af­ten fal­det 17,2 pro­cent. 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.