En boy­kot kla­e­der in­gen, ka­e­re land­ma­end

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Det er slags­mål for åbent ta­ep­pe, som i dis­se da­ge ud­spil­ler sig mel­lem Coop og land­bru­get. To ma­end sym­bo­li­se­rer kam­pen – Coop-di­rek­tør Pe­ter Høg­sted og Land­brug & Fø­de­va­rers for­mand, Uden i øv­rigt at ta­ge stil­ling til, hvem der har ret set i det helt sto­re per­spek­tiv, kan vi kon­sta­te­re, at må­den, hvor­på de to par­ter dis­ku­te­rer bru­gen af pe­sti­ci­der i land­bru­get og øko­lo­gi kon­tra kon­ven­tio­nelt land­brug, er vidt for­skel­lig. Høg­sted er of­fen­siv og dis­kus­sions­ly­sten, mens Mer­rild gik i for­svar­spo­si­tion og re­a­ge­re­de på an­gre­bet fra Coop med vre­de og en op­for­dring til boy­kot af Coops bu­tik­ker – i hvert fald ga­el­den­de hans egen hu­strus ind­køb. Det er al­drig rart at bli­ve an­gre­bet. Men hvis land­bru­get tror, at man vin­der kam­pen om fol­ke­stem­nin­gen ved at op­for­dre til boy­kot og i øv­rigt gå i bag­lås, så må der her­fra ly­de en op­for­dring til at ar­bej­de med kri­se­hånd­te­rin­gen. Og så må selv for­man­den for­stå, at for­bru­ger­ne flyt­ter sig ha­stigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.