Iva­er­ksa­et­te­re og snus­for­nuf­ti­ge køb­ma­end

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

De har la­en­ge le­vet ef­ter de­vi­sen »den, der le­ver stil­le, le­ver godt«, de to stif­te­re og eje­re af 3D-virk­som­he­den 3Sha­pe, som er be­lig­gen­de på Hol­mens Ka­nal midt i Kø­ben­havn, og Ni­ko­laj Dei­ch­mann.

Her på si­den kan vi kun brin­ge ét bil­le­de. Lod­tra­ek­nin­gen faldt ud til for­del for den ri­ge­ste af de to, Tais Clau­sen. De to iva­er­ksa­et­te­re har skabt en virk­som­hed med over 1.000 an­sat­te og en om­sa­et­ning, der nu run­der mil­li­ar­den. I takt med suc­ces­sen og den sti­gen­de om­sa­et­ning sti­ger og­så be­ho­vet for kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft, og det var må­ske der­for, at 3Sha­pe-virk­som­he­den åb­ne­de en lil­le dør på klem for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness i den­ne uge.

De to 3Sha­pe-eje­re er ik­ke til de sto­re arm­be­va­e­gel­ser, men fo­re­tra­ek­ker at la­de tal­le­ne ta­le for sig selv. Det kun­ne ju­ni­o­r­gos­sip­pe­ren i øv­rigt la­e­re lidt af. 3Sha­pe skri­ver sig helt kon­kret ind i den op­svings­ø­ko­no­mi, som ken­de­teg­ner dansk er­hvervs­liv li­ge nu med tryk på al­le ked­ler. Regn­ska­ber­ne af­slø­rer en su­per­so­lid virk­som­hed uden be­hov for at luk­ke in­ve­sto­rer med ind for at finansiere va­ek­sten. De kan selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.