Tavs­hed fra Ma­tas – det er ik­ke nor­malt

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Me­get kan man si­ge om børsno­te­re­de dan­ske virk­som­he­der, men ge­ne­relt er de pro­fes­sio­nel­le og har styr på kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil. Det er der­for, at und­ta­gel­ser stik­ker de­sto me­re i øj­ne­ne, og der­for er det, at Ma­tas’ hånd­te­ring af det se­ne­ste elen­di­ge regn­skab er bå­de ama­tør­ag­tigt og dybt op­sigtsva­ek­ken­de. Ef­ter Terje Lists fy­ring har top­chef-lø­se Ma­tas ik­ke vil­let kom­men­te­re sel­ska­bets egen ned­ju­ste­ring af for­vent­nin­ger­ne til re­sul­ta­tet – en ned­ju­ste­ring som er dybt al­vor­lig. I ste­det for at for­kla­re, hvad der er sket for­ud for ned­ju­ste­rin­gen, og i ste­det for at sa­et­te ord på, hvad le­del­sen gør for at slip­pe ud af kri­sen, va­el­ger fi­nans­di­rek­tør, pres­se­chef og in­ve­stor re­la­tion-chef at klap­pe i og af­vi­se over­ho­ve­det at for­kla­re sig. Jeg ved ik­ke, hvem Ma­tas-le­del­sen tror, de kan sny­de. Sik­kert er det, at en så­dan op­før­sel og hånd­te­ring ale­ne får fle­re til at stil­le grim­me spørgs­mål. Og sik­kert er det og­så, at be­slut­nin­gen fal­der til­ba­ge på for­mand der bur­de va­e­re er­fa­ren nok til at vi­de, at den slags op­før­sel ik­ke hø­rer hjem­me i en stor dansk børsno­te­ret virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.