Fra rå køb­mand til so­ci­al køb­mand

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Om få uger kan fejre ti års ju­bila­e­um som for­mand for lan­dets stør­ste de­tail­han­delska­e­de, Dansk Su­per­mar­ked, med Bil­ka, Føtex og Net­to i fol­den. Ne­top Sme­de­gaard har me­re end så man­ge an­dre kon­kret sat sit pra­eg på ud­vik­lin­gen i Dansk Su­per­mar­ked. Nu er han så iføl­ge ud­mel­din­ger i dag­bla­det Bør­sen klar til helt at kap­pe bån­de­ne til den man­ge­åri­ge sto­rak­tio­na­er, A.P. Møl­ler - Ma­ersk. Øko­no­mi­en og pen­ge­flowet i Dansk Su­per­mar­ked er så sta­er­kt, at sel­ska­bet via de bag­ved­lig­gen­de Sal­ling-fon­de sand­syn­lig­vis al­le­re­de na­e­ste år kø­ber de 19 pro­cent til­ba­ge, som Ma­ersk fort­sat sid­der på. En lil­le han­del til om­kring fem mil­li­ar­der kr.

Sme­de­gaard sad i øv­rigt som top­chef på den »an­den si­de« i Ma­ersk, da det blev be­slut­tet at sa­el­ge Dansk Su­per­mar­ked. Sme­de­gaard har så­le­des i Dansk Su­per­mar­ked va­e­ret med til den nød­ven­di­ge mo­der­ni­se­ring af virk­som­he­den, bl.a. med ud­skift­ning af den man­ge­åri­ge top­chef Er­ling Jen­sen. Na­e­ste trin bli­ver det sva­e­re ima­ge­skif­te fra rå køb­mand til en virk­som­hed med et so­ci­alt an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.