Af Jakob Ste­en Olsen, TV-an­mel­der

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

DRs gam­le pro­gram­over­sig­ter har ind­til nu kun fo­re­lig­get i pa­pir­ud­ga­ver, og det har va­e­ret no­get af et ar­bej­de for me­d­ar­bej­der­ne i DR at skul­le fin­de de re­le­van­te op­lys­nin­ger, når ude­frakom­men­de eks­per­ter el­ler pri­vat­per­so­ner har bedt om hja­elp til at fin­de ud af, hvad blev sendt hvor­når i ra­dio og fjern­syn. Men nu har man di­gi­ta­li­se­ret pro­gram­over­sig­ter fra pe­ri­o­den 1925-84. Selv om man har scan­net de gul­ne­de si­der ind for sin egen skyld, kan man jo li­ge så godt gø­re over­sig­ter­ne til­ga­en­ge­li­ge for al­men­va­el­det, selv om der, ejen­dom­me­ligt nok, sta­dig er sto­re hul­ler i ma­te­ri­a­let.

Al­le kan alt­så nu gå om­bord i over­sig­ter­ne og se, hvad stats­ra­dio­fo­ni­en send­te i ra­dio­en og fjern­sy­net, for ek­sem­pel den dag man selv blev født. Så mang­ler vi li­ge, at det sam­me over­går over­sig­ter­ne for den ef­ter­føl­gen­de pe­ri­o­de fra midt­fir­ser­ne frem til i dag, som al­le­re­de lig­ger elek­tro­nisk til­ga­en­ge­ligt for DRs me­d­ar­bej­de­re, men end­nu ik­ke i en form, hvor al­min­de­li­ge dan­ske­re kan gå på op­da­gel­se i dem. Di­gi­ta­li­se­ring er en dyr af­fa­e­re, og det vil kra­e­ve ek­ster­ne mid­ler at la­eg­ge dem ud, for­kla­rer man i DR.

Det aen­drer ik­ke ved, at det fo­re­lig­gen­de ma­te­ri­a­le er lidt af en guld­gru­be, hvis man vil få en idé om stats­ra­dio­fo­ni­ens skif­ten­de selv­for­stå­el­se og pro­gram­po­li­tik. Skal vi prø­ve at fo­re­ta­ge et par stikprø­ver og se på, hvad der før og nu blev sendt i fjern­sy­net li­ge ak­ku­rat den­ne da­to, den 13. ok­to­ber?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.