Fre­dag 13. ok­to­ber

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Har vi over­ho­ve­det pro­gram­over­sig­ter med sen­de­tids­punk­ter om ti år, når flow-TV sik­kert er dødt og be­gra­vet?

I 2017 sen­der DR pligt­skyl­digt døg­net rundt på sin ho­ved­ka­nal. Det ly­der flot­te­re end det er, for en stor del af det, der vi­ses på min­dre po­pu­la­e­re sen­de­tids­punk­ter, er ge­nud­sen­del­ser af po­pu­la­e­re livs­stilspro­gram­mer, som åben­bart ik­ke kan få det en­de­gyl­di­ge ham­mer­slag oven i ho­ve­d­et, selv om de sla­e­ber sig hen over ska­er­men år ud og år ind i et evig­heds­lo­op: an­tik­ke an­tikpro­gram­mer, sovepi­l­len »Bar­na­by«, »Bon­de­rø­ven« (så gå dog i Silvan og køb de plan­ker, for hel­ve­de), »Ken­der du ty­pen?« og hvad de el­lers hed­der. Hvor­for bli­ver de ik­ke ta­get af ? For­di der er se­er­tal i dem, og et pro­gram med se­e­re bli­ver ik­ke fjer­net fra sen­de­fla­den i 2017. Alt sam­men et re­sul­tat af, at TV­mo­nopo­let blev brudt ok­to­ber 1988, da TV 2 flim­re­de frem på ska­er­men, og DR be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig alt for me­get for, hvor man­ge, der så med.

Hen­sy­net til bør­ne­ne er den­ne fre­dag i ok­to­ber stort set sendt over på DR Ra­masjang, bort­set fra »Dis­ney Sjov«, som åben­bart ik­ke kan fjer­nes fra sen­de­tids­punk­tet fre­dag kl. 19. TV-Avi­sen, som der nu er fle­re af, og som er ble­vet kulørt, er til gen­ga­eld for la­engst ryk­ket til kl. 21.30 for at ska­be et fa­mi­lie­flow hen over af­te­nen. Af­te­nens un­der­hold­nings­pro­gram kl. 20 er det pri­mi­tivt dren­ge­røvspjan­ke­de »Al­le mod en«.

Er det et dum­me­re TV, vi har i 2017 end i de for­ud­gå­en­de år­ti­er? Ja, det er det. Uden tvivl bed­re TV end i for­dums ti­der, i hvert fald me­re un­der­hol­den­de, men ik­ke skabt til me­get an­det end at slå ti­den ihjel og pra­e­get af en mang­len­de tro på, at alt er in­ter­es­sant, hvis ba­re det forta­el­les or­dent­ligt. Man har op­gi­vet til­li­den til fol­kets fat­te­ev­ne. In­gen skal la­en­ge­re la­e­re ret me­get. Hvor­for har vi så egent­lig et stats­fjern­syn, kan man spør­ge?

Man kan nu sta­dig la­e­re me­get af at se fjern­syn. Men det, der er en smu­le klogt for de klo­ge, er ud­gra­en­set til de ni­che­ka­na­ler, som kom til, her­un­der DR K fra 2009. Men selv her va­e­grer man sig ved at bli­ve for nør­det. Tag det se­ne­ste bog­pro­gram med den tri­ste ti­tel »Vild med bø­ger«, som hel­le­re vil forta­el­le den go­de historie bag bo­gen for de man­ge end tra­en­ge ind i linjer­ne for de få.

Men bil­li­ge uden­land­ske un­der­hold­nings­film har vi få­et til over­flod på ho­ved­ka­na­len. He­le tre af slagsen på så­dan en fre­dag af­ten. Sig mig, ved de ik­ke, at Net­flix er op­fun­det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.