Piv Ber­nt­hs far­vel til DR lig­ner et for­søg på at få me­re dra­ma for la­ve­re om­kost­nin­ger, si­ger ma­nuskript­for­fat­ter Ni­ko­laj Scher­fig. Det af­vi­ser DRs kul­tur­di­rek­tør Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen.

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

På et sta­digt me­re bug­nen­de TV-mar­ked, er DRs kamp for at hol­de på se­er­ne ble­vet in­ten­si­ve­ret, og et af me­di­e­virk­som­he­dens sik­re­ste kort er dens pro­duk­tion af TV-se­ri­er som »For­bry­del­sen« og »Bor­gen«, der har hø­stet pri­ser over he­le ver­den. Der­for tol­ker iagt­ta­ge­re i TV-bran­chen med­del­el­sen om dra­ma­chef Piv Ber­nt­hs snar­li­ge far­vel til DR for at dan­ne et nyt pro­duk­tions­sel­skab uden for DR som et for­søg på at bar­be­re om­kost­nin­ger­ne ved dra­mapro­duk­tio­nen.

»Det lig­ner en stra­te­gi om at kun­ne la­ve me­re dra­ma for fa­er­re pen­ge. TV-se­ri­er er det der vin­der i det nu­va­e­ren­de dis­rup­te­de TV-mar­ked, og det er vel en of­fent­lig hem­me­lig­hed, at DRs eg­ne dra­mapro­duk­tio­ner er dy­re­re end dem, det pri­va­te mar­ked kan le­ve­re, og der­for står DR i et di­lem­ma for­ud for det kom­men­de me­di­e­for­ligs be­spa­rel­ser,« si­ger ma­nuskript­for­fat­ter Ni­ko­laj Scher­fig, der har ar­bej­det for DR i fle­re om­gan­ge, men som nu ar­bej­der for Nor­disk Film.

Hans for­mod­ning un­der­støt­tes af, at Piv Ber­nth med­brin­ger fi­re af si­ne na­er­me­ste me­d­ar­bej­de­re i DR, nem­lig sous­chef i DR Dra­ma, Lars Her­mann, og pro­du­cen­ter­ne Dor­te Ri­is Laurid­sen og Anders Toft An­der­sen, der og­så har valgt at stop­pe i DR med ud­gan­gen af novem­ber 2017. DR-pro­du­cent Ka­ro­li­ne Leth har og­så valgt at stop­pe med ud­gan­gen af marts 2018, med hen­blik på start i Piv Ber­nt­hs nye pro­duk­tions­sel­skab.

For­ment­lig skal ma­nøv­ren, iføl­ge ma­nus­for­fat­ter Ni­ko­laj Scher­fig, bi­dra­ge til, at gø­re DR me­re ro­bust for­ud for for­ven­te­de DR-be­spa­rel­ser.

Klaus Han­sen, der er di­rek­tør i Pro­du­cent­for­e­nin­gen, op­for­drer DR bør gri­be chan­cen at la­eg­ge den stra­te­gi­ske kurs om, så det pri­va­te pro­duk­tions­mil­jø bli­ver ind­dra­get me­re i kon­kur­ren­cen om dra­mapro­duk­tio­nen.

»Jeg sy­nes, DR Dra­ma skal be­nyt­te lej­lig­he­den til at si­ge, at man ik­ke selv skal va­e­re pro­du­ce­ren­de, men ha­ve nog­le dyg­ti­ge dra­maind­kø­be­re og så luk­ke sin egen pro­duk­tion el­ler i hvert fald ha­ve en me­get me­re udad­vendt linje, end man har haft de sid­ste man­ge år,« si­ger Klaus Han­sen til Me­di­awatch.

DRs kul­tur­di­rek­tør Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen af­vi­ser dog helt, at Piv Ber­nt­hs exit fra DR er en be­spa­rel­se el­ler slags ud­li­ci­te­ring.

»Det er vir­ke­lig en langt ude på­stand. Vi går nu ud og re­k­rut­te­rer ny dra­ma­chef og sous­chef og det gør vi for­di vi og­så fremad­ret­tet vil be­hol­de en sta­erk egen­pro­duk­tion. Det er vig­tigt for dan­sker­ne at der er et sted hvor man sat­ser kom­pro­mis­løst på dansk dra­ma og hvor at der et sted i den dan­ske TV-bran­che, hvor man kan ha­ve en or­dent­lig ta­len­t­ud­vik­ling,« si­ger Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen, der ik­ke kan gen­ken­de bil­le­det af, at DR Dra­ma er dyrt.

»Det står helt for Ni­ko­laj Scher­figs egen reg­ning,« si­ger Ti­ne Sme­de­gaard An­der­sen, der un­der­stre­ger, at det nye sel­skab kom­mer til at kon­kur­re­re om op­ga­ver fra DR på li­ge fod med an­dre pro­duk­tions­sel­ska­ber i mar­ke­det.

Og­så Piv Ber­nth selv af­vi­ser, at der er ta­le om en sparemanøvre.

»Det er slet ik­ke no­get, som DR har va­e­ret in­vol­ve­ret i. Det har ik­ke va­e­ret no­gen nem be­slut­ning, for DR har be­ty­det rig­tig me­get i mit liv,« si­ger Piv Ber­nth.

Piv Ber­nt­hs nye pro­duk­tions­sel­skab får nav­net Ap­ple­tree Pro­duction.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.