SMEDEGAARD: DET BLI­VER SVA­ERT FOR MAERSK

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Tho­mas Sø­gaard Ro­h­de thro@ber­ling­s­ke.dk og Mar­tin Bor­re mbor@ber­ling­s­ke.dk

A.P. Møl­ler-Maersk skal va­e­re »me­get in­nova­tiv,« for at fin­de en af­lø­ser for den ren­tab­le olie­for­ret­ning, som nu er solgt fra, si­ger kon­cer­nens tidl. top­chef.

Trods ud­sig­ten til en rets­sag af­vi­ser de Kon­ser­va­ti­ves ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Na­ser Kha­der, at und­skyl­de for en ra­ek­ke an­kla­ger, han har rejst mod di­rek­tør i or­ga­ni­sa­tio­nen Exitcirk­len She­rin Khankan.

Det gjor­de Kha­der sent man­dag af­ten klart i et op­slag på Face­book.

Her skri­ver den kon­ser­va­ti­ve ord­fø­rer blandt an­det:

»She­rin Khankan har via sin ad­vo­kat gi­vet mig en frist på ti da­ge til at und­skyl­de, at jeg sam­men med to an­dre fol­ke­tings­med­lem­mer har sat spørgs­måls­tegn ved hen­des pro­fes­sio­nel­le vir­ke og re­sul­ta­ter og rejst spørgs­mål om hen­des for­hold til sha­ria.«

»Jeg kun­ne ik­ke drøm­me om at und­skyl­de til en per­son, der med bli­de, harm­lø­se og fl­or­om­vund­ne sa­et­nin­ger ro­man­ti­se­rer sha­ria,« ski­ver Kha­der i op­sla­get.

Den kla­re af­vis­ning fra den kon­ser­va­ti­ve ord­fø­rer kom­mer i kølvan­det på, at She­rin Khankan har lagt op til at rej­se en sag for ae­re­kra­en­ken­de ud­ta­lel­ser mod de tre bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re Na­ser Kha­der, Marcus Knuth (V) og Mar­tin Hen­rik­sen (DF).

Ud­sig­ten til en rets­sag kom­mer som føl­ge af, at de tre po­li­ti­ke­re i sep­tem­ber send­te en e-mail til ord­fø­re­re i Al­ter­na­ti­vet, Det Ra­di­ka­le Ven­stre og SF, hvor de frem­før­te en ra­ek­ke an­kla­ger mod She­rin Khankan og hen­des kol­le­ga i Exitcirk­len, Kha­te­rah Parwa­ni.

I e-mai­len bad de om op­bak­ning til, at en plan­lagt stats­støt­te på 680.000 kro­ner til Exitcirk­len – som ar­bej­der med kvin­der ud­sat for psy­kisk vold og so­ci­al kon­trol – blev an­nul­le­ret på bag­grund af an­kla­ger­ne.

I e-mai­len – som er skre­vet af Na­ser Kha­der – bli­ver She­rin Khankan blandt an­det an­kla­get for ik­ke at vil­le ta­ge af­stand fra ste­ning og sha­ri­a­lov, og at hun har »for­sva­ret pi­skeslags­straf­fen for ut­ro­skab«.

Som føl­ge af de på­stan­de send­te She­rin Khankans ad­vo­kat, Poul Hauch Fen­ger, fre­dag i sid­ste uge et brev til de tre po­li­ti­ke­re, hvor han stil­le­de dem et ul­ti­ma­tum:

De tre po­li­ti­ke­re har ti da­ge til at tra­ek­ke de­res an­kla­ger til­ba­ge og und­skyl­de for dem of­fent­ligt – el­lers for­be­hol­der han sig ret til på She­rin Khankans veg­ne »at ta­ge yder­li­ge­re rets­li­ge skridt« og sagsø­ge dem for injuri­er, op­ly­ste han til Ber­ling­s­ke.

»Ef­ter at ha­ve vendt den an­den kind til Na­ser Kha­ders gen­tag­ne be­skyld­nin­ger mod hen­de igen­nem de se­ne­ste 12-15 år, føl­te hun, at hun nu må sa­et­te ha­e­len ned og ik­ke ac­cep­te­re yder­li­ge­re for­søg på ka­rak­ter­mord,« forklarede Poul Hauch Fen­ger, der er over­be­vist om, at »der i det­te til­fa­el­de er frem­ført ae­re­kra­en­ken­de på­stan­de«.

Na­ser Kha­der af­vi­ser at si­ge und­skyld til She­rin Khankan: »Jeg kun­ne ik­ke drøm­me om at und­skyl­de til en per­son, der med bli­de, harm­lø­se og fl­or­om­vund­ne sa­et­nin­ger ro­man­ti­se­rer sha­ria,« skri­ver han på Face­book. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.