5 spørgs­mål – 5 svar: Så­dan kom en ny prak­sis om lån af lo­ka­ler til ver­den

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Pe­ter Bur­høi og Per­nil­le Drey­er pbu@ber­ling­s­ke.dk og perd@ber­ling­s­ke.dk

1 Hvad si­ger reg­ler­ne?

I for­å­ret 2011 be­slut­te­de Øko­no­mi­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne at sen­de nye ret­nings­linjer for bor­ger­re­pra­e­sen­tan­ter­nes brug af rå­d­hu­sets lo­ka­ler til af­stem­ning i by­rå­ds­sa­len. År­sa­gen var, at de gam­le ret­nings­linjer var ukla­re.

15. ju­ni 2011 blev reg­ler­ne ved­ta­get: »Kom­mu­nen kan ik­ke stil­le lo­ka­ler ve­der­lags­frit til rå­dig­hed til pri­va­te el­ler par­tipo­li­ti­ske ar­ran­ge­men­ter, der ved­rø­rer det par­tipo­li­ti­ske for­mål for det på­ga­el­den­de po­li­ti­ske par­ti«, står der i dem.

2 Hvor­for blev der skabt en ny prak­sis?

I maj 2012 sam­le­de de da­va­e­ren­de grup­pe­for­ma­end sig om­kring et mø­de­bord på rå­d­hu­set i det, man kal­der grup­pe­for­mand­skred­sen.

Un­der punk­tet Even­tu­elt brag­te Flem­m­ing Ste­en Munch, Ven­stres da­va­e­ren­de grup­pe­for­mand, en fo­re­spørgsel om lån af lo­ka­le til bryl­lups­re­cep­tion på veg­ne af lo­kal­po­li­ti­ke­ren Ce­ci­lia Lon­ningSko­v­gaard (V) med til bor­det.

Grup­pe­for­mand­skred­sen gav grønt lys til re­cep­tio­nen og fik den sank­tio­ne­ret af che­fen for Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nens Se­kre­ta­ri­at, Flem­m­ing Dub­gaard, samt en jurist fra sam­me sted.

Man­ge år se­ne­re, da An­na Mee Al­ler­s­lev spurg­te om lov til at hol­de bryl­lups­re­cep­tion i grup­pe­for­mand­skred­sen, fulg­te man den prak­sis, der blev skabt med Lon­ning-Sko­v­gaard.

3 Hvem delt­og på mø­det i 2012?

Der er ik­ke re­fe­rat fra mø­det, hvor­for det er sva­ert at få det ful­de overblik, men Ber­ling­s­ke har gen­nem de se­ne­ste må­ne­der va­e­ret i kon­takt med en ra­ek­ke af de da­va­e­ren­de grup­pe­for­ma­end. Klaus My­gind (SF), Rik­ke Lauritzen (EL) og Mo­gens Løn­borg (K) hu­sker ik­ke drøf­tel­sen om lo­kale­ud­lån til bryl­lup.

Ven­stres da­va­e­ren­de grup­pe­for­mand, Flem­m­ing Ste­en Munch, var til ste­de. Jes­per Chri­sten­sen (S) erin­drer ik­ke mø­det, skri­ver han til Ber­ling­s­ke. Dansk Fol­ke­par­tis da­va­e­ren­de grup­pe­for­mand, den nu­va­e­ren­de kul­tur­borg­me­ster, Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, er ik­ke vendt til­ba­ge på Ber­ling­s­kes hen­ven­del­se. Som over­borg­me­ster delt­og og­så Frank Jen­sen på mø­det.

4 Hvem har lånt lo­ka­ler?

Iføl­ge en ak­tind­sigt har 15 med­lem­mer af Kø­ben­havns Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion si­den 2011 lånt et lo­ka­le.

Ti har va­e­ret fød­sels­dags-, af­skeds- el­ler ju­bila­e­ums­re­cep­tio­ner, hvor og­så sam­ar­bejds­part­ne­re og po­li­ti­ske kol­le­ger var in­vi­te­ret. Over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) holdt sin 50 års fød­sels­dags­re­cep­tion i Festsa­len 27. Maj 2015, men og­så borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev (V), borg­me­ster Nin­na Thomsen (SF) og for­hen­va­e­ren­de borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­lev har holdt fød­sels­dags­re­cep­tio­ner.

Der­u­d­over har fi­re med­lem­mer be­nyt­tet Festsa­len i for­bin­del­se med de­res bryl­lup; SFs spids­kan­di­dat, Sis­se Ma­rie Wel­ling; Ven­stres spids­kan­di­dat, Ce­ci­lia Lon­ningSko­v­gaard; Hen­rik Nord fra de Ra­di­ka­le og Pe­ter Thie­le fra SF, mens An­na Mee Al­ler­s­lev lån­te Rå­d­hus­hal­len til sin. Sis­se Ma­rie Wel­ling blev som den ene­ste af de fem kun vi­et på Rå­d­hu­set og holdt ik­ke sin re­cep­tion på ste­det. An­na Mee Al­ler­s­lev og Ce­ci­lia Lon­ning- Sko­v­gaard blev iføl­ge ak­tind­sig­ten ik­ke vi­et på Rå­d­hu­set, men be­nyt­te­de kun dets lo­ka­ler til en re­cep­tion. An­na Mee Al­ler­s­lev, Hen­rik Nord og Ce­ci­lia Lon­ningSko­v­gaard har be­talt pri­sen for le­je til­ba­ge.

5 Hvad sker der nu?

Grup­pe­for­ma­en­de­ne er ble­vet eni­ge om, at der skal stør­re skrift­lig­hed ind i grup­pe­for­mand­skred­sen og ta­ges re­fe­ra­ter i frem­ti­den. Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nens Se­kre­ta­ri­at er i fa­erd med at fa­er­dig­gø­re en re­de­gø­rel­se af for­lø­bet, der først sen­des til Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nen 30. novem­ber og der­na­est til An­ke­sty­rel­sen.

Øko­no­mi­for­valt­nin­gen er i fa­erd med at ud­ar­bej­de nye og me­re kla­re reg­ler for ud­lån af lo­ka­ler til po­li­ti­ke­re, som la­eg­ges frem i Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nen.

Over­borg­me­ster Frank Jen­sen kan godt se i baks­pej­let, at det kan se ud som om, at fol­ke­valg­te har få­et no­get, an­dre kø­ben­hav­ne­re ik­ke har få­et. Ar­kiv­fo­to: An­ne Ba­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.