Ma­cron er varm på Ves­ta­ger

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Mar­tin Tøn­ner mart@ber­ling­s­ke.dk

dent på am­bi­tio­ner om at genop­fin­de ik­ke blot sit eget land og­så re­sten Eu­ro­pa ved hja­elp af et op­rør fra mid­ten? Iføl­ge kil­der ta­et på Em­ma­nu­el Ma­cron, som ma­ga­si­net Po­li­ti­co har talt med, top­per Ves­ta­ger da og­så den fran­ske pra­esi­dents li­ste over fa­vo­rit­ter, når der om to år skal fin­des en af­lø­ser for Je­an-Clau­de Jun­ck­er.

Jun­ck­er har al­le­re­de med­delt, at han ik­ke øn­sker at fortsaette som kom­mis­sions­for­mand, når hans em­beds­pe­ri­o­de ud­lø­ber. Det vil for Ma­cron va­e­re en ka­er­kom­men lej­lig­hed til at for­sø­ge at få ind­sat en yn­gre og me­re dy­na­misk al­li­e­ret på den me­get syn­li­ge post. Og skal man tro Po­li­ti­co, fo­re­tra­ek­ker han alt­så den dan­ske kom­mis­sa­er, som han des­u­den swin­ger godt med på det per­son­li­ge plan – og­så selv om Ves­ta­ger har vist, at hun hel­ler ik­ke er ban­ge for at ta­le Pa­ris midt i mod.

Fle­re for­hold ta­ler imid­ler­tid imod, at Ma­cron, når det kom­mer til styk­ket, va­el­ger at føl­ge sit »hjer­te«. Først og frem­mest op­stod der i for­bin­del­se med eu­ro­pa­par­la­mentsval­get i 2014 enig­hed om, at for­man­den så vidt mu­ligt skal fin­des in­den for den stør­ste grup­pes raekker. Jun­ck­er er så­le­des kon­ser­va­tiv, mens Ves­ta­gers Ra­di­ka­le Ven­stre til­hø­rer den li­be­ra­le ALDE-grup­pe, der er par­la­men­tets tred­je­stør­ste og klart min­dre end den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske.

Det kan aen­dre sig, hvis Ma­cron va­el­ger at mel­de sit nystif­te­de par­ti Le Ré­pu­blique en Mar­che (LRM) ind i ALDE. Men spørgs­må­let er om LRM som re­ge­rings­par­ti et af EUs vig­tig­ste lan­de, kan fin­de sig til ret­te i den li­be­ra­le grup­pes bro­ge­de ska­re.

Ves­ta­ger op­fyl­der hel­ler ik­ke de uskrev­ne reg­ler om, at for­man­den skal ha­ve en for­tid som re­ge­rings­chef samt kom­me fra et land, der er med­lem af eu­ro­en. En­de­lig vil det va­e­re et brud med al skik og brug, hvis Ma­cron und­la­der at bak­ke op om sand­syn­li­ge fran­ske kan­di­da­ter. Ek­sem­pel­vis hans tid­li­ge­re re­ge­rings­kol­le­ga øko­no­mi­kom­mis­sa­er Pi­er­re Moscovi­ci samt che­fen for EUs team i Bre­xit­for­hand­lin­ger­ne, Mi­chel Bar­ni­er, der er kon­ser­va­tiv, og an­gi­ve­ligt ta­el­ler den ty­ske kans­ler, An­gela Mer­kel, blandt si­ne støt­ter.

Det vil­le, som det fran­ske eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem Alain La­mas­sou­re be­ma­er­ker over for Po­li­ti­co, se tem­me­lig ma­er­ke­ligt ud, hvis Ma­cron støt­te­de en kan­di­dat fra et an­det land mod en fransk­mand, som stil­le­de op med støt­te fra det ty­ske re­ge­rings­par­ti CDU. På den an­den si­de vil­le det og­så va­e­re ut­ra­di­tio­nelt og sa­er­de­les »eu­ro­pa­ei­sk« samt der­med helt i den un­ge og møn­ster­bry­den­de fran­ske pra­esi­dents ånd.

Mar­tin Tøn­ner er Ber­ling­s­kes korrespondent i Sy­d­eu­ro­pa

Mar­gret­he Ves­ta­ger er an­gi­ve­ligt den fran­ske pra­esi­dents bedste bud på en kom­men­de for­mand for EU-Kom­mis­sio­nen. Fo­tos:Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.