Iran af­slut­ter red­nings­ind­sats ef­ter jord­s­ka­elv

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Red­nings­ak­tio­ner­ne i Iran blev i går indstil­let i de om­rå­der, der blev ramt af et kraf­tigt jord­s­ka­elv, som har dra­ebt mindst 450 men­ne­sker og ska­det tu­sind­vis an­dre.

»Red­nings­ak­tio­ner­ne i den ve­st­li­ge Ker­mans­hah-provins er af­slut­tet,« si­ger Pir-Hos­se­in Ko­li­vand, chef for Irans nød­be­red­skab, til den stats­li­ge TV-ka­nal.

Det kraf­ti­ge ska­elv ram­te 31 ki­lo­me­ter uden for den iraki­ske by Ha­lab­ja, men det er i Iran, at ska­den er størst.

Sar­pol-e Za­hab, der ligger om­kring 15 ki­lo­me­ter fra gra­en­sen til Irak, blev va­erst ramt.

Irans øver­ste le­der, ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei, kon­do­le­re­de man­dag over for de be­rør­te og op­for­dre­de myn­dig­he­der­ne til at gø­re alt for at hja­el­pe de be­rør­te.

Iransk po­li­ti og Re­vo­lu­tions­gar­den blev ind­sat i de ram­te om­rå­der søn­dag af­ten, og red­nings­ar­bej­de­re har mi­nu­tiøst gen­nem­søgt de sam­men­styr­te­de byg­nin­ger ef­ter over­le­ven­de. Men iføl­ge de iran­ske myn­dig­he­der er chan­cer­ne for at fin­de over­le­ven­de nu ek­stremt små.

Iran og Irak mang­ler jord­s­ka­elvs­sik­ring, selv om de ligger ek­stremt ud­sat for jord­s­ka­elv på gra­en­sen mel­lem to tek­to­ni­ske pla­der.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.