Kend­te kra­e­ver mil­li­ongodt­gø­rel­se ef­ter Se og Hør-sa­gen

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Chri­sten­sen. Og­så Rig­mor Zo­bel og Re­mee er blandt hans kli­en­ter.

Kra­vet om øko­no­misk kom­pen­sa­tion er en ven­tet ud­lø­ber af den sto­re Se og Hør-sag, der er ble­vet kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le.

I novem­ber sid­ste år blev en stri­be per­so­ner dømt i sa­gen, her­un­der de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en.

Un­der straf­fesa­gen i Glo­strup forklarede fle­re af de foru­ret­te­de, hvor­dan uge­bla­dets over­våg­ning har på­vir­ket de­res liv.

Ek­sem­pel­vis kun­ne TV-va­er­ten Li­ne Baun Da­ni­el­sen forta­el­le om jour­na­li­ster fra Se og Hørs på­fal­den­de ev­ne til at spo­re hen­de. Og om hvor­dan det fik hen­de til at tviv­le på si­ne al­ler­na­er­me­ste.

»Det var mi­stil­lid, og det var mi­stro, sag­de TV-va­er­ten, der på et tids­punkt blev så pa­ra­noid, at hun be­skyld­te sin ka­e­re­ste for at tip­pe Se og Hør.

For­kla­rin­gen var dog en gan­ske an­den. Nem­lig at en it-ope­ra­tør hos Nets gen­nem fle­re år over­vå­ge­de de kend­tes brug af kre­dit­kort. Op­lys­nin­ger­ne solg­te han til Se og Hør, som på den må­de kun­ne jag­te de kend­te.

I alt me­ner man, at over 100 kend­te er ble­vet over­vå­get af Se og Hør, og det er man­ge af dem, der nu kra­e­ver kom­pen­sa­tion.

Ad­vo­kat Bri­an Lar­sen op­ly­ser, at han ud over de 19 sagsø­ge­re re­pra­e­sen­te­rer en stri­be an­dre kend­te, og at der me­get vel kan kom­me nye krav fra dem.

Det har tid­li­ge­re va­e­ret frem­me, at den ra­di­ka­le EU-par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen kra­e­ver en kom­pen­sa­tion på en kvart mil­li­on.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.