Nu hu­sker USAs ju­stits­mi­ni­ster plud­se­lig et mø­de

Sam­ti­dig med at Jeff Ses­sions – pres­set af pra­esi­dent Trump – ser på mu­lig­he­den af en un­der­sø­gel­se af Cl­in­ton, ved­står han nu et mø­de med en sig­tet rå­d­gi­ver.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Mi­cha­el Bjer­re mic@ber­ling­s­ke.dk

USAs ju­stits­mi­ni­ster, Jeff Ses­sions, hu­sker nu al­li­ge­vel en per­son fra Do­nald Trumps kampag­ne­stab, der kom­mu­ni­ke­re­de med rus­ser­ne un­der den ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg­kamp sid­ste år – nem­lig sta­bens uden­rigs­po­li­ti­ske rå­d­gi­ver, Ge­or­ge Pa­padopoulos.

Pa­padopoulos er af den sa­er­li­ge un­der­sø­ger, Ro­bert Mu­el­ler, sig­tet for at ha­ve er­kendt at ha­ve lø­jet over for FBI om, at rus­si­ske kon­tak­ter i for­å­ret sid­ste år til­bød ham »sm­uds« på Hil­lary Cl­in­ton fra tu­sind­vis af ha­ck­e­de e-mails.

Pa­padopoulos har og­så for­talt Mu­el­lers team, at han un­der et mø­de på Trump Ho­tel i Was­hin­g­ton i marts 2016 for­tal­te Ses­sions om rus­si­ske kon­tak­ter, der kun­ne hja­el­pe med at ar­ran­ge­re et mø­de mel­lem Trump og den rus­si­ske pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin.

Un­der en hø­ring i Kon­gres­sen tirs­dag sag­de Ses­sions, at han »al­tid har for­talt sand­he­den«, men han nu ved­stod at ha­ve talt med Pa­padopoulos. Un­der en tid­li­ge­re hø­ring i Re­pra­e­sen­tan­ter­nes hus i ok­to­ber sag­de Ses­sions el­lers, at han ik­ke kend­te til en ene­ste i Trumps kampag­ne­stab, som han selv var en del af, der kom­mu­ni­ke­re­de med rus­ser­ne.

Men ef­ter at sig­tel­sen mod Pa­padopoulos for ny­lig blev of­fent­lig­gjort, og et fo­to fra mø­det på Trump Tower med bå­de Trump, Ses­sions og Pa­padopoulos ved mø­de­bor­det be­gynd­te at cir­ku­le­re i pres­sen, sag­de Ses­sions un­der hø­rin­gen tirs­dag:

»Jeg hu­sker nu mø­det i marts 2016 på Trump Ho­tel, som Pa­padopoulos delt­og i, men jeg har in­gen klar erin­dring om de­tal­jer­ne i det, han sag­de på mø­det.«

Ses­sions til­fø­je­de om Mu­el­lers de­tal­je­re­de an­kla­ge­skrift mod Pa­padopoulos:

»Ef­ter at ha­ve la­est hans for­kla­ring, og i for­hold til hvor­dan jeg bedst hu­sker det, me­ner jeg, at jeg vil­le gø­re det klart for ham, at han ik­ke var be­myn­di­get til at re­pra­e­sen­te­re kampag­nen over for den rus­si­ske re­ge­ring el­ler no­gen an­den uden­land­sk re­ge­ring for den sags skyld. Men jeg hu­ske­de ik­ke den­ne be­gi­ven­hed for et par uger si­den, idet den fandt sted 18 må­ne­der før min hø­ring. Og jeg vil­le ger­ne ha­ve rap­por­te­ret, at jeg hav­de hu­sket det, for jeg gik op imod hans for­slag, som jeg fandt for­kert.«

For­ud for hø­rin­gen kom det des­u­den frem i fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er, at Jeff Ses­sions har bedt em­beds­ma­end i justits­mi­ni­ste­ri­et om at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at ud­pe­ge en an­den sa­er­lig un­der­sø­ger, som skal un­der­sø­ge Trumps mod­stan­der un­der sid­ste års valg­kamp, Hil­lary Cl­in­ton.

Det­te sker ef­ter pres fra pra­esi­dent Trump, der åbent har op­for­dret til det på Twit­ter for at fjer­ne op­ma­er­k­som­he­den fra Mu­el­lers un­der­sø­gel­se af mu­ligt af­talt spil mel­lem Kreml og Trumps kampag­ne­stab.

Det­te har ført til an­kla­ger om til­stan­de som i en »ba­nan­re­pu­blik«, som New York Ti­mes skri­ver. For si­den Wa­ter­ga­te-skan­da­len har det va­e­ret prak­sis, at en pra­esi­dent ik­ke kun­ne be­stil­le så­dan­ne un­der­sø­gel­ser for at for­hin­dre en pra­esi­dent i at bru­ge or­dens­mag­tens de­par­te­men­ter mod po­li­ti­ske mod­stan­de­re.

Mi­cha­el Bjer­re er Ber­ling­s­kes korrespondent i USA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.