Ef­ter Trumps Asi­en-tur­né: Han­delskri­gen sy­nes af­bla­est

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Mik­kel Da­ni­el­sen mi­kd@ber­ling­s­ke.dk

Sid­ste år men­te Do­nald Trump, at Ki­na var i fa­erd med at »vold­ta­ge« USAs øko­no­mi. Nu kan pra­esi­den­ten sag­tens for­stå ki­ne­ser­ne.

Si­den Do­nald Trump kom til mag­ten i USA med sin Ame­ri­ca First-po­li­tik og vold­som­me kri­tik af Ki­na, har øko­no­mi­ske ana­ly­ti­ke­re ver­den over fryg­tet en han­delskrig mel­lem klo­dens to stør­ste øko­no­mi­er.

Men ef­ter at ha­ve fulgt den ame­ri­kan­ske pra­esi­dents net­op af­slut­te­de tur til Asi­en, vur­de­rer blandt an­dre Syd­banks che­fø­ko­nom, Ja­cob Gra­ven, nu, at han­delskri­gen umid­del­bart er ble­vet af­va­er­get.

»Man­ge – in­klu­si­ve jeg selv – fryg­te­de Trumps pro­tek­tio­nis­me. En han­delskrig med Ki­na hav­de va­e­ret en ka­ta­stro­fe, der kun­ne brem­se den glo­ba­le va­ekst. Men den ri­si­ko er nu me­get min­dre. Trump ser ud til at va­e­re vendt på en tal­ler­ken,« si­ger han.

Un­der­vejs på sin 12 da­ge lan­ge rund­t­ur i Asi­en mød­tes pra­esi­den­ten blandt an­dre med sin ki­ne­si­ske kol­le­ga, Xi Jin­ping. Og i Bei­jing hav­de Trump til­sy­ne­la­den­de lagt låg på de skarpe hold­nin­ger, han tid­li­ge­re har haft til Ki­nas han­dels­me­to­der.

De to stats­le­de­re gav i sid­ste uge håndslag på at gen­nem­fø­re for­ret­nings­af­ta­ler til me­re end 1.500 mil­li­ar­der kro­ner. Trump kald­te Xi »a ve­ry spe­ci­al man« og sag­de, at ki­ne­ser­ne ik­ke er skyld i USAs un­der­skud i sam­hand­len mel­lem de to lan­de.

»Hvem kan be­brej­de et land for at ud­nyt­te et an­det land til gavn for sin egen be­folk­ning. Jeg gi­ver Ki­na stor ros,« sag­de Trump un­der en ta­le i Bei­jing.

Den Do­nald Trump, som for­søg­te at be­sej­re Hil­lary Cl­in­ton op til pra­esi­dentval­get, hav­de et helt an­det syn på ki­ne­ser­ne. Han men­te, at Ki­na »hav­de vold­ta­get« USA med sin sto­re eks­port til det ame­ri­kan­ske mar­ked. Det var ki­ne­ser­nes skyld, at in­du­stri­ar­bejds­plad­ser måt­te luk­ke i USA. Ki­ne­ser­ne hav­de stjå­let ame­ri­kan­ske tek­no­lo­gi­er, og de hav­de de­va­lu­e­ret yu­a­nen for at smadre USAs eks­port­mu­lig­he­der.

Der var stort set ik­ke det on­de i den ame­ri­kan­ske øko­no­mi, som Ki­na ik­ke kun­ne be­brej­des for iføl­ge Trump.

USA måt­te der­for gå i han­delskrig og op­sa­et­te hø­je told­mu­re på ki­ne­si­ske va­rer for at brem­se de­res frem­fa­erd, lød trus­len.

Vå­ben­hvi­len er en kon­se­kvens af, at hver­ken USA el­ler Ki­na i vir­ke­lig­he­den har no­get at vin­de på en han­delskrig, me­ner Al­lan von Me­hren, der er che­f­a­na­ly­ti­ker med fo­kus på Ki­na i Dan­ske Bank.

Ki­na er et vig­tigt eks­port­mar­ked for ame­ri­kan­ske virksomheder. Og Xi Jin­ping har brug for USA.

»Det sto­re han­dels­un­der­skud, som USA har i for­hold til Ki­na, er jo om­vendt et stort ki­ne­sisk over­skud. I sid­ste en­de be­ty­der det me­re end de po­li­ti­ske ue­nig­he­der,« si­ger Al­lan von Me­hren.

Ame­ri­ca First le­ver end­nu

Og­så Syd­koreas og Ja­pans han­dels­me­to­der har tid­li­ge­re va­e­ret gen­stand for hår­de ord fra Do­nald Trump. Men og­så den kri­tik var sat på lyd­løs un­der Asi­en-tur­néen.

Det be­ty­der dog ik­ke, at Trump fuld­sta­en­dig har af­bla­est sin pro­tek­tio­ni­sti­ske øko­no­mi­ske po­li­tik. Un­der et mø­de med fle­re le­de­re fra Asi­en og Stil­le­havs­om­rå­det stil­le­de Trump sig op på ta­ler­sto­len og gen­tog fle­re gan­ge sit Ame­ri­ca First-slo­gan.

Men det er ef­ter­hån­den ble­vet van­ske­ligt at reg­ne ud, hvad Do­nald Trump egent­lig me­ner, når han fast­slår, at Ame­ri­kas øko­no­mi skal kom­me først.

»Told­mu­re, der skul­le la­eg­ge hø­je af­gif­ter på im­port fra ud­lan­det, var hans helt sto­re slagnum­mer un­der valg­kam­pen. Men de bli­ver ik­ke rig­tigt til no­get ind­til vi­de­re,« si­ger Ja­cob Gra­ven.

Trump har dog gjort al­vor af de­le af sin Ame­ri­ca First-stra­te­gi. Blandt an­det da han først på året an­nul­le­re­de den sto­re Stil­le­havs-han­del­s­af­ta­le, som hans for­ga­en­ger, Ba­ra­ck Oba­ma, hav­de for­hand­let på plads. I ste­det vil pra­esi­den­ten fo­ku­se­re på bi­la­te­ra­le af­ta­ler med en­kel­te lan­de.

Do­nald Trump og Xi Jin­ping i Bei­jing 9. novem­ber. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.