Pu­tin ban­ker ho­ve­d­et mod Trump-mu­ren

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Si­mon Kru­se er Ber­ling­s­kes korrespondent i Moskva SI­MON KRU­SE

De har ul­met la­en­ge, men ef­ter det ny­li­ge top­mø­de i Viet­nam fik de rus­si­ske fru­stra­tio­ner frit løb. Set fra Moskva var det hur­ti­ge hånd­tryk mel­lem Do­nald Trump og Vla­di­mir Pu­tin i bedste fald en skuf­fel­se og i va­er­ste fald di­rek­te yd­my­gen­de.

Mens ame­ri­kan­ske kom­men­ta­to­rer zoo­me­de ind på Trumps tro­skyl­di­ge vi­de­re­gi­vel­se af Pu­tins for­sik­rin­ger om ik­ke­ind­blan­ding i det ame­ri­kan­ske valg, lå de rus­si­ske for­vent­nin­ger nem­lig et gan­ske an­det sted.

Rus­si­ske diplo­ma­ter hav­de i uger­ne op til top­mø­det ar­bej­det in­tenst på at få et for­melt mø­de mel­lem de to stats­le­de­re i stand. De var sten­sik­re på, at det vil­le lyk­kes, og før Pu­tins afrej­se til Viet­nam ud­send­te Rusland en of­fi­ci­el med­del­el­se om mø­det. Det gav smerte­ligt bag­slag, da Trumps tals­per­son få ti­mer se­ne­re sag­de det mod­sat­te. Der var ik­ke plan­lagt no­get mø­de. Men det kun­ne da godt va­e­re, at de to vil­le bum­pe ind i hin­an­den un­der top­mø­det så­dan helt ufor­melt, lød det.

Si­den fulg­te hek­tisk ak­ti­vi­tet i kulis­sen. Rus­si­ske og ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter for­søg­te at fin­de et kom­pro­mis mel­lem et stå­en­de hånd­tryk og et mø­de­bord. Re­sul­ta­tet blev na­er­me­re det før­ste, og det var ik­ke det, Vla­di­mir Pu­tin var rejst til Viet­nam for.

Da den rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ster kort ef­ter trå­d­te frem på rus­sisk TV, bad han ir­ri­te­ret jour­na­li­sten om at »spør­ge ame­ri­ka­ner­ne om«, hvor­for mø­det ik­ke fandt sted. »Ame­ri­ka­ner­ne vi­ste in­gen flek­si­bi­li­tet, og desva­er­re til­bød de in­gen al­ter­na­ti­ve for­slag,« istem­te Pu­tins tals­mand, Dmi­trij Peskov. Trump og Pu­tin fik dog gi­vet hånd ind­til fle­re gan­ge, hvil­ket gav mu­lig­hed for de kor­te sam­ta­ler, der se­ne­re fik Trump på gla­tis.

For hans mod­stan­de­re hjem­me i USA klin­ge­de be­ma­er­k­nin­gen af, at Pu­tin igen var lø­bet om hjør­ner med ham. Set fra Moskva af­spej­le­de epi­so­den na­er­me­re dyb­den af kri­sen i for­hol­det.

Kreml hav­de ef­ter alt at døm­me lagt op til sub­stan­ti­el­le drøf­tel­ser om Sy­ri­en. Pu­tin hav­de for­ud for det ven­te­de mø­de be­søgt le­de­re fra Tyr­ki­et og Iran.

Iføl­ge ana­ly­ti­ke­ren Alek­s­an­dr Sju­mi­lin vil­le Moskva lod­de mu­lig­he­den for at ned­trap­pe sin til­ste­de­va­e­rel­se i Sy­ri­en og i bedste fald sik­re Trumps op­bak­ning til Pu­tins over­ord­ne­de til­gang til kon­flik­ten, nem­lig at Bas­har al-As­sad er løs­nin­gen på de fle­ste pro­ble­mer.

Det sid­ste vil­le ha­ve va­e­ret en diplo­ma­tisk sejr for Moskva. Der­for be­gra­ed det re­ge­ren­de par­ti na­tur­ligt nok, at for­hand­lings­pa­pi­rer­ne knapt blev pak­ket ud af kuf­fer­ten.

Det var ik­ke for­vent­nin­gen for et år si­den, da mindst én rus­sisk par­ti­le­der fejre­de Trumps valgsejr med champag­ne i lan­dets par­la­ment. I ste­det har den på­gå­en­de un­der­sø­gel­se af ind­blan­ding i det ame­ri­kan­ske valg gjort Rusland så po­li­tisk gif­tigt for Trump, at Moskva-po­li­ti­ke­re nu ta­ler om en for­va­er­ring sna­re­re end en for­bed­ring af for­hol­det si­den Ba­ra­ck Oba­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.