Øjen­vid­ner: Kamp­vog­ne hol­der uden for Zim­bab­wes ho­ved­stad

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Øjen­vid­ner så i går ef­ter­mid­dag set fi­re kamp­vog­ne na­er­me sig Zim­bab­wes ho­ved­stad, Ha­ra­re, forta­el­ler de til nyheds­bu­reau­et Reuters.

Det sam­me mel­der øjen­vid­ner til nyheds­bu­reau­et AFP.

Det er ik­ke unor­malt, at kamp­vog­ne kø­rer på den stra­ek­ning mod ho­ved­sta­den. Men det sker, en dag ef­ter at le­de­ren af lan­dets va­eb­ne­de styr­ker, ge­ne­ral Con­stan­ti­no Chiwen­ga, sag­de, han var klar til at »tra­e­de til« og sa­et­te en stop­per for ud­rens­nin­gen af den af­sat­te vi­ce­pra­esi­dent Em­mer­son Mnan­gagwas til­ha­en­ge­re.

»Vi må min­de dem, der står bag de ak­tu­el­le for­ra­e­de­ri­ske ra­e­ve­stre­ger, om, at når det kom­mer til at be­skyt­te vo­res re­vo­lu­tion, vil mi­li­ta­e­ret ik­ke tø­ve med at tra­e­de til,« sag­de ge­ne­ra­len.

Vi­ce­pra­esi­den­ten blev fy­ret 6. novem­ber af lan­dets man­ge­åri­ge pra­esi­dent, Ro­bert Mu­ga­be. Han be­grun­de­de sin af­ske­di­gel­se med, at Em­mer­son Mnan­gagwa hav­de pla­ner om at over­ta­ge mag­ten. Men fy­rin­gen ud­la­eg­ges af iagt­ta­ge­re som en del af Mu­ga­bes plan om at kø­re sin kone, Gra­ce, i stil­ling som Zim­bab­wes na­e­ste pra­esi­dent.

Ro­bert Mu­ga­be, der af man­ge er kri­ti­se­ret for at over­tra­e­de men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, har stå­et i spid­sen af lan­det de se­ne­ste 37 år.

Un­der Mu­ga­bes lan­ge sty­re har mi­li­ta­e­ret spil­let en vig­tig rol­le. Og ge­ne­ral Con­stan­ti­no Chiwen­gas ad­var­sel i går vid­ner for før­ste gang om en split­tel­se mel­lem ha­e­ren og den 93-åri­ge pra­esi­dent og hu­stru­en.

52-åri­ge Gra­ce Mu­ga­be har op­nå­et en stor til­ha­en­ger­ska­re i ung­doms- af­de­lin­gen i ae­g­te­fa­el­lens par­ti, Za­nuPF.

Det har skabt util­freds­hed med hen­de blandt de en­gang så magt­ful­de mi­li­ta­er­folk, der ka­em­pe­de for Zim­bab­wes selv­sta­en­dig­hed, og som tid­li­ge­re hav­de tun­ge po­si­tio­ner i Mu­ga­bes re­ge­ring og Za­nu-PF. Ritzau

Ge­ne­ral Con­stan­ti­no Chiwen­ga (tv.) og lan­dets man­ge­åri­ge pra­esi­dent, Ro­bert Mu­ga­be (th.). Ar­kiv­fo­to: Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.