Kø­ben­havnsk bryl­lups­bal­la­de kan sva­ek­ke de Ra­di­ka­le overalt

De Ra­di­ka­les valg­kamp fik en ska­ev start med sa­gen om An­na Mee Al­ler­s­levs bryl­lups­re­cep­tion. Par­ti­et tror dog sta­dig på et godt valg, men bal­la­den i ho­ved­sta­den ri­si­ke­rer at smit­te af i re­sten af lan­det, si­ger valg­for­sker.

Berlingske Tidende - - KOMMUNALVALG NYHEDER #KV17 - Af Thue Ahrenkil­de Holm thho@ber­ling­s­ke.dk

Po­li­tisk var fe­sten for­bi, bare få må­ne­der ef­ter at An­na Mee Al­ler­s­lev i au­gust først var strø­get op ad kir­ke­gul­vet og si­den hav­de holdt bryl­lups­re­cep­tion i rå­d­hus­hal­len på Kø­ben­havns Rå­d­hus. Den ra­di­ka­le valg­kamp nå­e­de kun li­ge ak­ku­rat at kom­me i om­drej­nin­ger, in­den An­na Mee Al­ler­s­lev i ok­to­ber trak sig som bå­de be­ska­ef­ti­gel­ses- og in­te­gra­tions­borg­me­ster og spids­kan­di­dat for sit par­ti til kom­mu­nalval­get i Kø­ben­havn 21. novem­ber.

En ra­ek­ke møgs­a­ger, blandt an­det om An­na Mee Al­ler­s­levs gra­tis lån af den for al­min­de­li­ge kø­ben­hav­ne­re 65.000 kro­ner dy­re rå­d­hus­sal, hav­de ta­e­ret på op­bak­nin­gen til hen­de i det kø­ben­havn­ske bag­land. Men sa­gen ri­si­ke­rer, selv ef­ter Al­ler­s­levs af­gang, at for­år­sa­ge sa­et­nings­rev­ner i den ra­di­ka­le høj­borg.

I Kø­ben­havn fik de Ra­di­ka­le med 11,2 pro­cent af stem­mer­ne stør­re op­bak­ning end i no­gen an­den kom­mu­ne til kom­mu­nalval­get i 2013, og to me­nings­må­lin­ger fra den se­ne­ste uge har vist, at par­ti­et står til at gå op mod to-tre pro­cent­po­int til­ba­ge sam­men­lig­net med den­gang.

Al­li­ge­vel er Mia Ny­e­gaard op­ti­mist. Hun er ny ra­di­kal spids­kan­di­dat i Kø­ben­havn og hå­ber på at vin­de sam­me op­bak­ning som til det se­ne­ste valg. Iføl­ge Mia Ny­e­gaard spør­ger al­min­de­li­ge bor­ge­re hen­de ik­ke la­en­ge­re til sa­gen om An­na Mee Al­ler­s­lev.

»Det er rig­tigt. Jeg tror fak­tisk, at jour­na­li­ster har spurgt mig me­re end no­gen an­dre,« si­ger Mia Ny­e­gaard, der i langt hø­je­re grad, si­ger hun, bli­ver spurgt ind til so­ci­alt ud­sat­te, hjem­løs­hed og »at vi skal ha­ve en grøn og kli­ma­sik­ret by«.

Sam­me to­ner ly­der fra de Ra­di­ka­les lands­for­mand, Svend Thor­hau­ge:

»Det er klart, at li­ge mens det stod på, var der man­ge spørgs­mål på ga­den, og­så i an­dre by­er end Kø­ben­havn, men nu hand­ler det om børn, un­ge og ud­dan­nel­se og de lo­kal­sam­fund, som kom­mu­nal­po­li­tik­ken har ind­fly­del­se på.«

De Ra­di­ka­les tu­mul­ta­ri­ske kø­ben­hav­ner­valg­kamp kan dog få na­tio­nal be­tyd­ning. Det vur­de­rer valg­for­sker Mar­tin Vi­na­es Lar­sen fra statskund­skabsin­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Vi ved, at hvis der er ne­ga­tiv om­ta­le af par­ti­et, er det no­get, der går ud over par­ti­et i al­le kom­mu­ner. Det så vi og­så ved det se­ne­ste kom­mu­nalvalg, hvor der var me­get ne­ga­tiv om­ta­le af Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og GGGIsa­gen, og ana­ly­ser pe­ger på, at det ko­ste­de Ven­stre et end­nu bed­re kom­mu­nalvalg,« si­ger Mar­tin Vi­na­es Lar­sen og til­fø­jer, at »Kø­ben­havn er jo en stor kom­mu­ne, og der­for får det enormt me­get me­di­e­op­ma­er­k­som­hed«:

»Det hav­de nok få­et lidt min­dre op­ma­er­k­som­hed, hvis An­na Mee Al­ler­s­lev var ble­vet gift på rå­d­hu­set i Hvi­d­ov­re. På den må­de er det kom­met til at teg­ne par­tiets valg­kamp.«

Det ra­di­ka­le dan­marks­kort er i for­vej­en ik­ke rig på høj­bor­ge. Hvor de Kon­ser­va­ti­ve har fle­re sta­er­ke ba­stio­ner i kø­ben­havns­om­rå­det, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn og Ven­stre i Ve­stjyl­land, er de Ra­di­ka­le al­drig ble­vet et stort, kom­mu­nalt par­ti, si­ger Mar­tin Vi­na­es Lar­sen.

»De­res va­el­ge­re er me­get geo­gra­fisk spredt. Det er først for ny­lig, at de Ra­di­ka­le er ble­vet et rig­tigt by­par­ti,« si­ger han og for­kla­rer det med, at de Ra­di­ka­le i dag har en pro­fil, som er me­get kosmopo­li­tisk.

»Den dér gam­le hus­mands­frak­tion er ik­ke li­ge så stor. Der var en del i de Ra­di­ka­le med land­lig til­knyt­ning, men man­ge af dem stem­mer nu på Li­be­ral Al­li­an­ce,« til­fø­jer han.

De Ra­di­ka­le har i dag borg­mester­po­sten i Re­bild Kom­mu­ne og en res­sort­borg­mester­post i Kø­ben­havn, mens gam­le høj­bor­ge som Ski­ve og Hol­ba­ek er fal­det i de se­ne­re år­ti­er. I Hol­ba­ek fik par­ti­et med ot­te pro­cent af stem­mer­ne til kom­mu­nalval­get i 2013 et godt re­sul­tat sam­men­lig­net med an­dre kom­mu­ner, men til sam­men­lig­ning kun­ne par­ti­et til kom­mu­nalval­get i 2005 vin­de bå­de borg­mester­ka­e­de og 17,4 pro­cent op­bak­ning sam­me sted.

Iføl­ge statskund­skabs­lek­tor Flem­m­ing Juul Christiansen fra Roskil­de Uni­ver­si­tet er de Ra­di­ka­le et par­ti, »som i de se­ne­re år­ti­er isa­er er ble­vet ur­bant og har mi­stet op­bak­ning uden for by­er­ne«. Al­li­ge­vel knyt­ter lands­for­mand Svend Thor­hau­ge i dag sto­re for­vent­nin­ger til net­op Hol­ba­ek, hvor den ra­di­ka­le Em­rah Tun­cer jag­ter borg­mester­po­sten.

»Selv­føl­ge­lig vil­le vi ger­ne ha­ve 17,4 pro­cent,« si­ger Svend Thor­hau­ge: »Men vi kan bare se, at den go­de Em­rah, som ka­em­per i Hol­ba­ek, gør et va­el­digt godt styk­ke ar­bej­de og er en helt re­el borg­mester­kan­di­dat.«

Svend Thor­hau­ge ser li­ge­le­des op­ti­mi­stisk på jy­ske Re­bild Kom­mu­ne, hvor Leon Seb­be­lin er borg­me­ster. Nord­jy­ske Stift­s­ti­den­de brag­te el­lers i for­ri­ge uge en me­nings­må­ling, der vi­ste, at kun 21 pro­cent af Re­bild-bor­ger­ne fo­re­trak fi­re år me­re med den nu­va­e­ren­de borg­me­ster. I de ni an­dre nord­jy­ske kom­mu­ner i me­nings­må­lin­gen sva­re­de fle­re end 21 pro­cent ja til at ta­ge fi­re år me­re med de­res nu­va­e­ren­de borg­me­ster.

»Jeg sy­nes da egent­lig ik­ke, det er en dår­lig må­ling,« si­ger Svend Thor­hau­ge og ha­ef­ter sig ved, at de Ra­di­ka­le i for­vej­en ik­ke er blandt kom­mu­nens stør­ste par­ti­er, og par­ti­et på land­s­plan hø­ster om­kring seks pro­cent op­bak­ning i må­lin­ger­ne:

»Hvis den go­de Leon kan hen­te 21 pro­cent af stem­mer­ne hjem i Re­bild, ta­ger jeg alt­så en borg­mester­stang med til ham.«

Mia Ny­e­gaard har ta­get over som ra­di­kal spids­kan­di­dat i Kø­ben­havn, ef­ter at An­na Mee Al­ler­s­lev i ok­to­ber trak sig fra kom­mu­nal­po­li­tik. Trods den dårlige start på valg­kam­pen er Mia Ny­e­gaard op­ti­mist. Fo­to: An­ne Ba­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.